Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 76-87

Article title

Współczesne procesy metropolizacji w Europie

Authors

Content

Title variants

EN
THE CONTEMPORARY METROPOLISATION PROCESSES IN EUROPE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się postrzeganie miasta, jego funkcji oraz roli zarówno w skali lokalnej i regionalnej, krajowej czy międzynarodowej. Zmiany zachodzące w mieście i w jego funkcjonalności powodują budowanie nowej przestrzeni miejskiej. Jednocześnie metropolie to miejsca, gdzie skupiają się główne wyzwania, które Europa będzie musiała podjąć w najbliższych latach. Artykuł ma na celu omówienie współczesnych procesów zachodzących w mieście, procesu metropolizacji poprzez przedstawienie wybranych koncepcji znanych badaczy oraz próbę scharakteryzowania roli metropolii w regionie. Obecność wielkiego miasta, metropolii, które stanowi trzon gospodarki regionu, ma swoje zalety, ale również posiada słabe strony. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona charakterystyka wpływu metropolii na jej otoczenie.
EN
Over recent years changed the perception of the city, its function and the role of both local and regional, national or international. The changes taking place in the city and its functionality make building a new urban space. Simultaneously the metropolis is a place where are focused the main challenges that Europe will have to take in the coming years. Article aims to discuss contemporary processes taking place in the city, metropolisation process through the presentation of selected concept known researchers and attempt to characterize the role of metropolitan areas in the region. The presence of a big city, metropolis, which is the backbone of the economy of the region, has its advantages, but it also has weaknesses. In this paper expresses the influence of the metropolis to its surroundings.

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

References

 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/metropolitan_regions/data_metro/database_sub3, [30.03.2014].
 • Friedmann J., The World City Hypothesis, “Development and Change” 1986, Vol. 17, Issue 1, s. 69–83, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7660.1986.tb00231.x/pdf, [13.09.2012].
 • Sassen-Koob S., New York City: Economic Restructuring and Immigration, “Development and Change” 1986, Vol. 17, Issue 1, s. 85–119, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7660.1986.tb00232.x/pdf
 • Kukliński A., Globalizacja polskich metropolii, Warszawa 2000.
 • Scott J., City Regions: Economic Motors and Political Actors on The global Stage, http://www.rieti.go.jp/jp/events/05031801/pdf/1-1_scott_e.pdf, [13.09.2012].
 • European Economic and Social Committee, Opinion of the European Economic and Social Committee on European metropolitan areas: socio-economic implications for Europe's future, Brussel 27 April 2007, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.register-of-documents, [22.09.2012].
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Europejskie obszary metropolitalne – konsekwencje społeczno-gospodarcze dla przyszłości Europy, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 168/10 z dnia 20.07.2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:168:0010:0015:PL:PDF [20.09.2012].
 • Korcelli P., Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (Aglomeracje – Metropolie), KPZK PAN, Biuletyn 233, Warszawa 2007.
 • Markowski T., Marszał T. i in., Metropolie, obszary metropolitarne, metropolizacja – problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa 2006.
 • Kunzmann K. R., Medium-sized Towns, Strategic Planning and Creative Governance in the South Baltic Arc, http://www.visible-cities.net/documents/KRK_MediumSized_Cities.pdf, [13.09.2012].
 • Smętkowski M., Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2001, nr 4(7), s. 83–101.
 • Krätke S., Czy Berlin zmierza ku metropolii globalnej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 1(1), s. 55–56.
 • Smętkowski M., Gorzelak G., Kozak. M., i in., The European Metropolises and Their Regions: from Economic Landscapes to Metropolitan Networks” ESPON & EUROREG 2011, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-980a7911-7d4c-49ab-b4d0-1b8b9fba374a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.