Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 41 | 475-491

Article title

Wybrane skutki dla Polski wdrożenia dyrektywy IED

Content

Title variants

EN
Selected Consequences of Adopting IED in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy podjęto próbę omówienia skutków, jakie niesie ze sobą zaimplementowanie w polskim prawodawstwie Dyrektywy 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – IED. Dyrektywa IED wprowadza nowe zintegrowane podejście do ochrony powietrza, gleby, wody, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej i zapobiegania wypadkom. W przypadku sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wprowadza nową definicję źródła i zaostrza obecne standardy dotyczące emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku małych lokalnych źródeł produkujących na potrzeby mieszkańców i drobnego przemysłu, dla których standardy niemal zrównują się ze standardami dużych elektrowni zawodowych. Na przykładzie zespołu elektrociepłowni przemysłowych omówiono najważniejsze problemy, jakie niesie dla sektora energetycznego dyrektywa IED.
EN
The authors of the study attempt to analyse results of implementing stipulations of the Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial emissions (IED) into the Polish national law. The IED introduces a new approach, which integrates problems of air, ground and water protection, waste management, energy efficiency and accident prevention. In case of power and heat generation sector, new definitions of emission sources are introduced, while binding standards for emission of sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulate matter are tightened. This is particularly important for small local CHP plants serving residential communities and minor inudstires, for which the standards are almost identical to those applicable to large commercial power plants. Most important problems related to adoption of the Directive in the power generation sector are discussed using an example of an industrial combined heat and power generation facility.

Year

Issue

41

Pages

475-491

Physical description

Contributors

 • Instytut Techniki Cieplnej/Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechnika Warszawska
 • Instytut Techniki Cieplnej/Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechnika Warszawska

References

 • Badyda K., Lewandowski J., 2008, Uwarunkowania rozwoju w Polsce energetyki wykorzystującej węgiel, „Energetyka”, marzec.
 • Badyda K., Lewandowski J., Bujalski W., 2012, New emission conditions of power industry as the result of implementation of the Climate and Energy Package, “Polish Journal of Environmental Studies”, Vol. 21 No. 5A.
 • Broszura technologii deNOx McGill Air Clean, www.mcgillairclean.com/textDocs/ news/deNOx_news.htm (dostęp: sierpień 2014 r.).
 • Broszura technologii Odsiarczania spalin, strona internetowa www.alstom.com/Global/ Power/Resources/Documents/Brochures/nid-flue-gas-desulphurisation.pdf (dostęp: sierpień 2014 r.).
 • Bujalski W., Badyda K., Laskowski R., Lewandowski J., 2009, Opracowanie wariantowych propozycji i zakresu szczególnego traktowania instalacji podlegających dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych, Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa (niepublikowane).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych – IED, http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=5 (dostęp: sierpień 2014 r.).
 • Masłowska J., 2014, Analiza rynku instalacji odsiarczania spalin w kontekście potrzeb inwestycyjnych polskiego sektora energetycznego w związku z wejściem życie dyrek-tywy IED oraz możliwe kierunki rozwoju tego rynku w perspektywie roku 2030, praca dyplomowa magisterska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (praca utajniona).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2011 r., nr 95, poz. 558).
 • Szewczyk A., 2014, Modernizacja wybranej instalacji kotłowej w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery, praca dyplomowa inżynierska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (praca utajniona).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-981e78ee-11f9-46aa-aa07-33f0115dd670
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.