Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 105-116

Article title

„Ważne, żeby się dobrze żyło”. Młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną o sobie, swoich wartościach i marzeniach

Content

Title variants

EN
“It is important to have a good life”. The adolescents with mild intellectual disability about themselves, their values and dreams

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł podejmuje próbę scharakteryzowania preferowanych wartości, marzeń oraz mocnych i słabych stron młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczającej do zasadniczej szkoły zawodowej w Krakowie. Artykuł zawiera teoretyczne podstawy badań własnych, analizę wyników oraz podsumowanie. Zaprezentowano, w jaki sposób badana młodzież postrzega swoje wady i zalety. Ukazano, że marzenia badanych bazują na wartościach, które są dla nich ważne. Wskazano, że młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną marzy przede wszystkim o bliskich relacjach z drugim człowiekiem oraz o sukcesie zawodowym. Artykuł wskazuje na istotne znaczenie wiedzy o wartościach i marzeniach uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w procesie rehabilitacji.
EN
This article is according to prefer values, dreams and self-esteem of adolescents with mild intellectual disability who are learning in vocational school. The article contains the theoretical basis of own research, analysis of results and a summary. This article involves reports about prefer values and dreams of adolescents with mild intellectual disability who are learning in vocational school. It was presented how the examined youth perceives their advantages and disadvantages. Research shows that dreams of young people with mild intellectual disability pertain to close relationships with other people with intellectual disability and professional success. The article shows the importance of knowledge about the values and dreams of students with intellectual disabilities in the process of rehabilitation.

Year

Issue

2

Pages

105-116

Physical description

Dates

published
2018-12-15

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

References

 • Aondo-Akaa G., Pająk K., Aspiracje zawodowe i postrzeganie samego siebie w przyszłej roli pracownika przez młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną kształcącą się w zasadniczej szkole zawodowej, [w]: Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej, red. D. Wolska, Kraków 2017.
 • Barłóg K., Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej, Rzeszów 2008.
 • Bobińska K., Gałecki P., Rys historyczny zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej, [w]: K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki, Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław 2012.
 • Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015.
 • Ćwirynkało K., Dlaczego koniec edukacji nie jest początkiem integracji społecznej? Osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w lokalnej przestrzeni, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Kraków 2013.
 • Dąbrowska A., Pytania o możliwość bycia dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, red. K.D. Rzedzicka, A. Kobylańska, Kraków 2003.
 • Górnicka E., Plany życiowe młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym, Opole 2004.
 • Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Warszawa 2000.
 • Kowalik S., Stosowana psychologia rehabilitacji, Warszawa 2018.
 • Kozłowski P., Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Kraków 2016.
 • Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999.
 • Marzenie, https://sjp.pwn.pl/sjp/marzenie;2481549 [5.02.2018].
 • Matusewicz C., Psychologia wartości, Warszawa 1975, [za:] A. Giryński, Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, Białystok 1996.
 • Morrison J., DSM-V bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, przeł. R. Andruszko, Kraków 2016.
 • Ozga A., O rozwijaniu korzeni i skrzydeł – uwarunkowania twórczej adaptacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopniu, Kielce 2016.
 • Seligman M.. Optymistyczne dziecko, przeł. A. Jankowski, Poznań, 1995.
 • Skuza P., Poza wszelką sprawnością. O dwóch spojrzeniach na problem poczucia własnej wartości, [w:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, red. K.D. Rzedzicka, A. Kobylańska, Kraków 2003.
 • Sowa J., Proces rehabilitacji, Warszawa – Rzeszów 2004.
 • Szczupał B., Wykształcenie w systemie wartości młodzieży niepełnosprawnej, [w:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, red. K.D. Rzedzicka, A. Kobylańska, Kraków 2003.
 • Tomaszek K., Obraz siebie u młodzieży wyalienowanej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2015, vol. XXVIII, 2.
 • Wiśniewski D., Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno-kulturowych, Toruń 2012.
 • Wolan T., Zasady i sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, „Szkoła Specjalna” 2016, nr 1.
 • Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 2007.
 • Żyta A., Bartnikowska U., Żyjąc z niepełnosprawnością. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Toruń 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97decf09-3da1-4563-803a-adb14d7bf148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.