Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2/36 | 209-236

Article title

Rodzina w sytuacji zatrudnienia rodzica poza miejscem zamieszkania

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Family in the Situation of One Parent’s Employment away from the Place of Residence

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wśród wielu zagadnień dotyczących rodziny liczne dyskusje poświęcone są rodzinom czasowo niepełnym, nazywanym niekompletnymi, czyli takich, w których występuje czasowa nieobecność rodzica. Jest to problem, który zawsze był obecny w pedagogice. Możliwości wyjazdów za granicę w celach zarobkowych były przez wiele lat bardzo ograniczone. Z uwagi na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz obowiązującą w coraz liczniejszych zawodach dyspozycyjność odnotowano wzrost liczby rodzin niepełnych czasowo. Następujące zmiany społeczno-polityczne i cywilizacyjne umożliwiły nieograniczone przemieszczanie się ludzi. Rodzice decydują się na rozłąkę w celu zaspokojenia potrzeb ekonomicznych i psychologicznych. Jednocześnie muszą się liczyć się z pozytywnymi i negatywnymi skutkami ich wyjazdów. Analiza licznych badań jest podstawą do wyróżnienia typów rodzin niepełnych czasowo, ze względu na zatrudnienie poza miejscem zamieszkania.
EN
Among many discussions concerning family numerous debates touch upon the subject of temporarily single-parent families, i.e. the families in which one parent is temporarily absent. The problem has always been present in pedagogy. The possibilities of going abroad to work were limited for many years. The increase in the number of temporarily single-parent families was observed as result of the Poland’s access to the European Union and the availability required in the growing number of jobs and positions. The following social, political and civilisation transformations have enabled unrestricted migration. Parents make the decision to migrate to satisfy economic and psychological needs. However, at the same time they have to be prepared for both the positive and negative consequence of their relocation. Analysis of numerous data forms the basis for distinguishing types of families being temporarily single-parent due to a parent’s employment away from home.

Year

Volume

Pages

209-236

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

References

 • Adamski, Franciszek. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
 • Auleytner, Julian, Dorota Błaszczyk. „Problemy wychowawcze w rodzinach niepełnych”. W: Rodzina w okresie transformacji systemowej, red. Adam Kurzynowski, 177–201. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1995.
 • Bakiera, Lucyna. „Generatywność rodziców jako wartość rozwojowa”. W: Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, red. Barbara Harwas-Napierała, 56–90. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.
 • Bakiera, Lucyna. „Wartość małżeństwa w rozwoju człowieka dorosłego”. W: Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, red. Barbara Harwas-Napierała, 25–57. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.
 • Balcerzak-Paradowska, Bożena. „Wpływ okresowej migracji na warunki życia rodziny”. Problemy Rodziny 5 (1994): 11–14.
 • Bieńko, Mariola. „Współczesne skrypty bycia razem. Zamierzony i realizowany projekt scenariuszy ról małżeńskich”. Młodzież a Rodzina. Roczniki Socjologii Rodziny XIX (2008–2009): 71–90.
 • Błachewicz, Krzysztof. „Eurosieroty”. Wychowawca 3 (2012): 16–19.
 • Castells, Manuel. Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Chmielewska, Anna. „Środowisko rodzinne jako źródło trudności i wsparcia”. W: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, red. Anna Kwak, Mariola Bieńko, 177–198. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 • Cholewa-Gałuszka, Bogusława. „Zagrożenia realizacji funkcji rodziny”. W: Rodzina w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, 27–33. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.
 • Danielewicz, Wioletta. „Problemy rodzin czasowo niepełnych ze względu na długotrwały pobyt rodziców za granicą”. W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa. Stan i perspektywy, red. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska, 289–295. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998.
 • Danielewicz, Wioletta. Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana, 2006.
 • Danielewicz, Wioletta. „Zagrożenia realizacji funkcji rodziny”. W: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, red. Wioletta Danielewicz, Jadwiga Izdebska, Beata Krzesińska-Żach, 37–82. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana, 1999.
 • Denek, Kazimierz. „Migracja zarobkowa młodych Polaków”. Nowa Szkoła 7 (2009): 16–21.
 • Dyoniziak, Ryszard. Sytuacja psychospołeczna rodzin, w których główni żywiciele przebywają okresowo za granicą. Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988.
 • Fenik, Katarzyna. „Rodzina na odległość”. Niebieska Linia 2 (2009): 22–24.
 • Fidelus, Anna. „Gdy rodzice emigrują…”. Nowa Szkoła 6 (2008): 37–43.
 • Fojcik, Małgorzata. „Dziecko a migracja zarobkowa rodziców”. Życie Szkoły 7 (2007): 12–15.
 • Gizicka, Dorota, Julia Gorbaniuk, Małgorzata Szyszka. Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010.
 • Głowiak, Krzysztof. „Wyjazdy zagraniczne zagrożeniem funkcjonowania rodzin”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 5 (2012): 57–59.
 • Greenstone, James L., Sharon C. Leviton. Interwencja kryzysowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Grudziński, Andrzej. „Funkcjonowanie rodziny w kontekście migracji zarobkowej zarys problemu”. W: Senior i rodzina, red. Marek Banach, Adam Szwedzik, 161–170. Kraków: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013.
 • Harwas-Napierała, Barbara. „Rodzina jako wartość a współczesność”. W: Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, red. Barbara Harwas-Napierała, 11–24. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.
 • Iwanek, Michał. Readaptacja żołnierzy powracających z misji wojskowych poza granicami państwa. Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Społecznych, 2011.
 • Janiszewski, Ludwik. Rodzina marynarzy i rybaków morskich. Warszawa–Poznań: PWN, 1976.
 • Kawczyńska-Butrym, Zofia. Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 • Kawula, Stanisław. „Rodzinne konteksty polskiej polityki społecznej”. W: Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, red. Krystyna Marzec-Holka, Anna Rutkowska, Magdalena Joachimowska, 43–58. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008.
 • Kołaczek, Bożena. „Sytuacja społeczna i ekonomiczna rodzin niepełnych w Polsce”. W: Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym, red. Bożena Balcerzak-Paradowska, 29–69. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014.
 • Kozdrowicz, Ewa. „Psychospołeczne skutki rozłąki migracyjnej”. W: Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów, red. Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak, 21–37. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.
 • Kozdrowicz, Ewa. Sytuacja dziecka w rodzinie samotnej matki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1989.
 • Kwak, Anna. „Od i do małżeństwa i rodziny: «czas» rodziny – «czas» jednostki”. W: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, red. Anna Kwak, Mariola Bieńko, 39–60. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 • Lewicka, Monika. Wybory życiowe studentów: małżeństwo – rodzina – formy alternatywne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014.
 • Matyjas, Bożena. Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2008.
 • Miłkowska, Grażyna, Anna Kulesza. „Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i szkole”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 9 (2009): 3–15.
 • Mituła, Edyta. „Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców”. W: Rodzina a współczesność, red. Andrzej Ładyżyński, 163–183. Wrocław: Wydawnictwo Oświatowe ATUT, 2009.
 • Najder, Marta. „Zagrożenia współczesnej rodziny”. W: Rodzina a współczesność, red. Andrzej Ładyżyński, 239–243. Wrocław: Wydawnictwo Oświatowe ATUT, 2009.
 • Nowak, Marta, Agnieszka Gawęda, Małgorzata Janas-Kozik. „Zjawisko eurosieroctwa a kierunki pracy terapeutycznej i leczenia psychiatrycznego – prezentacja przypadku”. Psychiatria Polska 2 (2012): 295–304.
 • Psychologiczne portrety człowieka, red. Anna Izabela Brzecińska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Rawa-Kochanowska, Anita. „Obraz rodziny u «sierot emigracyjnych»”. W: Rodzina w sieci wartości. Religia, praca i czas wolny, red. Wojciech Muszyński, 310–321. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 • Rigamonti, Magdalena. „Niewidoczne rany. Wywiad z S. Ilnickim”. Newsweek, 01 marca 2012 12:00, ostatnia aktualizacja 01 marca 2012 http://spoleczenstwo.newsweek.pl/niewidoczne-rany,88754,1,1.html, [dostęp: 19.01.2013 r.].
 • Romaniuk, Ryszard. „Porada”. Niebieska Linia 4 (2009): 30–32.
 • Rostowski, Jan, Teresa Rostowska. „Małżeństwo – wczoraj, dzisiaj i jutro – w perspektywie psychologicznej”. W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, red. Mieczysław Plopa, 229–242. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005.
 • Sadowska, Agnieszka. „Migracja rodziców źródłem dysfunkcjonalności środowiska wychowawczego dziecka”. W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, red. Sylwester Bębas, 37–47. Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011.
 • Slany, Krystyna. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Nomos, 2008.
 • Slany, Krystyna. „Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie”. Problemy Rodziny 4/5/6 (2001): 3–10.
 • Slany, Krystyna. „Ponowoczesne rodziny – konstruowanie więzi i pokrewieństwa”. W: Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, red. Krystyna Slany, 45–64. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 • Smolińska, Barbara. „Tata na emigracji”. Charaktery 7 (2008): 76–77.
 • Tarnowska-Jakóbiec, Urszula. Rodziny marynarzy i rybaków dalekomorskich jako środowisko wychowawcze. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 1998.
 • Tarnowska-Jakóbiec, Urszula. „Warunki rozwoju dzieci i młodzieży w rodzinie ludzi morza”. W: Współczesne rodziny polskie w okresie radykalnych zmian społecznych, red. Ludwik Janiszewski, 219–250. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 1998.
 • Tyszka, Zbigniew. „Istotne zmiany w socjalizacji rodzinnej”. Problemy Rodziny 2–3 (2000): 29–37.
 • Tyszka, Zbigniew. Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002.
 • Tyszkowa, Maria. „Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój”. W: Psychologia rozwoju człowieka, red. Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa, 124–150. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Tyszkowa, Maria. „Rodzina, doświadczenie i rozwój jednostki”. W: Rodzina a rozwój jednostki, red. Maria Tyszkowa, 13–37. Poznań: Nakładem Centralnego Programu Badań Podstawowych, 1990.
 • Tyszkowa, Maria. „Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturacji i restrukturacji doświadczenia”. W: Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, red. Maria Tyszkowa, 47–79. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1988.
 • Urbańska, Sylwia. „«Cała Polska liczy eurosieroty». Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów”. Kultura i Społeczeństwo 3 (2010): 61–88.
 • Walczak, Bartłomiej. Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, projekt badawczy. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium, Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, 2009.
 • Walczak, Bartłomiej. „Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje «euromigracji» rodziców i opiekunów”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 5 (2008): 21–26.
 • Winiarczyk, Anna. „Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny”. Pedagogika Rodziny 1 (2011): 71–80.
 • Zawisza-Masłyk, Ewa. „Wokół pojęcia «eurosieroctwo»”. Opieka, Wychowanie, Terapia 3–4 (2008): 40–42.
 • Zdrowotne i psychospołeczne skutki udziału żołnierzy WP w misjach poza granicami kraju, oprac. Marian Kloczkowski, Łukasz Kiciński. Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Społecznych, 2010.
 • Zubrzycka, Elżbieta. Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1993.
 • Żak, Monika. Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka (na przykładzie zawodu policjanta). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98114ce2-65c0-45a6-9e6c-362fe731b218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.