Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 (352) | 48-62

Article title

Regres demograficzny i starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla regionalnych procesów innowacyjnych

Content

Title variants

EN
Demographic Regress and Society’s Ageing as a Challenge for Regional Innovative Processes
RU
Демографический регресс и старение населения – вызов для региональных инновационных процессов

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem rozważań jest ukazanie procesu przemian demograficznych zachodzących na poziomie regionalnym i lokalnym jako istotnego czynnika determinującego możliwość osiągania wzrostu gospodarczego regionu, jak również kreowania jego zdolności innowacyjnej. W celu oceny stopnia przestrzennego zróżnicowania procesów demograficznych w Polsce analizie poddano zmiany zachodzące w strukturze wiekowej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób w wieku poprodukcyjnym w kształtowaniu poziomu obciążeń demograficznych. Jako płaszczyznę analityczną przyjęto badanie różnic w poziomach mierników opisujących tendencje demograficzne na poziomie poszczególnych województw w Polsce. W ocenie stopnia zróżnicowania procesów demograficznych wykorzystano dodatkowo prognozy GUS dotyczące zarówno oczekiwanej długości życia, jak też zmian ilościowych i strukturalnych zachodzących w badanych populacjach. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to show the process of the demographic transformations occurring at the regional and local level as an important factor determining the possibility to achieve an economic growth of the region as well as creating its innovative ability. For the purpose of assessment of the degree of spatial differentiation of the demographic processes in Poland, the author analysed the changes occurring in the age structure of the population, with a particular consideration of the share of people of the post-production age, in formation of the level of demographic burdens. As the analytical ground there was adopted the investigation of differences in level of the measures describing the demographic tendencies at the level of particular provinces in Poland. In the assessment of the degree of differentiation of the demographic processes, there were additionally used CSO forecasts concerning both the life expectancy and the quantitative and structural changes occurring in the populations investigated.
RU
Цель рассуждений – указать процесс демографических преобразований, происходящих на региональном и местном уровнях в качестве существенного фактора, предопределяющего возможность достижения экономического роста региона, а также формирования его инновационной способности. Для оценки степени пространственной дифференциации демографических процессов в Польше ана- лизу подвергли изменения, происходящие в возрастной структуре населения, с особым учетом доли лиц в постпроизводственном возрасте, в формировании уровня демографической нагрузки. В качестве аналитической основы приняли изучение отличий в уровнях измерителей, описывающих демографические тенденции на уровне отдельных воеводств в Польше. В оценке степени дифференци- ации демографических процессов дополнительно использовали прогнозы ЦСУ, касающиеся как ожидаемой продолжительности жизни, так и количественных и структурных изменений, происходящих в обследуемых популяциях.

Year

Issue

Pages

48-62

Physical description

Dates

published
2014-09-2014-10

Contributors

References

 • Bank Danych Lokalnych (2014), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_nome=indeks [dostęp: lipiec 2014].
 • Bloom D.E., Canning D., Fink G. (2011), Implications of Population Aging for Economic Growth, NBER Working Papers 16705, National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Bloom D.E., Canning D., Sevilla J. (2003), The Demographic Dividend. A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change, A RAHD Program of Policy-Relevant Research Communication.
 • Domański R. (2010), Mechanizm ewolucji przestrzennego zagospodarowania, (w:) Ciok S., Migoń P. (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Dragan A. (2011), Starzenie się społeczeństwa i jego skutki, Opracowania tematyczne OT-601, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.
 • Golinowska S. (2012), Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, (w:) Strategie Działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Jurek Ł. (2012), Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa.
 • Korenik S. (2007), Innowacja jako podstawa rozwoju lokalnego - próba syntezy doświadczeń z budowy strategii innowacji dla wybranych gmin i powiatów województwa dolnośląskiego, (w:) Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego – teoria i praktyka, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, „Prace Naukowe”, nr 7, Wrocław.
 • Krugman P., Venables A. (1995), Globalization and inequality of nations, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 110.
 • Mączyńska E. (2010), Przełom cywilizacyjny a wzrost gospodarczy. Niedoceniane aspekty demograficzne, „Biuletyn”, nr 55, Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa.
 • Muenz R. (2007), Aging and Demographic Change in European Societies: Main Trends and Alternative Policy Options, “Social Protection Discussion Paper” 0703, The World Bank, Washington.
 • Nowakowska A. (2009), Regionalny kontekst procesów innowacji, (w:) Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • ONZ (2012), Probabilistic Population Projections, Departament of Economic and Social Affairs population Estimates and Projections Section, http://esa.un.org/unpd/ppp/Figures-Output/Population/PPP_Total-Population.htm [dostęp: 02.04.2014].
 • Östlund B. (2011), Silver Age Innovators: A New Approach to Old Users, (w:) Kohlbacher F. (ed.), The Silver Market Phenomenon: Marketing and Innovation in the Aging Society, Springer.
 • Perroux F. (1978), Uwagi o pojęciu „biegun wzrostu”, (w:) Grzeszczak T. (red.), Teoria biegunów wzrostu, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Pool I. (2007), Demographic Dividends: Determinants of Development or Merely Windows of Opportunity?, “AGEING HORIZONS”, No. 7.
 • Prskawetz, T. Lindh (2007), The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU, “Research Report”, No. 32, Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences.
 • Rosset E. (1979), Trwanie życia ludzkiego, Ossolineum, Wrocław.
 • Stöhr W. (1981), Alternative Strategien Für Die Integrierte Entwicklung Peripherer Gebiete Bei Abgeschwächtem Wirtschaftswachstum, DISP: The Planning Review.
 • Strzelecki Z. (2011), Strategiczne wyzwania Polski a polityka regionalna (wybrane problemy), (w:) Kolczyński M., Żuber P. (red.), Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011 (2011), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Szukalski M. (2011), Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, „Zeszyt”, nr 18, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Toffler A. i H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98051cae-aebe-4a8f-8a2d-da531cbf7526
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.