Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(1) | 99-131

Article title

NORMALLY MODIFIED NEW DIRECTIONS OF BANKING DEVELOPMENT IN POLAND

Content

Title variants

PL
MODYFIKOWANE NORMATYWNIE NOWE KIERUNKI ROZWOJU BANKOWOŚCI W POLSCE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sprawne funkcjonowanie podmiotów systemu finansowego, w tym banków komercyjnych zdeterminowane jest między innymi jakością opracowanych regulacji prawnych. Banki należą do podmiotów charakteryzujących się wysokim poziomem zinstytucjonalizowania organizacji, sformalizowania procedur, standaryzacji oferty produktów i usług finansowych. Banki w procesie doskonalenia swej oferty stale dążą do wysokiego poziomu profesjonalizmu w wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznej oraz tworzenia podstaw prawnych prowadzonej działalności. W ostatnich latach w środowisku kadry kierowniczej banków dominują opinie sugerujące, że stan uregulowania działalności bankowej, szczególnie w zakresie corocznie pojawiających się nowych unijnych rekomendacji i zaleceń, osiągnął poziom określany jako przeregulowanie działalności bankowej. Teza o przeregulowaniu wynika z faktu niekompatybilności niektórych rekomendacji unijnych dotyczących doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, rynkowym itp. odnoszących się także do działalności banków komercyjnych działających w Polsce, ponieważ banki te tworzą w Polsce głównie system klasycznej bankowości depozytowo-kredytowej. W Polsce w niewielkim stopniu jest rozwinięta bankowość wyspecjalizowana na prowadzenie inwestycji na rykach kapitałowych tj. bankowość generująca zwykle wyższe poziomy ryzyka zawieranych transakcji. Celem poprawy standardów świadczenia usług bankowych w ramach bankowości internetowej tworzone są nowe lub poprawiane są dotychczas funkcjonujące regulacje prawne jak np. wprowadzone w 2016 roku przez Parlament Europejski dotyczące poprawy standardów w zakresie ochrony danych osobowych. Nowe regulacje prawne wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych wejdą w życie w Polsce 25 maja 2018 roku i każdy podmiot przetwarzający dane osobowe w systemach informatycznych jest zobligowany do wypełnienia tych regulacji.
EN
The efficient functioning of the financial system entities, including commercial banks, is determined by the quality of the legal regulations developed. Banks belong to entities characterized by a high level of institutionalization of the organization, formalization of procedures, standardization of the offer of financial products and services. Banks in the process of improving their offer constantly strive for a high level of professionalism in the use of modern information technology solutions and the creation of legal basis for their operations. In recent years, bank executives have dominated opinions suggesting that the state of banking regulation, particularly in terms of emerging new EU recommendations and recommendations, has reached a level known as overshoot of banking activity. The overregulation is due to the incompatibility of some EU recommendations for the improvement of the credit, operational, market and other credit risk management processes, also related to the activity of commercial banks operating in Poland, since these banks form mainly the system of classical deposit and credit banking in Poland. In Poland, there is little developed banking specialized in investing in capital markets, ie banking, which usually generates higher transaction risk levels. In order to improve the standards of banking services within the framework of Internet banking, new or improved legal regulations such as the European Parliament’s data protection law ntroduced in 2016 are being developed or improved. New regulations resulting from the Personal Data Protection Regulation will enter into force in Poland on May 25, 2018 and any entity processing personal data in information systems is obliged to comply with these regulations.

Year

Issue

Pages

99-131

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Polska
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim / Polska

References

 • 1. Alińska A., Pietrzak B., 2012. Stabilność systemu finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 2. Białas M., MAZUR Z., 2013. Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 3. Borkowski P., 2017. RODO – przekleństwo czy błogosławieństwo dla biznesu? (w:) „Miesięcznik Finansowy Bank”, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, nr 06 (289), czerwiec.
 • 4. Bukowski S. (red.), 2010. Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu,.
 • 5. Chisholm A. M., 2013. Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 6. Czarny E., Śledziewska K., 2013. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Warszawa: Wydawnictwo PWE,.
 • 7. Davies H., Green D., 2010. Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Seria Wyzwania globalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,.
 • 8. Dmowski A., Prokopowicz D., 2010. Rynki finansowe, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o..
 • 9. Dmowski A., Prokopowicz D., Sarnowski J., 2008. Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o..
 • 10. Domańska-Szaruga B., 2013. Common banking supervision within the financial safety net, (w:) The Economic Security of Business Transactions. Management in business, Oxford: Wydawnictwo Chartridge Books Oxford.
 • 11. Domańska-Szaruga B., Prokopowicz D., 2015. Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe (w:) 34 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, nr 107, Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 201,Siedlce: UPH Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.
 • 12. Domańska-Szaruga B., Prokopowicz D., 2016. Ochrona transferu danych osobowych w cyberprzestrzeni (w:) „Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo i informacja”, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza RYTM w Warszawie, nr 2 (2016).
 • 13. Gwoździewicz S., Prokopowicz D., 2015. Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Poland (w:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, ZN, nr 2 (2) 2015.
 • 14. Gwoździewicz S., Prokopowicz D., 2016a. Antykryzysowa aktywna polityka monetarna Banku Rezerw Federalnych w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego i koniunktury globalnej gospodarki (w:) “Studia Administracji i Bezpieczeństwa. Public Administration and Security Studies”, nr 1 (2016), Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 • 15. Prokopowicz D., Gwoździewicz S., 2016b. Globalization and the process of the system and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union standards (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2016, nr 1(9) 2016.
 • 16. Gwoździewicz S., Prokopowicz D., 2016c. Prawo do ochrony informacji i danych osobowych w cyberprzestrzeni w dobie rozwoju bankowości internetowej - The Right to Protection of Information and Personal Data in the Cyberspace
 • in the Age of the Internet Banking Development (w:) D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.), “Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku”, Kraków: Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner.
 • 17. Gwoździewicz S., Prokopowicz D., 2016d. Prawno-społeczne determinanty bezpieczeństwa gromadzenia i transferu danych niejawnych w internetowych portalach społecznościowych (w:) V. Vlastimil (red.), “Međunarodni naučni zbornik. Pravo Ekonomija Menadžment I” /Międzynarodowe zeszyty naukowe. Zarządzanie Prawo Gospodarka I/ International scientific books. Right, Economy and Management I/, Wydawnictwo [Izdavač:] Srpsko Razvojno Udruženje /Stowarzyszenie Rozwoju Serbii/ Bački Petrovac.
 • 18. Gwoździewicz S., Prokopowicz D., 2017. Adjustment of Polish banks to international standards as a factor of globalization of the national financial system (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal", University of Economics and Innovation in Lublin, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2017, nr 1(13) 2017.
 • 19. Gwoździewicz S., Prokopowicz D., Szybowski D., 2016. Activating interventionist monetary policy of the European Central Bank in the context of the security of the European Financial System (w:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, ZN, nr 2 (4) 2016.
 • 20. Hryckiewicz-Gontarczyk A., 2014. Anatomia kryzysów bankowych, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • 21. Kalinowski M., Pronobis M., 2015. Rynki finansowe a gospodarka realna. Aktualne wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 22. Koleśnik J., 2012. Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • 23. Koleśnik J., 2014. Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • 24. Kołodko G., Mihm S., Roubini N., 2011. Ekonomia kryzysu, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • 25. Kowalczuk-Pakuła I., 2016. Ochrona danych osobowych: w 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (w:) Portal internetowego wydania gazety „Rzeczpospolita”, dział: Dane osobowe, 09.06.2016, (www.rp.pl/Dane-osobowe/306099953-Ochrona-danych-osobowych-w-2018-r-wejdzie-wzycie-nowe-rozporzadzenie-Parlamentu-Europejskiego.html).
 • 26. Machowski K., 2017. Regulacje: sojusznik czy hamulcowy? (w:) „Miesięcznik Finansowy Bank”, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, nr 06 (289), czerwiec 2017.
 • 27. Płókarz R., 2013. Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • 28. Prokopowicz D., 2003. Regulacje Komitetu Bazylejskiego a modyfikacje systemów zarządzania ryzykiem kredytowym (w:) Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA. „Wiek XXI. The 21st Century”, Nr 3 (9) 2003, Warszawa: Wydawnictwo Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie.
 • 29. Prokopowicz D., 2007. Znaczenie procesów globalizacji ekonomicznej dla odbudowy polskiego systemu bankowego w nowych realiach gospodarczych (w:) Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Rok XII. Nr 1 (26)/2007.
 • 30. Prokopowicz D., 2010. Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki (w:) Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, (Ekonomia). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer. Warszawa, Nr 4 (61) 2010.
 • 31. Prokopowicz D., 2012a. Na tle struktur rynkowych Unii Europejskiej (w:) “Przedsiębiorstwo przyszłości”. Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 2 (11) 2012, kwiecień 2012, Rok wyd. IV
 • 32. Prokopowicz D., 2012b. Zarządzanie bankowym ryzykiem kredytowym (w:) “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Economics and Organization of Enterprise” Zeszyty Naukowe. Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Indeks 357022, nr 5 (748) 2012, maj 2012.
 • 33. Prokopowicz D., 2013. Bankowe ryzyko kredytowe w warunkach kryzysu zadłużenia (w:) “Przedsiębiorstwo przyszłości”. Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 1(14) 2013, styczeń 2013, Rok wyd. IV.
 • 34. Prokopowicz D., 2015. Korelacja procesów doskonalenia instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce (w:) “Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. Vistula Scientific Quarterly”, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, nr 3 (45)/2015, lipiec - wrzesień 2015.
 • 35. Prokopowicz D., 2016a. The importance of economic globalization in the context of the development of the financial system in Poland (w:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”, ZN, nr 2 (4) 2016.
 • 36. Prokopowicz D., 2016b. Social and economic determinants of the processes of economic globalization that shape the development of the banking system in Poland (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2016, nr 2(10) 2016.
 • 37. Przybylska-Kapuścińska W. (red.), 2013. Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 38. Świderska J., 2013. Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 39. Wiatr M., 2015. Bankowość korporacyjna, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • 40. Wójcicki W., Prokopowicz D., 1999a. Nowe prawo dewizowe (w:) “Rynek Rolny – Notowania, oceny, tendencje”, Biuletyn Miesięczny, Wydawnictwo Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, luty 1999, nr 2 (99) 1999.
 • 41. Wójcicki W., Prokopowicz D., 1999b. Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej (w:) “Rynek Rolny – Notowania, oceny, tendencje”, Biuletyn Miesięczny, Wydawnictwo Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, marzec 1999, nr 3 (100) 1999.
 • 42. Zielińska-Głębocka A., 2012. Współczesna gospodarka światowa, Seria Akademicka, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • 1. KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 • 2. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908; Dz.U. z 2016 r. poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 1373).
 • 3. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr. 140 poz. 939; Dz.U. z 2016 r. poz. 1988).
 • 4. PRAWO BANKOWE. Ustawa o Narodowym Banku Polskim, 2017. Seria Twoje Prawo, wydanie 25, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 • 5. ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływów takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-981347ee-d0c9-4e83-af42-407ee1ab8ee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.