PL EN


2014 | 4(81) | 30-46
Article title

Umowa ubezpieczenia na życie jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Title variants
EN
Life Insurance Contract as a Collateral of Mortgage Credit
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wnikliwej oceny ryzyka bankowego osób fizycznych, ubiegających się o kredyt. Warunkiem udzielenia kredytu przez bank jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Ochrona w ramach umowy ubezpieczenia na życie stanowi jedno z najskuteczniejszych zabezpieczeń ryzyka śmierci kredytobiorcy, jednakże forma tej ochrony – indywidualna czy grupowa – ma kluczowe znaczenie dla oceny tego zabezpieczenia. Autorki omawiają zalety i ograniczenia tego zabezpieczenia kredytu hipotecznego, wynikające z przepisów prawnych oraz rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawiają praktykę bankową w zakresie wykorzystania umowy ubezpieczenia na życie jako zabezpieczenia wierzytelności bankowych.
EN
Granting mortgage credits by banks is connected with the necessity to conduct the careful assessment of the banking risk and creditworthiness of individuals applying for them. Loan granting by the bank is conditioned by the borrower's creditworthiness, which is understood as the ability to repay the loan, together with interest within the time periods specified in the contract. Protection under the life insurance contract is one of the most effective ways to secure the risk of the borrower's death. However, the form of protection – either individual or group - is crucial for the assessment of security. The authors discuss both advantages and limitations of this collateral of mortgage credit, resulting from legal regulations as well as recommendations and guidelines of the Polish Financial Supervision Authority. Besides, they present banking practice in the application of life insurance as a collateral of bank claims.
Year
Volume
Pages
30-46
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-97d6d286-82f8-464e-b71f-51ad6072fdb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.