Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 5 | 183-200

Article title

Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu

Content

Title variants

EN
Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka rewitalizacji miast nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Przyczyną tego jest nie tylko stopień degradacji wielu miast czy ich fragmentów, który prowadzi do spadku ich atrakcyjności lub pojawiania się problemów o charakterze społecznym i ekonomicznym. Rosnąca waga rewitalizacji miast wynika także z faktu, że jej pozytywne skutki mogą wpływać na sytuację nie tylko układu lokalnego, ale także układów ponadlokalnych, stymulując w nich pożądane zjawiska i procesy, istotne dla rozwoju w szerszym ujęciu przestrzennym. W artykule przedstawiono charakterystykę procesów rewitalizacji w Warszawie oraz podjęto próbę ich oceny z punktu widzenia rozwoju miasta jako centrum obszaru metropolitalnego.
EN
Importance of revitalization processes for cities’ development in Poland comes into prominence. It results not only from the fact, that many cities or their parts experience degradation, which leads to decrease of their attractiveness and brings problems of social and economic nature. It is also because positive effects of revitalization may have impact on the local and supra-local systems stimulating desirable phenomena and processes, which are important for development in a broader spatial context. This article presents characteristic features of revitalization processes in Warsaw and is an attempt of its assessment from the perspective of development of Warsaw as the central city of the Warsaw Metropolitan Area.

Year

Issue

5

Pages

183-200

Physical description

Dates

published
2010-10

Contributors

 • UNiwersytet Warszawski
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
author
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

References

 • Kaczmarek T. 2001, Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich [w:] Billert A. (red.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Collegium Pollonicum, Słubice
 • Kłosowski W., Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności z wymogami ZPORR, http://www.mazovia.pl/imgakt/1482_17.doc (6.11.2005)
 • Muszyńska D., 2002, Rewitalizacja starych dzielnic miejskich na przykładzie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy [w:] XV Konwersatorium wiedzy o mieście. Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, praca zbiorowa pod red. I. Jażdżewskiej, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź
 • Raport z realizacji Programu NODUS; wersja wstępna, 2010, MBPR, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych; Dziennik Ustaw 2010 Nr 117
 • Skalski K., 1998, Co należy rozumieć pod słowem „rewitalizacja” [w:] Gospodarka Przestrzenna Gmin, t. III, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków
 • Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji; http://www.fr.org.pl
 • Zuziak Z. K., 1998, Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Monografia 236, Seria Architektura, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97c92092-920c-43ea-a275-1bebfe24fac5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.