Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(38) | 617-625

Article title

Produkcja zbóż w wybranych krajach Unii Europejskiej – uwarunkowania strukturalne i polityczne

Content

Title variants

EN
Cereals production in selected European Union countries – political and structural implications

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji produkcyjnej głównych producentów zbóż w Unii Europejskiej w latach 1991–2014. Analizą objęto zmiany w powierzchni upraw, plonów i wielkości produkcji na tle zmieniających się struktur wytwórczych oraz uwarunkowań polityki rolnej Unii Europejskiej. Badania przeprowadzono na podstawie danych Eurostat. Wykazano, że produkcja zbóż w UE w analizowanych latach wzrosła. Jednocześnie zmniejszał się zakres interwencji na rynku zbóż i zachodziły procesy koncentracyjne. Mimo pozytywnych zmian struktura gospodarstw uprawiających zboża oraz ich wydajności w analizowanych krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest wciąż gorsza niż w pań- stwach UE-15. Korzystniejsza sytuacja strukturalna i wyższe plony zbóż uzyskiwane przez producentów z tej grupy krajów, będą nadal stanowić o ich przewadze konkurencyjnej na rynku. Biorąc jednak pod uwagę przewidywany wzrost cen i popytu na zboża oraz ograniczone możliwości dalszego wzrostu poziomu plonów w krajach o wysokiej wydajności wytwarzania, można jednocześnie wnioskować, że potencjalnym obszarem wzrostu produkcji w Unii Europejskiej mogą stać się kraje o niższych obecnie plonach.
EN
The aim of the paper was to present the situation of the main cereals' producers in EU in 1991-2014. Cereals area, yields and production volume, as well as production structures and policy implications of the production were analysed. The results show that the production in the EU was increasing in the discussed period. At the same time the market intervention level decreased and the sector underwent the processes of concentration. Despite of the structural positive changes, both the structure and productivity of the cereals-producing farms situated in central European countries has stayed disadvantageous compared to UE15. More favourable production structures, thus higher productivity of EU15 farms, will determine their market competitiveness. However, the countries with lower yields may also increase their production, taking into consideration the expected price rise and growing demand for cereals.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2014). Przemiany w rolnictwie. W: I. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (s. 85–124). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Czekaj, S., Majewski, E., Wąs, A. (2014). Wpływ reformy WPR 2014–2020 na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw. W: J. Kulawik (red.) Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a fi nanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (4). Raport Programu Wieloletniego 2011–2014 nr 120 (s. 8–40). Warszawa: IERiGŻ,.
 • Czubak, W., Poczta, W., Sadowski, A. (2011). Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. Wieś Roln. 4 (153), 61–82.
 • Czyżewski, A., Stępień, S. (2015). Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej po 2014 roku z polskiej perspektywy. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej (t. IX, s. 177–186). Warszawa: PTE.
 • European Commission (2015). Prospects for EU agricultural markets and income in 2015–2025. Pobrano 02.12.2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/2015/fullrep_en.pdf
 • European Commission (1993). The Agricultural Situation in the Community – 1992 Report. Pobrano 06.05.2015 z: http://aei.pitt.edu/31384/.
 • Eurostat (2015). Statistics on agricultural markets. Pobrano 25.06.2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-statistics/index_en.htm
 • Pelikan, J., Britz, W., Hertel, T. W. (2015). Green light for green agricultural policies? An analysis at regional and global scales. J. Agr. Econ., 66, 1, 1–19.
 • Poczta, W., Siemiński, P. (2010). Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. UP.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
 • Sadowski, A. (2013). Preferencyjne warunki udziału „małych” gospodarstw w systemie płatności bezpośrednich.Zagad. Dor. Roln., 3 (73), 20–29.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97fc1a81-3f2c-464a-b684-8e8414e9e51c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.