Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 19 | 3 (51) | 253-263

Article title

The role of the patent system in the internationalization of the technical knowledge diffusion

Content

Title variants

PL
Rola systemu patentowego w internacjonalizacji procesu dyfuzji wiedzy technicznej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The author attempts to show the role of the patent system in the internationalization of diffusion of technical knowledge. The purpose is to analyse the use of international technical knowledge made available through patent systems by Polish companies that are inventively active. To accomplish it, research was carried out based on a quantitative analysis of the so-called patent citations, included in the technical documentation submitted for the protection of inventions. Conclusions resulting from the research show a high degree of internationalization of the diffusion of technical knowledge in relation to scientific and technical publications and a low one when the existing technical solutions are the basis.
PL
W artykule podjęto próbę ukazania roli systemu patentowego w internacjonalizacji dyfuzji wiedzy technicznej. Jego celem jest analiza wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa aktywne wynalazczo, międzynarodowej wiedzy technicznej udostępnianej za pośrednictwem systemów patentowych. Dla jego realizacji przeprowadzono badania polegające na jakościowej analizie tzw. cytowań patentowych, umieszczonych w dokumentacji technicznej zgłoszonych do ochrony wynalazków. Wnioski wynikające z badań wskazują na wysoki stopniem internacjonalizacji dyfuzji wiedzy technicznej w odniesieniu do publikacji naukowych i technicznych i niski, gdy podstawą są już istniejące rozwiązania techniczne.

Year

Volume

19

Issue

Pages

253-263

Physical description

Dates

published
2019-09-01

Contributors

  • University of Wrocław, Faculty of Law, Administration and Economics, Poland

References

  • Hur W. (2017), The patterns of knowledge spillovers across technology sectors evidenced in patent citation networks, Scientometrics, Springer, Akadémiai Kiadó, vol. 111(2), pp. 595–619.
  • Kluzel M. (2007), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności na przykładzie gospodarki Polski, Dom Organizatora, Toruń.
  • Markiewicz J., Niedzielski P. (2010), Analiza kompetencji i zasobów zespołów badawczych w branży budowlanej, MBN Sp. z o.o., Szczecin.
  • Niewęgłowski A. (2010), Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, WCB, Warszawa.
  • Nonaka I. (1991), The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, November–December.
  • Żakowska-Henzler H. (2011), Czy przywilej badawczy w prawie patentowym służy rozwojowi nauki?, In: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Kielce, nr 35.
  • Baran J., Ryszko A., Szafraniec M., Metody i techniki transferu wiedzy technicznej w opracowywaniu ekoinnowacji – studium przypadku, In: R. Knosala (ed.), „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T.2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1642-2597
e-ISSN
2081-8319

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97ec8279-60f4-4b0d-9dd9-f931c67a4022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.