Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 8 | 186-206

Article title

Postępowania administracyjne szczególne (odrębne) w sprawach uregulowanych w ustawach o cudzoziemcach oraz o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Content

Title variants

EN
Special (separate) administrative proceedings in the cases regulated by the Act on Foreigners and the Act on Granting Protection to Aliens on the territory of the Republic of Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article analyzes the fundamental problems of special (separate) administrative proceedings in the cases regulated by the Act on Foreigners and the Act on Granting Protection to Aliens on the territory of the Republic of Poland. The essential differences in the area of administrative process institutions are presented and discussed. All considerations are illustrated with relevant examples of the analyzed statutory provisions, which introduce modifications in relation to the Administrative Procedure Code.

Year

Volume

8

Pages

186-206

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński

References

  • Adamiak B., Organ prowadzący postępowanie administracyjne, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
  • Bernatowicz A., Borkowski J., Stachańczyk P., Trojan W., Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, red. J. Chlebny, C. H. Beck, Warszawa 2005.
  • Borkowski J., Decyzja administracyjna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź 1970.
  • Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, red. T. Rabska, J. Łętowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław − Warszawa − Kraków − Gdańsk 1978, t. III.
  • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, C. H. Beck, Warszawa 2003.
  • Wierzbowski M., Zakres obowiązywania KPA, [w:] M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.
  • Woś T., Pojęcie „sprawy” w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” CLXVIII, nr 1022, Wrocław 1990.
  • Woś T., Podmioty działań kontrolowanych przez sądy administracyjne, [w:] T. Woś, H Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, pod red. T. Wosia, LexisNexis Polska, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97e690a8-344e-4890-bfa5-57620a66d758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.