Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 63 | 8: Liturgika | 21-41

Article title

Eucharystia w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego

Authors

Title variants

EN
Eucharist in the Process of Christian Initiation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Catechism of the Catholic Church (CCC) presents the initiation sacraments as the foundation of every Christian life through which the faithful more profoundly and perfectly participate in the divine life and charity (see CCC 1212). The Eucharist makes this initiation complete and is its ultimate stage for the work of Jesus Christ culminates in it. The faithful are born anew in Baptism and strengthened by the gift of the Holy Spirit, who made them in the likeness of Christ. They unite with Him in His only Sacrifice. In this way, the communion of life with God and unity of the People of God become real, whereby the Church is revealed and built. Moreover, the Eucharist celebrated in a community deepens the communion with Christ, renews the life of grace received at Baptism and makes it grow in Christian charity. This is why the article starts with the Sacrament of the Altar presented as a source and height of life for the Church and its members. Then, the study goes on to present the preparation for the First Communion in the light of documents created by the Universal Church and the Church in Poland. This preparation plays a crucial role in introduction to the final Sacrament of initiation as well as in the shaping of Eucharistic spirituality.
Katechizm Kościoła katolickiego przedstawia sakramenty inicjacji jako fundamenty całego życia chrześcijańskiego, przez które wierni coraz głębiej i doskonalej uczestniczą w życiu Bożym i postępują w miłości (zob. KKK 1212). Eucharystia dopełnia to wtajemniczenie i jest jego ostatnim etapem, ponieważ w niej swój szczyt osiąga dzieło dokonane przez Jezusa Chrystusa. Wierni odrodzeni przez chrzest i umocnieni darem Ducha Świętego, który upodobnił ich do Chrystusa, jednoczą się z Nim w Jego jedynej Ofierze. W ten sposób urzeczywistnia się komunia życia z Bogiem i jedność ludu Bożego, przez co objawia się i buduje Kościół. Ponadto Eucharystia celebrowana we wspólnocie stale pogłębia komunię z Chrystusem, odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie i sprawia jego wzrost w postawie chrześcijańskiej miłości. Dlatego w artykule najpierw zostaje ukazany Sakrament Ołtarza jako źródło i szczyt życia Kościoła i jego członków, a następnie omówione jest w świetle dokumentów Kościoła powszechnego i polskiego przygotowanie do Pierwszej Komunii św., które odgrywa istotną rolę we wprowadzeniu do ostatniego z sakramentów wtajemniczenia i kształtowaniu duchowości eucharystycznej.

Contributors

 • Katedra Teologii i Duchowości Liturgicznej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL

References

 • Dola T.: Eucharystia objawia i buduje Kościół – niedzielne sprawowanie Eucharystii, w: II Kongres Eucharystyczny. Pomoce teologiczno-duszpasterskie dla parafii, red. S. Napierała, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 1987, s. 125-141.
 • Dola T.: Eucharystia źródłem wspólnoty, „Roczniki Teologiczne Śląska Opolskiego” 20 (2000), s. 201-211.
 • II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań: Pallottinum 2011.
 • Durak A.: Wtajemniczani w misterium Ciała i Krwi Chrystusa, „Studia Theologica Varsaviensia” 38 (2000), z. 2, s. 175-187.
 • Figura M.: Eucharystia jako sakramentalne wcielenie w Jezusa, „Communio” 24 (2002), nr 5, s. 76-94.
 • Grygotowicz J.: Uroczystość Pierwszej Komunii św. w Polsce jako problem pastoralny, w: Eucharystia w duszpasterstwie, red. A. Szafrański, Lublin: TN KUL 1997, s. 257-312.
 • Hartlieb S.: Wtajemniczenie chrześcijańskie w przygotowaniu dzieci do I Komunii św., w: Ewangelizacja i Eucharystia. Kościół jako misterium. Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Program duszpasterski na rok 1992/93, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1992, s. 242-247.
 • Hartlieb S.: Pierwsza Komunia święta. Droga wtajemniczenia w Paschę Chrystusa. Podręcznik i dodatek: Msza Wieczerzy Pańskiej i katechezy o Eucharystii, Kraków: Wydawnictwo WAM 1996.
 • Iwaniuk H.: Katecheza rodziców dzieci pierwszokomunijnych, „Perspectiva” 4 (2005), nr 1, s. 84-106.
 • Janicki J.: Pascha – centrum roku liturgicznego starego i nowego ludu Bożego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 51 (1998), s. 101-115.
 • Kamiński R.: Parafia, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński [i in.], Lublin: TN KUL 2006, s. 589.
 • Kijas Z.: Eucharystia źródłem i objawieniem komunii, w: Eucharystia na ołtarzu świata, red. S. Koperek [i in.], (Studia 14), Kraków: PAT. Wydział Teologiczny 2006, s. 253-260.
 • Konecki K.: Błogosławieństwa w praktyce duszpasterskiej, „Ateneum Kapłańskie” 152 (2008), t. 598, s. 457-466.
 • Konferencja Episkopatu Polski: Dyrektorium katechetycznie Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002.
 • Konferencja Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Konferencja Episkopatu Polski: Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski w związku z „Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci” (1977), w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1998, red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin: Polihymnia 1999, s. 37-42.
 • Konferencja Episkopatu Polski: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań: Pallottinum 1998.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja Redemptionis Sacramentum, Poznań: Pallottinum 2004.
 • Kongregacja Kultu Bożego: Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci (1 XI 1973), w: To czyńcie na Moją Pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, oprac. J. Miazek, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1987, s. 219-235.
 • Kopeć J.: Formy przygotowania do I Komunii św. w praktyce Kościoła w Polsce, w: Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w liturgii i praktyce duszpasterskiej, red. R. Pierskała, H. Sobeczko, Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża 1996, s. 143-162.
 • Koperek S.: Kościelnotwórczy charakter Eucharystii: rzymskokatolicki punkt widzenia w ujęciu encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia, w: Formacja liturgiczna, red. W. Świerzawski, A. Sielepin, Zawichost–Kraków–Sandomierz: Ośrodek Formacji Liturgicznej–Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 265-289.
 • Krakowiak Cz.: Formacja katechizowanych do świadomego i czynnego udziału we Mszy św., „Roczniki Teologiczne” 46 (1999), z. 6, s. 303-314.
 • Krakowiak Cz.: Msza święta z udziałem dzieci, w: Eucharystia dar Chrystusa dla Kościoła posłanego do świata, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin: Poligrafia Salezjańska 2006, s. 145-161.
 • Krakowiak Cz.: Msze święte z udziałem dzieci, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2013.
 • Krakowiak Cz.: Niedzielna Eucharystia i celebracja sakramentów świętych, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń [i in.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 744-745.
 • Krakowiak Cz.: Niedzielna Msza św. a katecheza dzieci i młodzieży. Cz. I, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 66 (1992), s. 404-410.
 • Krakowiak Cz.: Niedzielna Msza św. a katecheza dzieci i młodzieży. Cz. II, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 67 (1993), s. 13-22.
 • Krakowiak Cz.: Pierwsza Komunia Święta, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński [i in.], Lublin: TN KUL 2006, s. 605-608.
 • Krakowiak Cz.: Pokuta i pojednanie w Kościele katolickim, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2013 s. 131-141.
 • Krakowiak Cz.: Prawo wiernych do Eucharystii Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), z. 8, s. 207-224.
 • Krakowiak Cz.: Teologia celebracji pokutnych, w: Ku liturgii nadziei. Księdzu dr. Bolesławowi Margańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. R. Biel, Tarnów: Biblos 2005, s. 231-239.
 • Krakowiak Cz.: Znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci i młodzieży, w: Celebracje w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1999 s. 29-54.
 • Krasiński J.: Eucharystia w życiu Kościoła. O encyklice Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”, „Studia Theologica Varsaviensia” 42 (2004), nr 1, s. 105-126.
 • Krzywda J.: Sakramenty, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, Poznań: Pallottinum 2011 s. 97-98.
 • Migut B.: Pierwsza Komunia święta w świetle instrukcji wybranych polskich synodów diecezjalnych po Soborze Watykańskim II, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 65 (1995), s. 150-151.
 • Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, Poznań: Pallottinum 1986.
 • Nadolski B.: Pierwsza spowiedź i pierwszy pełny udział we Mszy św. (I Komunia), w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań: Pallottinum 2006, s. 1179-1180.
 • Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2005.
 • Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.
 • Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.
 • Pastuszko M.: Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Kielce: Jedność 1997.
 • Qualizza M.: Inicjacja chrześcijańska, przeł. M. Stebart, (Myśl Teologiczna), Kraków: Wydawnictwo WAM 2002.
 • Siwecki L.: Misterium Eucharystii w nauczaniu Vaticanum II, „Studia Sandomierskie” 18 (2011), s. 179-194.
 • Słotwińska H.: Kształtowanie postaw religijnych na katechezie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
 • Sobeczko H.: Eucharystia sakramentem permanentnej inicjacji chrześcijańskiej, w: Misterium Eucharystii. Teologia – liturgia – ekumenizm. Encyklika Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia, red. W. Nowak, Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004, s. 64-70.
 • Solano F.M.A.: Eucharystia – pełnia inicjacji chrześcijańskiej, w: Żyć w Chrystusie według Ducha. Teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, red. K. Porosło, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2014, s. 153-168.
 • Szczepański J.: Praktyka Pierwszej Komunii dzieci w Kościele na Zachodzie i w Polsce. Studium historyczno-pastoralne, Marki: Michalineum 1999.
 • Urbanek B.: Zgromadzenie w Starym Testamencie, w: Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego, red. A. Żądło, (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 8), Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010, s. 9-31.
 • Wczesna Komunia święta. Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w sakrament pokuty i pojednania i Eucharystii, red. J. Próchniewicz, Poznań–Warszawa: Apostolicum i Wydawnictwo Piotra i Pawła 2005.
 • Wrońska H.: Katecheza parafialna różnych kategorii wiekowych, w: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego, red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 411-426.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9802d02c-04c3-45ce-96e9-cc29f9cb7378
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.