Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 66 | 12: Homiletyka | 95-106

Article title

Kultura lokalna jako kontekst przepowiadania globalnego orędzia

Title variants

EN
Local Culture as the Context for the Preaching of the Global Message

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głoszenie słowa Bożego dokonuje się zawsze w określonym kontekście kulturowym. Kultura zaś jest systemem znaczeń wyrażanych w symbolach. Jest ona dziełem człowieka, który jako istota symboliczna tworzy i interpretuje symbole. Człowiek jest też istotą społeczną, wraz z innymi tworzy społeczność lokalną. W niej przeżywa swoją codzienność, na którą składają się także nabożeństwa religijne i słuchanie słowa Bożego. Jednym ze współczłonków społeczności lokalnej jest kaznodzieja – duszpasterz. Aby jak najlepiej dostosować Dobrą Nowinę do swych słuchaczy powinien poznawać ich kulturę. Pomocą w tym przedsięwzięciu służą kaznodziei takie teksty kulturowe, jak: lokalne opowiadania; materiały archiwalne; dane demograficzne; architektura i sztuka wizualna; rytuały; wydarzenia i aktywności typowe dla wspólnoty; a także rozmowy z osobami uznawanymi za autorytety. Analiza i interpretacja tych tekstów kulturowych może pomóc kaznodziei w inkulturacji Ewangelii.
EN
The proclamation of God's word always takes place in a specific cultural context. Culture is a system of meanings expressed in symbols. It is the work of a man who, as a symbolic being, creates and interprets symbols. Man is also a social being, together with others he creates a local community. In it, he experiences his everyday life, which also includes religious services and listening to the word of God. One of the members of the local community is a preacher − a priest. In order to best adapt the Good News to the listeners, he should learn about their culture. The preachers are helped by such cultural texts as: local stories; archival materials; demographic data; architecture and visual art; rituals; events and activities typical of the community; as well as conversations with people considered to be authorities. Analyzing and interpreting these cultural texts can help the preacher to inculturate the Gospel.

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Allen R.J., Jeter J.R., Jr., One Gospel, Many Ears: Preaching for Different Listeners in the Congregation, Chalice Press, St. Louis 2002.
 • Augsburger D.W., McDonald Champlain M., Cross-Cultural Preaching, w: Concise Encyclopedia of Preaching, ed. W.H. WilIimon, R. Lischer, Westminster John Knox Press, Louisville 1995, s. 95-97.
 • Bevans S., Manalo R., Contextual Preaching, w: A Handbook for Catholic Preaching, Ed. Edward Foley, Liturgical Press, Collegville, MN 2016, s. 233-243.
 • Bond L.S., Contemporary African American Preaching: Diversity in Theory and Style, Chalice Press, St. Louis 2003.
 • Carrier H., Gospel Message and Human Cultures. University of Pennsylvania Press, Pittsburgh, PA 1989.
 • Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Czytelnik, Warszawa 1977.
 • Crawford E.E., Troeger Th.H., The Hum. Call and Response in African American Preaching, Abingdon, Nashville 1995.
 • Draguła A., Przepowiadanie do niewierzących a dialog z niewierzącymi, „Teologia Praktyczna” 19(2018), s. 7-24.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013), Wydawnictwo M, Kraków 2013.
 • Geertz C., The Interpretation of Cultures. Selected Essays, Basic Books, New York 1973.
 • Guthrie S., Ritual, w: Encyclopedia of Anthropology, ed. D.E. Hunter, Ph. Whitten, Harper & Row, New York 1976, s. 336-337.
 • Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/tertio.html [dostęp: 30.04.2019].
 • Kawecki W., Ocalić człowieka. Ocalić kulturę. Personalistyczna koncepcja teologii kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.
 • Kim E.M., Preaching the Presence of God: A Homiletic from an Asian American Perspective, Judson Press, Valley Forge 1999.
 • Komisja do Spraw Życia i Posługi Kapłanów przy Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, „Dziś spełniły się słowa Pisma?”. Homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, w: Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, przekład, opracowanie i red. H. Sławiński, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2015, s. 89-135.
 • Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, Preaching the Mistery of Faith; tekst polski: Przepowiadanie misterium wiary. Homilia niedzielna, w: Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, przekład, opracowanie i red. H. Sławiński, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2015, s. 29-88.
 • LaRue C.J., Jr., The Heart of Black Preaching, Westminster John Knox Press, Louisville 1999.
 • Lewek A., Problem inkulturacji Ewangelii, „Ateneum Kapłańskie” 444(1983), z. 2, s. 189-198.
 • Mitchell H.H., Black Preaching, J.B. Lippincott Company, New York 1970.
 • Mitchell H.H., Celebration and Experience in Preaching, Abingdon, Nashville 1990.
 • Nieman J.R., Rogers T.G., Preaching to Every Pew. Cross-Cultural Strategies, Fortress Press, Minneapolis 2001.
 • Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Pallottinum, Poznań 1994.
 • Preaching and Culture in Latino Congregations, ed. K.G. Davis, J.L. Presmanes, Liturgy Training Publications, Chicago 2000.
 • Presmanes J., Prophetic Preaching, w: A Handbook for Catholic Preaching, Ed. Edward Foley, Liturgical Press, Collegville, MN 2016, s. 210-220.
 • Schreiter R., The New Catholicity: Theology between the Global and Local, Orbis Books, Maryknoll, NY 1997.
 • Shorter A., Towards a Theology of Inculturation. Orbis Books, Maryknoll, NY1988.
 • Sławiński H., Homilia w zgromadzeniu eucharystycznym. Recepcja współczesnego nauczania Kościoła w Dyrektorium homiletycznym, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2018.
 • Sławiński H., Problem języka w nauczaniu religii wśród młodzieży, „Ateneum Kapłańskie” 626(2013), z. 1, t. 161, s. 109-128.
 • Sławiński H., Znak zwycięstwa. Symbolika krzyża w liturgii sakramentów świętych, Włocławek 2001.
 • Tubbs Tisdale L., Preaching as Local Theology and Folk Art, Fortress Press, Minneapolis, MN, 1997.
 • Twardy J., Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2009.
 • Young Lee J., Korean Preaching. An Interpretation, Abingdon, Nashville 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98054d8a-8940-4e68-9b3a-8d9e881d7af8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.