Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 1(25) | 23-33

Article title

Integrated assessment framework as a tool for identifying the type of state aid

Content

Title variants

PL
Zintegrowane ramy oceny jako narzędzie identyfikujące rodzaje pomocy publicznej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Implementing the concept of sustainable development is one of the major challenges facing the modern world. One of the instruments creating sustainable development might be state aid. State aid has an impact not only on the economic sphere but also the environmental and social sphere. State aid can have beneficial, harmful or neutral impact on the implementation of sustainable development. In reality, the design of aid programs does not assess its impact on sustainable development. Judgments are only a measure of the impact on competition, which does not necessarily support sustainable development. The main objective of the article is to present an integrated assessment framework as a tool for identifying beneficial state aid from the point of view of sustainable development. The characteristics of this tool will be presented. Furthermore, a practical tool for assessing the state aid granted in Poland on the basis of selected assistance programs will be discussed, and the directions of change needed for improving this tool to improve the assessment of impact of the granted aid will be elaborated.
PL
Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju jest jednym z głównych wyzwań stojących przed współczesnym światem. Jednym z instrumentów, który może przyczynić się do wdrażania zrównoważonego rozwoju jest pomoc publiczna. Pomoc publiczna wpływa nie tylko na sferę ekonomiczna ale także na środowiskową i społeczna. Pomoc publiczna może mieć szkodliwy, neutralny bądź korzystny wpływ na wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Wpływ pomocy publicznej powinien być zatem analizowany z punktu widzenia wpływu na sferę ekonomiczna, społeczną i środowiskową. W związku z czym ważnym zagadnieniem jest ocena pomocy publicznej z punktu widzenia jej wpływu na zrównoważony rozwój. W momencie tworzenia programu pomocowego nie analizuje się jego wpływu na zrównoważony rozwój. Ocenie podlega tylko i wyłącznie wpływ na konkurencję. Ocena z punktu widzenia wpływu na zrównoważony rozwój powinna być jednak dokonana, ponieważ może się okazać, że realizacja tego program stoi w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanych ram oceny jako narzędzia, które może być wykorzystywane do oceny rodzaju pomocy publicznej z punktu widzenia jej wpływu na zrównoważony rozwój. W artykule zaprezentowano charakterystykę tego narzędzia, pokazano praktyczne jego wykorzystanie na podstawie analizy programu pomocowego. W artykule wskazano także, jakie prace powinny zostać przeprowadzone, aby udoskonalić to narzędzie.

Year

Volume

13

Issue

Pages

23-33

Physical description

Dates

online
2013-03

Contributors

 • Wrocław University of Economics, Poland

References

 • Barczyński, A. (2012). Wycena dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Available at: http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/EQUAL/Kluczowa_rola_gminy/Wycena_dodatkowych_kosztow_zatrudniania_i_pracy_ON.pdf. Accessed 2 January 2014.
 • Barg, S.; Cosbey, A.; Steenblik, R. (2007), A sustainable development for assessing the beneficts of subsidy reform. In: Subsidy reform and sustainable development Political economy aspects, OECD sustainable development studies. OECD..
 • Bartniczak, B. (2011). Szkodliwa dla zrównoważonego rozwoju pomoc publiczna – próba wskazania metod identyfikacji. Oeconomia Copernicana 2.
 • Borys, T. (2005). Indicators for Sustainable Development – a Polish experience. Warszawa-Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
 • European Commission (2010). Notice from Member States Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 800/2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market in application of Articles 87 and 88 of the Treaty (General Block Exemption Regulation). Official Journal of the European Union 2010/C 98/01.
 • Local Data Bank (2012). Available at: www.stat.gov.pl/bdl. Accessed 19 February 2012.
 • Nykiel-Mateo, A. (2009). Pomoc państwa a środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. Warszawa: Wyd. Oficyna a Wolters luwers business.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r. nr 8. Poz. 43).
 • Skowrońska, A. (2009). Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • UNCTAD (2012). Johannesburg Declaration on Sustainable Developemnt. Available at: http://www.unctad.org/en/docs/aconf199d20&c1_en.pdf. Accessed 8 March 2012.
 • Valsecchi, C.; ten Brink, P.; Bassi, S.; Withana, S.; Lewis, M.; Best, A.; Oosterhuis, F.; Dias Soares, C.; Rogers-Ganter, H.; Kaphengst, T. (2009). Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment. Final report for the European Commission’s DG Environment. November 2009.
 • www.pracujdlasiebie.pl. Accessed 2 January 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-8319

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97d726e5-50c5-4435-a958-e0d4f1176b8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.