Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 101-102 Kino europejskie XXI wieku | 92-102

Article title

Kino irlandzkie w XXI wieku

Title variants

EN
Irish Cinema In 21st Century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka, przyglądając się kinu irlandzkiemu XXI w., patrzy z perspektywy zmian, jakie dokonały się w społeczeństwie Irlandii w ostatnich 50 latach, kiedy to kraj ten przeszedł drogę od tradycji do nowoczesności. Choć autorka skupia się na kinie najnowszym, a więc zrealizowanym po epoce boomu gospodarczego, „celtyckiego tygrysa”, przedstawia też zarys wcześniejszych etapów w historii tej kinematografii, ściśle związanych z przemianami społeczno-ekonomiczno-politycznymi. Tak więc w połowie lat 90. film irlandzki skupiał się na tzw. wielkiej trójcy tematów: Irlandii wiejskiej, Irlandii Północnej i Irlandii katolickiej. Po 1998 r. nastąpił zwrot – kino irlandzkie zdominowały współczesne filmy gatunkowe oraz produkcje przedstawiające Irlandię jako kraj wielkomiejskiego szyku. Filmy, które powstały już po epoce „celtyckiego tygrysa”, odrzuciły jednak tę poetykę, wracając do starych tematów, ale traktując je w nowy, przede wszystkim pod względem narracyjnym, sposób. Te nowe narracje miały przyczynić się do rozbicia mitu cudu gospodarczego i przedstawić alternatywne, peryferyjne, często prowokacyjne doświadczenie tego czasu.
EN
Dióg O’Connell, in her examination of the Irish cinema of the 21st century, looks from the perspective of changes that occurred in the Irish society over the last 50 years, as the country moved from tradition to modernity. Although the author focuses on the latest films, and thus realized after the era of the economic boom, the so called “Celtic tiger”, she also outlines the earlier stages in the history of Irish cinematography closely related to socio-economic-political changes. So in the mid-1990s, Irish film focused on the so called great trinity of themes: rural Ireland, Northern Ireland and the Catholic Ireland. After 1998, there was a change – Irish cinema was dominated by modern genre films and productions depicting Ireland as a country of urban chic. The films that were created after the era of the “Celtic tiger”, however, rejected this poetics, returning to the old themes, but treating them in a new way, particularly in terms of narrative. These new narratives were supposed to break the myth of the economic miracle and present an alternative, peripheral, often provocative experience of this time.

Year

Pages

92-102

Physical description

Contributors

 • Institute of Art, Design and Technology, School of Business and Humanities, Dún Laoghaire, Ireland

References

 • Asava, Zélie. The Black Irish Onscreen: Representing Black and Mixed-Race Irish Identities on Film and TV. Peter Lang, 2013.
 • Barton, Ruth. Irish National Cinema, Routledge 2004.
 • Ging, Debbie. Men and Masculinities in Irish Cinema. London: Palgrave Macmillan, 2013
 • Hill, John. Cinema and Northern Ireland: Film, Culture and Politcs, BFI 2006.
 • Kirby, Cronin and Gibbons, Re-inventing Ireland: Culture, Society and the Global Society. Pluto Press 2002
 • McIlroy Brian. Genre and Cinema: Ireland and Transnationalism, Routledge, 2006.
 • McLoone, Martin. Irish Film: The Emergence of a Contemporary Cinema, British Film Institute 2000.
 • O’Connell, Díóg. ‘Social Realism Re-imagined: Irish Television Drama and the Celtic Tiger’ in Media Education Journal, Summer 2012.
 • O’Connell, Díóg. “Framing Irish Cinema - Narrative and Storytelling: the trajectory of script development policy at the Irish Film Board 1994-2009” in Journal of Screenwriting, Vol. 2: Issue 2, 2011.
 • O’Connell, Díóg. New Irish Storytellers: Narrative Strategies in Film, Intellect Press 2010.
 • Pettitt, Lance. Screening Ireland: Film and Television Representation.
 • Manchester University Press 2000.
 • Rockett, K; Gibbons, L & Hill, J. Cinema and Ireland, Routledge 1987
 • Power, Kevin, Bad Day at Blackrock, Lilliput Press 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97d4821e-ea1a-4614-a2f9-14b9fbb5d5f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.