Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(1) | 47-60

Article title

RECRUITMENT AS A WAY OF EMPLOYING SELF-GOVERNMENT EMPLOYEES IN CLERICAL POSITIONS IN POLAND

Authors

Content

Title variants

PL
REKRUTACJA JAKO SPOSÓB ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W POLSCE

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Recruitment is the basic way of employing self-government employees in clerical positions in Poland. The recruitment of candidates for these positions takes place in the situation of exist ing a clerical vacant position in a given administrative unit. The recruitment process is run by a recruitment committee appointed by the head of the unit. From among all the participating candidates, not more than five best applicants are selected by the committee. The candidates must comply with the essential requirements and, to the greatest extend, meet the additional requirements. These candidates are introduced to the head of the unit who, from among them, selects the candidate to be employed for the clerical position. The purpose of this article is to analyze the legal and legal-organizational measures of the recruitment process as a way of employing local government employees in official positions in Poland.
PL
Rekrutacja jest podstawowym sposobem zatrudniania pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych w Polsce. Rekrutacja kandydatów na te stanowiska odbywa się w sytuacji istniejącego wakatu stanowiska urzędnika w danej jednostce administracyjnej. Proces rekrutacyjny pracowników urzędników prowadzony jest przez komisję rekrutacyjną wyznaczoną przez kierownika jednostki. Spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w rekrutacji, komisja wybiera nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. Kandydaci muszą spełniać wszystkie przedstawione zasadnicze wymagania i w jak największym możliwym stopniu wymagania dodatkowe. Kandydaci zostają przedstawieni kierownikowi jednostki, który spośród nich wybiera kandydata na ogłoszone stanowisko. Celem niniejszego artykułu jest analiza środków prawnych i prawno-organizacyjnych procesu rekrutacji jako sposobu zatrudniania pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych w Polsce.

Year

Issue

Pages

47-60

Physical description

Dates

published
2018-06-30

Contributors

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

References

 • 1. ĆWIERTNIAK B. M., KSIĄŻEK D., (2014), Komentarz do art. 11 ustawy o pracowni-kach samorządowych [in:] Baran K. W. (ed.), Komentarz do ustawy o pracownikach sa-morządowych, [in:] Prawo urzędnicze. Komentarz, LEX.
 • 2. DROBNY W., (2010), Komentarz do art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych [in:] Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Oficyna, LEX.
 • 3. DROBNY W., (2010), Komentarz do art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych [in:] Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Oficyna, LEX.
 • 4. DUBOWIK A.,(2014), Komentarz do art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych [in:] Baran K. W. (ed.), Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, [in:] Pra-wo urzędnicze. Komentarz, LEX.
 • 5. ORNOCH – TABĘDZKA M., PORAWSKI A., POTKAŃSKI T., ZIÓŁKOWSKA E., KRAWCZYK P., KRĘC A., (2014), Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym, Poznań http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file/90 /Smorz_d_jako_pracodawca._Raport_o_zatrudnieniu_w_sektorze_samorz_dowym._Pozna_2014.pdf.
 • 6. PŁAŻEK S., (2010), Wymogi niekaralności funkcjonariuszy publicznych, PPP 2010/7-8/131-153.
 • 7. PRZYWORA B., (2014), Problematyka zgodności z Konstytucją RP alternatywnego trybu obsadzania stanowisk urzędniczych w administracji samorządowej, ST 2014/7-8/104-113.
 • 8. PRZYWORA B.,(2013), Czy przysługujące osobom niepełnosprawnym preferencje w zatrudnieniu w administracji publicznej są zgodne z Konstytucją RP? 2013/4/154-166.
 • 9. SERWIS SAMORZĄDOWY PAP, Zatrudnienie w JST. Liczba urzędników rośnie naj-szybciej w samorządach, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/174335/ Zatrudnienie-w-JST--Liczba-urzednikow-rosnie-najszybciej-w-samorzadach.
 • 10. SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN (Polish Language Dictionary), https://sjp.pwn.pl/szukaj/nab%C3%B3r.html.
 • 11. STELINA J., (2016), komentarz do art. 13 ustawy o pracownikach samorządowych [in:] Rycak A. et al., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, ed. II, WK 2016, LEX.
 • 12. SZEWCZYK H., (2011), Glosa do wyroku SN z dnia 16 października 2009 r., I PK 85/09, OSP 2011/11/119.
 • 13. SZEWCZYK H., (2018), Prawne aspekty awansu zawodowego pracowników samorządo-wych, ST 2018/1-2/66-76.
 • 14. WUJCZYK M., (2014), Komentarz do art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych [in:] Baran K. W. (ed.), Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, [in:] Prawo urzędnicze. Komentarz, LEX.
 • 15. ACT ON SELF-GOVERNMENT EMPLOYEES dated 21 November 2008 (consolidated text, Journal of Laws of 2016, Item 902, as amended).
 • 16. ACT ON ACCESS TO PUBLIC INFORMATION of 6 September 2001 (consolidated text, Journal of Laws of 2016, Item 1764, as amended).
 • 17. CIVIL CODE DATED 23 APRIL 1964 (consolidated text, Journal of Laws of 2017, Item 459, as amended). Judgment of the Provincial Administrative Court in Gdańsk of 21 July 2016, III SA/Gd 107/16, not published.
 • 18. JUDGMENT of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 20 May 2016, I OSK 1996/14, not published.
 • 19. JUDGMENT of Provincial Administrative Court in Lodz of 23 August 2016, II SAB/Łd 155/16, not published.
 • 20. LAW ON SOCIAL AND VOCATIONAL REHABILITATION AND Employment of the Disabled dated 27 August 1997 (consolidated text, Journal of Laws of 2016, Item 2046, as amended).
 • 21. REGULATION ON THE REMUNERATION OF SELF-GOVERNMENT EMPLOYEES dated 18 March 2009 (consolidated text, Journal of Laws of 2014, Item 1786, as amend-ed).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97cd62d4-de3e-4534-b51c-9eeebc56b435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.