Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 17 | 149-160

Article title

THE ACTIVITY AND PEDAGOGICAL VIEWS OF WOMEN AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES – HISTORICAL EXPERIENCES FOR THE CONTEMPORARY TIMES

Content

Title variants

PL
DZIAŁALNOŚĆ I POGLĄDY PEDAGOGICZNE KOBIET NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU – DOŚWIADCZENIA HISTORYCZNE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Although women have contributed to the development of science from the earliest times, their participation has not always been noticed. The breakthrough in the career path of women was World War I, in the consequence of which women gained the possibility of studying at universities and pursuing the academic activity. The presented article is an attempt at bringing to light the memory of the women-pioneers and their scientific activity in the field of Polish pedagogy at the turn of the 19th and 20th centuries.
PL
Kobiety wnosiły swój wkład do rozwoju nauki od najdawniejszych czasów, niemniej ich udział nie zawsze był dostrzegany. Momentem przełomowym na drodze kariery naukowej kobiet była pierwsza wojna światowa, w konsekwencji której zyskały one możliwość studiów uniwersyteckich oraz działalności akademickiej. Prezentowany artykuł jest próbą przywrócenia pamięci o prekursorkach i ich działalności naukowej w pedagogice polskiej na przełomie XIX i XX wieku.

Year

Issue

17

Pages

149-160

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski

References

 • Bobrowska-Nowak, W. (1978). Zarys dziejów wychowania przedszkolnego.Warszawa.
 • Bodanko, A., Kowolik, P. (2007). Polskie Towarzystwo Badań Nad Dziećmi: powstanie, zadania, funkcje i działalność. Nauczyciel i Szkoła, 1-2.
 • Draus, J., Terlecki, R. (2006). Historia wychowania. Wiek XIX i XX. Kraków.
 • Gawlik, S. (1995). Dziedzictwo pedagogiczne Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Opole.
 • Jakubiak, K. (ed.) (2000). Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX w. Bydgoszcz.
 • Jamrożek, W., Żołądź-Strzelczyk, D. (eds.) (2001). Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. Poznań.
 • Karcz, E. (2000). Stefania Sempołowska (1870-1944). Częstochowa.
 • Leżańska, W. (2017). Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w pedagogice Anieli Szycówny (1869-1921). Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1-2.
 • Mackiewicz-Wojciechowska, J. (1939). Uniwersytet „Latający”. Kartki z dziejów tajnej pracy oświatowej. Warszawa.
 • Moliere, S. (1982). Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa – życie i praca, cz. I. Wychowanie w Przedszkolu, 9.
 • Moliere, S. (1982). Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa – życie i praca, cz. II. Wychowanie w Przedszkolu, 10.
 • Moraczewska, B. (2015). Prekursorka instytucjonalnego wychowania małych dzieci w Polsce – Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa (1858-1944). Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, XII.
 • Mortkowicz-Olczakowa, H. (1961). Panna Stefania. Dzieje życia i pracy Stefanii Sempołowskiej. Warszawa.
 • Ordon, U. (2000). Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa (1858-1944). In A. Datta-Jakubowska (ed.), Opieka i pomoc społeczna w poglądach pedagogów XX wieku. Częstochowa.
 • Palka, S. (2004). Pedagogika teoretycznie i praktycznie zorientowana a badania historii wychowania i myśli pedagogicznej. In T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski (eds.), Konteksty i metody w badaniach historyczno-porównawczych. Kraków.
 • Rogowska-Doroszewska, J. (1959). Stefania Sempołowska. Wspomnienia. Warszawa.
 • Sala, E. (2011). Przemilczana historia polskiego feminizmu. In A. Palęcka, H. Szczodry (eds.), Kobiety w społeczeństwie polskim. Kraków.
 • Sempołowska, S. (1906). Niedola młodzieży w szkole galicyjskiej. Kraków.
 • Sempołowska, S. (1915). Reforma szkolna 1862 roku. Organizacja szkolnictwa elementarnego. Warszawa.
 • Sempołowska, S. (1925). Rządowy projekt reformy ustroju szkolnictwa. Warszawa.
 • Sempołowska, S. (1962). Pisma pedagogiczne i oświatowe. Warszawa.
 • Suchmiel, J. (1994). Udział kobiet w nauce do 1939 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim. Częstochowa.
 • Szulakiewicz, W. (2008). Kamila Mrozowska o wartości poznania przeszłości oświatowo-wychowawczej. In J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak (eds.), Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. Rzeszów.
 • Szulakiewicz, W. (2013). Andragogiki portret zbiorowy w kontekście dyskusji o sensie badań biograficznych. Rocznik Adragogiczny, 20.
 • Szycówna, A. (1895). Nauka w domu. Przewodnik dla wychowawców. Warszawa.
 • Szycówna, A. (1899). Rozwój pojęciowy dziecka w wieku lat 6-12. Badania nad dziećmi. Warszawa.
 • Szycówna, A. (1901). O zadaniach i metodach psychologii dziecka. Warszawa.
 • Szycówna, A. (1908). Kobieta w pedagogice. Matka. Warszawa.
 • Szycówna, A. (1910). Pedologia czyli nauka o dziecku. Warszawa.
 • Szycówna, A. (1915). O powinnościach nauczyciela i jego kształceniu. Warszawa.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa, D. (1960). Kobiece Koło Oświaty Ludowej (1883-1894), Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa, D. (1967). Z dziejów tajnych pensji żeńskich w Królestwie Polskim. Przegląd Historyczno-Oświatowy, 10.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa, D. (1981). Stefania Sempołowska. Warszawa.
 • Wawrzyniak, J.K., Wypiorczyk-Przygoda, K. (2012). Pamięć i percepcja początku dorosłości w biografii osób starszych. In E. Dubas, W. Świtalski (eds.), Uczenie się z biografii Innych. Łódź.
 • Wróbel, M. (1967). Wychowanie przedszkolne w Polsce w latach 1918-1939. Wrocław – Warszawa – Kraków.
 • Żarnowska, A. (2014). Czy przełom XIX i XX wieku otwierał kobietom przejścia ze sfery prywatnej do sfery publicznej? Rola barier obyczajowych. Rocznik Antropologii Historii, 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97d43cd2-b872-44f3-9a37-b46d2521bcf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.