Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 2(66) | 89-98

Article title

Healthy housing environment in contemporary investments. Contribution to the research on the Mieszkaj w Mieście – Wizjonerów Estate in Krakow

Authors

Content

Title variants

PL
Zdrowe środowisko mieszkaniowe a współczesne inwestycje. Przyczynek do badań nad Mieszkaj w Mieście – Osiedle Wizjonerów w Krakowie

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article is devoted to the contemporary, multi-stage, Krakow-based investment Mieszkaj w Mieście – Osiedle Wizjonerów. The study mainly refers to its completed stages, Wizjonerów and Kompozytorów, however, while discussing the individual features of the investment, due to the context and the multi-stage nature of the estate, information on its other phases was also used. The first part of this article is devoted to an attempt to define the concept of a “healthy housing environment” by formulating its features in relation to the scale of the city, housing estate and apartment. In the second part, the characteristics of the investment were made based on the above-mentioned features. This fragment was prepared using available information about the estate, statistical data, spatial data, existing research on the district in which the investment is located, literature and legal acts review, as well as our own observations. After performing the characteristics, it was found that the adopted features of the “healthy housing environment” are appropriate from the point of view of future research. As a consequence, exemplary research methods that can be used to carry out a detailed analysis of the housing estate were proposed, and a preliminary evaluation of the estate in the context of the issues discussed was made.
PL
Artykuł poświęcony jest współczesnej, wieloetapowej, krakowskiej inwestycji Mieszkaj w Mieście – Osiedle Wizjonerów. Praca odnosi się głównie do jej zrealizowanych etapów tj. Wizjonerów i Kompozytorów, jednak omawiając poszczególne cechy inwestycji, ze względu na kontekst oraz wieloetapowy charakter osiedla wykorzystano również informacje na temat pozostałych jego faz. Pierwszą część niniejszego artykułu poświęcono próbie zdefiniowania pojęcia „zdrowe środowisko mieszkaniowe” poprzez sformułowanie tworzących je cech w odniesieniu do skali miasta, osiedla i mieszkania. W drugiej części dokonano charakterystyki inwestycji w oparciu o przytoczone wyżej cechy. Ten fragment wykonano, wykorzystując dostępne informacje na temat osiedla, dane statystyczne, dane przestrzenne, istniejące badania dotyczące dzielnicy, w której zlokalizowana jest inwestycja, przegląd literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, a także własne obserwacje. Po wykonaniu charakterystyki uznano, iż przyjęte cechy „zdrowego środowiska mieszkaniowego” są właściwe z punktu widzenia przyszłych badań. W konsekwencji zaproponowano przykładowe metody badawcze, jakie można zastosować w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy osiedla, a także dokonano wstępnej oceny osiedla w kontekście omawianych zagadnień.

Journal

Year

Issue

Pages

89-98

Physical description

Contributors

 • Szkoła Doktorska, Politechnika Krakowska

References

 • Ministerstwo Rozwoju, Raport. Stan mieszkalnictwa w Polsce, 2020, https://www.gov.pl/web/rozwoj/raport-o-stanie-mieszkalnictwa [accessed: 20.10.2020].
 • Europejska Rada Urbanistów, Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku, Alinea, Firenze 2003, http://www.frw.fc.pl/pliki/krtatenska2003.pdf [accessed: 29.10.2020].
 • Schneider-Skalska G., Healthy housing environment in sustainable design, “IOP Conference Series: Materials Science and Engineering” 2019, Vol. 471, doi: 10.1088/1757-899X/471/9/092083.
 • World Health Organization, WHO Housing and health guidelines, Geneva 2018, https://www.who.int/publications/i/item/ 9789241550376 [accessed: 2.12.2021].
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z dnia 07.06.2019, Poz. 1065, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf [accessed: 20.05.2021].
 • Strzelecka-Seredyńska M., Sustainable residential housing for senior citizens – contemporary projects, “MATEC Web of Conferences” 2018, Vol. 174, doi: 10.1051/matecconf/201817401032.
 • System monitoringu jakości powietrza, Dane pomiarowe dla parametru Pył zawieszony PM10 w roku 2018 r., http://monitoring. krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/1752/roczny/2018 [accessed: 28.04.2021].
 • System monitoringu jakości powietrza, Dane pomiarowe dla parametru Pył zawieszony PM10 w roku 2020 r., http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/1752/roczny/2020 [accessed: 28.04.2021].
 • World Health Organization, Global recommendations on physical activity for health, Geneva 2010, https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979 [accessed: 4.01.2021].
 • Dudzic-Gyurkovich K., Urban Development and Population Pressure: The Case of Młynówka Królewska Park in Krakow, Poland, “Sustainability” 2021, Vol. 13, No. 3, 1116, doi: 10.3390/su13031116.
 • Zachariasz A., Zwierzyniecki Park Kulturowy w Krakowie, “Czasopismo Techniczne. Architektura” 2008, R. 105, z. 1-A, 77–99.
 • Owczarek D., Zamknięte osiedla, czyli dylemat współczesnych polskich miast. Badanie porównawcze mieszkańców zamkniętych i otwartych osiedli w Warszawie, “Przegląd Socjologiczny” 2011, nr 2–3, 365–391.
 • Budziło P., Socała D., Badanie dotyczące poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, Kraków 2019, http://bezpieczny.krakow.pl/wp-content/uploads/2019_czerwiec_raport.pdf [accessed: 7.12.2020].
 • https://mapy.geoportal.gov.pl [accessed: 3.04.2021].
 • Główny Urząd Statystyczny, Budownictwo w I półroczu 2020 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwosrodki-trwale/budownictwo/budownictwo-w-pierwszym-polroczu-2020-roku,13,7.html [accessed: 10.12.2020].
 • Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka mieszkaniowa w 2019 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/gospodarka-mieszkaniowa-w-2019-roku,14,3.html [accessed: 13.12.2020].
 • https://mieszkajwmiescie.pl/standard-osiedla.html [accessed: 4.12.2020].
 • Choroszucho A., Stankiewicz J., Wpływ zbrojenia na wartości natężenia pola elektrycznego, “Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2018, nr 93, 183–192, doi: 10.21008/j.1897-0737.2018.93.0015.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994, Nr 89, poz. 414, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf [accessed: 28.04.2021].
 • https://www.breeam.com [accessed: 3.04.2021].
 • Niezabitowska E.D., Metody i techniki badawcze w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • https://www.lilac.coop [accessed: 08.04.2021].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-981f2dd9-792f-4b76-a9d4-e0d07252a00c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.