Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 (796) | 51-58

Article title

The Essence of Authority at the Workplace

Title variants

PL
Istota autorytetu w miejscu pracy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojęcie autorytetu jest wieloznaczne (wielowymiarowe). Autorytet pełni różnorodne funkcje będąc dla przykładu zarówno źródłem wzorców postępowania, czynnikiem wpływającym na uwarstwienie społeczeństwa czy umocnienie władzy. W artykule podjęto kwestię istoty autorytetu lidera w organizacjach oraz wpływu jego posiadania na kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej. Dla zilustrowania pewnych tez przeprowadzono badanie ankietowe wśród pracujących studentów posługując się autorskim kwestionariuszem Autorytet we Współczesnym Świecie. Celem ww. badania była ocena znaczenia autorytetu dla osób badanych oraz jego postrzegania w miejscu pracy. Uzyskano odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu definiowania pojęcia autorytetu, metod jego kształtowania oraz wpływu określonych predyspozycji czy też zajmowanego stanowiska na budowanie autorytetu.
EN
The concept of authority is multi-dimensional. It has various meanings depending on the context of its consideration. Authority performs varied functions, being, for instance, a source of models of behaviour, a factor affecting social stratification or strengthening power. The issue discussed in this article is the essence of the leader’s authority in organisations and the influence of having the authority on the development of an appropriate organisational culture. The authors have conducted a survey among employed students with the usage of a self-formulated questionnaire Authority in the Modern World. The aim of the research was to evaluate the significance of the authority for respondents and their perception of it at workplace. As a result they obtained answers to the questions concerning the ways of defining the term ‘authority’, the methods of developing authority, as well as the influence of particular predispositions or occupied positions on establishing authority.

Contributors

  • dr Anna Bęczkowska, Social Sciences Department, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
  • dr Agnieszka Kańczukowska- Stadnik, Social Sciences Department, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98041d0d-191d-48c5-8da7-dd24577abec0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.