Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(14) | 36-51 (16)

Article title

EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI WOBEC ROMÓW W POLSCE JAKO POLITYKI PUBLICZNEJ

Authors

Content

Title variants

EN
THE EFFECTIVENESS OF POLISH POLICY TOWARDS THE ROMA AS A PUBLIC POLICY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the analysis is to assess the effectiveness of Polish policy towards the Roma as a public policy. The research method used is a systemic analysis, supplemented by legal and comparative analysis of the sources. The conclusion from the study is that the ethnic public policy against the Roma can be effective. However, this requires the adoption of specific assumptions. The efficacy of public ethnic policy is not associated with the efficiency. It cannot be well judged from the point of view of cost-effectiveness and the measurability of the effects in relation to investment. In addition, the evaluation needs to take into account the category of equity and recognition of European democratic and humanistic values. Such an approach is not common in European society, and discrimination against minorities is becoming more common and intense in Poland and throughout Europe. This is a key issue that may reduce the possibility of implementing public ethnic policy.

Year

Issue

Pages

36-51 (16)

Physical description

Contributors

 • Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, e-mail: mszewczyk@ wsiz.rzeszow.pl

References

 • Ag 2016, CBOS zbadał stosunek Polaków do innych narodowości. Kogo lubimy najbardziej?,8.04.16, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19886483,sondazcbos-polacy-najbardziej-lubia-czechow-i-wlochow-najmniej.html (30.04.2016).
 • Baar H. van, Ustanawianie pamięci i trud budowania tożsamości. Refleksja nad ruchem romskim i jego historiografią, „Studia Romologica”, nr 8.
 • Bartosz A. 2009, Gdzie te wozy kolorowe, „Studia Romologica”, nr 2.
 • Behn R.D. 1981, Policy Analysis and Policy Politics, „Policy Analysis”, Vol. 7, No. 2.
 • Chałupczak H. 2014, Paradygmat badawczy polityki etnicznej jako polityki publicznej państwa [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie: aspekty polityczne i społeczne, red. A. Sakson, Toruń.
 • Commission Staff Working Document Accompanying the document Communication
 • from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions National Roma Integration
 • Strategies: a first step in the implementation of the EU Framework COM(2012) 226 final SWD(2012) 133 final (21.05.2012).
 • Crepaldi C., Boccagni P., Barbera M., Naaf S., Scarpa S., Pesce F., Radu M. 2008, The social situation of the Roma and their improved access to the labour market in the EU (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC4), European Parliament Think Tank, Policy Department Economic and Scientific Policy, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-EMPL_ET(2008)408582 (2.09.2014).
 • Declaration of a Roma Nation 2011, http://www.hartford-hwp.com/archives/60/132.html(1.09.2015).
 • European Commission 2010, Vademecum. The 10 Common Basic Principles on Roma Inclusion, Luxembourg. DOI: 10.2767/22771.
 • Hausner J. 2007, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r. KOM(2011) 173 wersja ostateczna (5.04.2011).
 • Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna (3.03.2010).
 • Kwadrans Ł. 2008, Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław–Wałbrzych.
 • Laat J. de 2010, Economic Costs of Roma Exclusion, Berlin.
 • Manzoor A. 2014, A Look at Efficiency in Public Administration: Past and Future, http://sgo.sagepub.com/content/4/4/2158244014564936 (7.04.2016).
 • Marcinčin A., Marcinčinová L. 2009, The Cost of Non-Inclusion. The key to integration is respect for diversity, Bratislava.
 • Efektywność polityki wobec Romów w Polsce jako polityki publicznej 51
 • Nagel S.S. 1986, Efficiency, Efectivness, and Equity in Public Policy Evaluation, „Policy Studies Review”, Vol. 6, No. 1 DOI: 10.1111/j.1541-1338.1986.tb00651.x.
 • Odrzywołek K. 2015, Mowa nienawiści wobec społeczności romskiej na podstawie memów internetowych, „Studia Romologica”, nr 8.
 • Olejniczak K. 2008, Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji [w:] Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki, red. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion, Warszawa.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Warszawa.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie ochrony mniejszości i polityka walki z dyskryminacją w rozszerzonej Europie 2005/2008(INI).
 • Romowie najmniej akceptowani w Europie Zachodniej, 5.1215 http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1643051,1,romowie-najmniej-akceptowani-w-europiezachodniej.read (30.04.2016).
 • Rossell C. 1993, Using Multiple Criteria to Evaluate Public Policies. The case of School
 • Desegregation, „American Politics Quarterly”, Vol. 21 No. 2 DOI: 10.1177/1532673x9302100201.
 • Sapru R.K. 2004, Public Policy: Formulation, Implementation and Evaluation, New Delhi.
 • Szarfenberg R. 2002, Racjonalność decyzji w polityce społecznej, Referat wygłoszony na konferencji WDiNP UW w 2002 r., http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/refwdinp.pdf (21.04.2015).
 • Szarfenberg R. 2015, Konkretyzacja i koordynacja celów polityki publicznej w wielopoziomowym rządzeniu. Przykład celu Unii Europejskiej w zakresie ubóstwa, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 2(6).
 • Szewczyk M. 2012, Społeczność romska – instytucjonalne wyzwanie dla paradygmatu spójności Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 26.
 • Szewczyk M. 2013a, Kulturowy wymiar europeizacji polityki UE wobec Romów [w:] 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, red. E. Subocz, Olsztyn.
 • Szewczyk M. 2013b, Strategia UE dotycząca wspólnych ram integracji Romów. Korelacje
 • na poziomie krajowym [w:] Studia o Romach w Polsce i Europie, red. P. Borek, Kraków.
 • Szewczyk M. 2013c, Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Tarnów.
 • Szewczyk M. 2014, Zintegrowane podejście do społeczno-gospodarczego wymiaru romskiego dylematu: rozwiązania Unii Europejskiej i polska płaszczyzna krajowa,„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 39.
 • Szewczyk M. 2015, Unia Europejska – Romowie. Wzajemne uwarunkowania polityki,„Studia Romologica”, nr 8.
 • Traktat o Unii Europejskiej (TUE), Dz.U. C 202 z 7.6.2016.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz.U. C 202 z 7.6.2016.
 • Zybała A. 2012, Polityka a polityka publiczna, Warszawa.
 • Zybała A. 2013, Problemy zbiorowe, polityki publiczne, z dr. Andrzejem Zybałą z Collegium
 • Civitas i KSAP rozmawia Krystyna Hanyga, http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2440:problemy-zbiorowepolityki-publiczne&catid=305&Itemid=30 (7.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97e4c8b6-940c-4f24-ac37-808bd6ccd76d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.