Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 | 97-118

Article title

Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem

Content

Title variants

EN
Wojciech Łukaszewski’s relationship with the region of Silesia

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Związki Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978), kompozytora, pedagoga, krytyka muzycz- nego i działacza muzycznego, ze Śląskiem są wieloaspektowe, obejmują cały region Śląska. Wyłączam z rozważań Częstochowę, chociaż jest ona usytuowana na obrzeżach Śląska, lecz pod względem kulturowym jest miejscem z własną tradycją i kulturą. Kontakty Łukaszewskiego ze środowiskiem Górnego i Dolnego Śląska miały głównie zawodowy charakter. Będąc dyrektorem szkoły muzycznej, musiał bywać w katowickich instytucjach administracyjnych. Kontakty arty- styczne utrzymywał zwłaszcza ze stolicą Dolnego Śląska. Kilkakrotnie prezentowano jego utwory na Wrocławskim Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej. Brał również udział w organizowa- nych we Wrocławiu konkursach kompozytorskich. Jeden ze swoich utworów, Freski wrocławskie, poświęcił (poprzez tytuł) temu miastu. Utrzymywał kontakt z górnośląskimi artystami, którzy wykonywali jego utwory (dyrygent Piotr Warzecha, śpiewaczka Anna Porwik-Pniok). Ponadto miały miejsce kontakty częstochowskiej szkoły muzycznej ze szkołą artystyczną w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim. Mimo dość obszernego piśmiennictwa o Łukaszewskim, wątek jego kontaktów ze Śląskiem nie był dotychczas podejmowany w badaniach naukowych jako odrębny temat badawczy.
EN
Wojciech Łukaszewski (1936–1978), composer, teacher, music critic and music activist main- tained varied relations with the whole region of Silesia. The study do not take into account Czestochowa. Even though it lies on the outskirts of Silesia, in terms of culture the town has its own traditions and customs. Łukaszewski’s contacts with the Upper and Lower Silesia were main- ly professional in nature. As a music school headmaster, he was supposed to visit the provincial administration institutions in Katowice. He maintained artistic contacts with the capital city of the Lower Silesia. His works were presented several times at the Wroclaw Festival of Polish Contem- porary Music. He participated also in competitions for composers in Wroclaw. He dedicated one of his works, Freski wrocławskie [Wroclaw Frescoes] to the city of Wroclaw. He maintained relations with the Silesian artists performing his works (the conductor Piotr Warzecha, the singer Anna Porwik-Pniok). Moreover, the Czestochowa music school kept contacts also with the Bohumín art school in Cieszyn Silesia region. Despite a fairly extensive scientific literature about Łukaszewski. the studies have not so far treated his relations with Silesia as a separate research topic.

Year

Issue

11

Pages

97-118

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

References

 • ---
 • Arkusz Oceny Pracy Nauczyciela, 15 lutego 1973, akta osobowe Wojciecha Łukaszewskiego, mps z archiwum ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie.
 • Informacje o problemach i stanie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie, PSM, Częstochowa 1977, mps z archiwum ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie.
 • Pismo Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, akta osobowe W. Łukaszewskiego, mps z archiwum ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie.
 • Związek Kompozytorów Polskich, Koło Terenowe we Wrocławiu, Z pisma do W. Łukaszewskiego, Wrocław, 17 kwietnia 1973, podpisane: Jadwiga Szaj- na Lewandowska, Leon Handzel.
 • Związek Kompozytorów Polskich, Oddział we Wrocławiu, Z pisma do W. Łu- kaszewskiego, Wrocław, 9 września 1977, podpisane: Grażyna Pstrokońska- Nawratil, Jadwiga Szajna-Lewandowska.
 • Gago Piotr, Łukaszewski Wojciech, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. klł, PWM, Kraków 1997, s. 470.
 • Grądman Andrzej, „Ulubieńcy bogów umierają młodo”. Wspomnienie o Woj- ciechu Łukaszewskim, [w:] M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, WSP, Częstochowa 1997, s. 86–87.
 • Kamkow Elżbieta, Wspomnienia wspólnej pracy z Wojciechem Łukaszewskim, [w:] M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, WSP, Czę- stochowa 1997, s. 93.
 • Kofin Ewa, Sukces wrocławskich wykonawców, Wrocław 1966 (brak danych, notka prasowa ze zbiorów rodzinnych bez tytułu czasopisma i daty).
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Łukaszewski Wojciech, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, t. 2: Biogramy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warsza- wie, Gdańsk – Warszawa 2005, s. 548–550.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Łukaszewski Wojciech, [w:] Polish Music. Polish Composers 1918–2010, ed. by M. Podhajski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Gdańsk – Lu- blin 2013, s. 783–784.
 • Łukaszewski Marcin, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, WSP, Często- chowa 1997.
 • Łukaszewski Wojciech, Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady, red. M.T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009. Paciorkiewicz Tadeusz, Wspomnienie o kompozytorze Wojciechu Łukaszewskim, [w:] M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, WSP, Częstochowa 1997, s. 70.
 • Środowska Agnieszka, „Młodzieńcze pieśni Wojciecha Łukaszewskiego”, maszynopis, praca licencjacka, promotor dr hab. Barbara Gogol-Drożnia- kiewicz, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2012.
 • Komorowska Małgorzata, Pod Jasną Górą, „Ruch Muzyczny”, 8 czerwca 1975, nr 12.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny, [w:] „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna”, nr 10, red. M. Popowska, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, s. 181–204; http://dx.doi.org/10.16926/em.2015.10.10.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2013, nr 34, s. 351–365; wersja elektroniczna, źródło: http://seminare.pl/pdf/tom34- 25-lukaszewski.pdf [stan z 8.01.2017], https://doi.org/10.21852/sem.2013.34.25.
 • Zieliński Tadeusz Andrzej, IX Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej, „Ruch Muzyczny” nr 8, 16–30 kwietnia 1972, s. 8–10.
 • Krukowski Stanisław, IX Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej. Uroczysta inauguracja, „Gazeta Robotnicza”, 23 lutego 1972.
 • Łukaszewski Wojciech, Gościnny koncert Filharmonii Śląskiej. Sonia Vargas- -Marder, „Życie Częstochowy”, 19 czerwca 1971, nr 146, s. 6.
 • Łukaszewski Wojciech, Na podbój Katowic, „Życie Częstochowy”, 29 stycznia 1975, nr 24, s. 8.
 • Łukaszewski Wojciech, Recital Michaliny Growiec i Andrzeja Jasińskiego. Kwintet Dęty WOSPRiTV. Kącik PWM, „Życie Częstochowy”, 8 czerwca 1973, nr 136, s. 8.
 • Łukaszewski Wojciech, Występ wokalny Michaliny Growiec, „Życie Często- chowy”, 4–5 czerwca 1972, nr 133, s. 10.
 • Malko Wanda, Impresje muzyczne, „Gazeta Częstochowska”, luty 1975 (brak danych).
 • Malko Wanda, Katowicki sukces, „Gazeta Częstochowska”, luty 1975 (brak danych).
 • [b.a], hasło: Łukaszewski Wojciech, [w:] Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomko, Stowa- rzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 295–296.
 • Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, źródło: http://www.wegierska- gorka.opg.pl/w-drodze-na-szczyt-babia-gora,26,169.html [stan z 19.11.2016].
 • Urząd Gminy Milówka, źródło: http://www.milowka.pl/kultura/strona_3/printpage.html [stan z 19.11.2016].
 • Wikipedia. Wolna Encyklopedia, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Śląski [stan z 19.11.2016].
 • Wikipedia. Wolna Encyklopedia, Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogumin [stan z 30.10.2016].
 • Źródło: http://seminare.pl/pdf/tom34-25-lukaszewski.pdf [stan z 8.01.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-8079

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97e6b258-807d-4b1c-ad6e-f8cfdc495687
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.