Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(15) | 57-67 s.

Article title

ZMIANY SZYBKOŚCI LOKOMOCYJNEJ 11-12 LETNICH CHŁOPCÓW TRENUJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ W KS SEMP URSYNÓW

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel pracy. Celem badań była ocena zmian poziomu szybkości lokomocyjnej chłopców trenujących piłkę nożną w KS SEMP Ursynów w Warszawie. Diagnozowano statystyczną istotność wyników (wartości średnie) w trzech terminach badań, z uwzględnieniem cech budowy somatycznej badanych chłopców (wysokość i masa ciała). Materiał i metody. W badaniach brała udział grupa 28 zawodników z rocznika 2001 (n=12) oraz 2002 (n=16) trenujących w KS SEMP Ursynów w Warszawie. Przeprowadzono próby biegowe na dystansie 5, 15 oraz 30 m. Badania przeprowadzono trzykrotnie: w grudniu 2013, w czerwcu 2014 oraz w grudniu 2014. Rejestracji czasów dokonywano przy pomocy fotokomórek na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Wyniki. Stwierdzono, że zmiany poziomu szybkości lokomocyjnej na wszystkich dystansach pomiędzy pierwszym a drugim i pierwszym a trzecim terminem badań były istotne statystycznie. Pomiędzy drugim a trzecim terminem badań istotny progres zanotowano jedynie dla próby biegu na odcinku 30 m. W wartościach względnych poprawa szybkości lokomocyjnej mieściła się w zakresie 4-6% w stosunku do poziomu wyjściowego. Wyniki na dystansach 5 i 15 m były skorelowane z warunkami somatycznymi badanych, przede wszystkim ich masą ciała. Wnioski. Uzyskane dane dowodzą, że trening szybkości lokomocyjnej piłkarzy w wieku przedpubertalnym daje znaczne efekty. Wraz z wydłużaniem się długości biegu zmniejsza się wpływ masy ciała badanych na wynik biegu, a wzrasta – jak się wydaje – rola techniki biegu oraz koordynacyjnych zdolności motorycznych (rytm, różnicowanie i dostosowanie napięć mięśniowych do potrzeb wysiłku szybkościowego).
EN
Goal: The aim of the study was evaluation of changes in the level of the speed locomotion boys playing football in the FC SEMP Ursynów in Warsaw. Diagnosed statistical significance of the results (mean values) in three terms of research, taking into account the characteristics of the somatic build surveyed boys (body height and weight). Material and methods: The study involved group of 28 football players in 2001 (n=12) and 2002 (n=16) year of birth playing football in FC SEMP Ursynów in Warsaw. Tests were carried out on a speed distance of 5, 15 and 30 m. The study was conducted three times: in December 2013, in June 2014 and December 2014. Registration times were made using system of photocells on the football court with artificial turf. Results: There were observed statistical significant changes in the locomotion speed at all distances between the first and second and first and third term study. Between the second and the third term research significant progression was only recorded for the test run on the distance of 30 m. In relative speed improvement in the range of 4-6% compared to baseline. Results at distances of 5 and 15 m were correlated with somatic factors, especially with body weight. Conclusions: The data obtained show that the speed training football players in prepubertal aged gives significant results. The longer run distance reduces the effect of body weight in results of the race, and growing - as it seems - the role of run technic and coordination motor abilities (rhythm, differentiation and adaptation of muscle tension to the needs of a high-speed effort).

Contributors

author
 • Katedra Sportów Indywidualnych i Zespołowych AWF Warszawa
 • Katedra Teorii Sportu, Sportów Wodnych i Zimowych AWF Warszawa
author
 • Katedra Sportów Indywidualnych i Zespołowych AWF Warszawa

References

 • Andrzejewski M., Chmura J., Strzelczyk R., Konarski J., Indyvidualization of physical loads and speed abilities of young soccer players in six-month training macrocycle, Journal of Human Kinetics, No. 22/2009, p. 35-41.
 • Andrzejewski M., Chmura J., Pluta B., Strzelczyk R., Kasprzak A., Analysis of sprinting activities of professional soccer players, Journal of Strength and Conditioning Research, Vol. 25, No. 6/2011, p. 1695-1702.
 • Chmura J., Indywidualizacja obciążeń w treningu szybkości – na przykładzie zawodników w grze w piłkę nożna, [w:] Śledziewski D., Kuder A., Perkowski K., (red.) Modelowe rozwiązania treningu w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo, Biblioteka PTNKF, Warszawa 2005.
 • Jagiełło W., Przygotowanie fizyczne młodego sportowca, COS, Warszawa 2000.
 • Jastrzębski Z., Szybkość lokomocyjna piłkarzy nożnych – normy wysiłkowe, [w:] Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka, (red.) Kuder A, Perkowski K., Śledziewski D., PTNKF, Warszawa t. 5/2008, s. 86-90.
 • Reilly T., Motion analysis and physiological demands, [w:] Reilly T., Williams M., (red.) Science and Soccer, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York, 2003.
 • Reilly T., Williams M., Richardson D., Identifying talented players [w:], T. Reilly, M. Williams (red.) Science and Soccer, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York, 2003.
 • Soroka A., Charakterystyka wybranych modeli gry piłkarzy nożnych podczas Mistrzostw Świata – RPA 2010, Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska 2011.
 • Stolen T., Chamari K., Castagna C., Wisloff U., Physiology of soccer. An Update, Sport Med., Vol. 35, No. 6/2005, s. 501-536.
 • Sozański H., Podstawy teorii treningu sportowego, COS, Warszawa 1999.
 • Śledziewski D., Wybrane zagadnienia treningu szybkości w piłce nożnej, Sport Wyczynowy, 1986, s. 17-25.
 • Śledziewski D., Zieliński A., Tyc Z., Kapera R., Efektywność szkolenia młodocianych piłkarzy nożnych na przykładzie klubu SEMP Warszawa, Trening, nr 2-3/1999.
 • Śledziewski D., Kuder A., Szmuchrowski L., Poziom wydolności beztlenowej młodych piłkarzy nożnych względem wieku oraz masy i wysokości ciała, [w:] Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka, (red.) Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., PTNKF, t. 4/2007, s. 196-202.
 • Śledziewski D., Socha K., Kuder A., Szkolenie uzdolnionych piłkarzy nożnych w Polsce – stan aktualny, kierunki zmian systemu szkolenia, (w): Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, (red.) Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., PTNKF, Warszawa, t. IX/2012, s. 13-26.
 • Verheijen R., HandbuchFussballKondition. BFP Versand, Leer, Amsterdam 1997.
 • Williams M., Reilly T., Talent identification and development in soccer, Journal of Sports Sciences, No. 18/2000.
 • Zieliński A., Śledziewski D Selekcja do gry w piłkę nożną – naukowe podstawy zagadnienia, [w:] Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, (red.) Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., t. III/2006, s. 38-43.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97fc65d2-01d1-4d0c-9fd5-28f34a5cbd9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.