Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17 | 131-146

Article title

Współczesny obraz zależności między nauką i techniką

Authors

Content

Title variants

RU
Современный образ взаимосвязи между наукой и технологией
EN
The Contemporary Image of the Relationship Between Science and Technology

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
Статья посвящена изучению взаимных зависимостей, существующих между современной наукой и технологией. Автор указывает на существенное различие в подходе к этим кор-реляциям, принятым представителями теоретицизма с одной стороны, и сторонниками нового экспериментализма – с другой. Он утверждает, что теоретицизм опирается на прикладную модель научного знания с четким разделением на чистую науку и прикладную науку. Естественным следствием разделения является четкое разделение науки и технологии. Автор пытается показать, что прикладная модель научного знания во многих случаях порождает сильно упрощенную картину взаимоотношений между наукой и технологией, подразумевая, что главная цель науки это познание, а основной целью технологии является действие. Статья ставит своей целью бросить вызов этому утверждению, указывая на лабораторную исследовательскую практику в современных естественных науках.
EN
The article is devoted to the study of mutual dependences between contemporary science and technology. The author points out the significant difference in the approach to these correlations accepted by the representatives of theoreticism on the one hand, and by the proponents of the new experimentalism, on the other. He argues that theoreticism is based on the applied model of scientific knowledge with a clear division into pure science and applied science. The natural consequence of the separation is clear separation of science and technology. The author tries to show that the applied model of scientific knowledge in many cases generates a very simplified image of the relationship between science and technology, implying that the main goal of science is cognition, and the main goal of technology is action. The article aims to challenge this statement, pointing to laboratory research practice in modern natural sciences.

Year

Volume

17

Pages

131-146

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Wrocławska

References

 • Afeltowicz Łukasz. 2011. Laboratorium w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Agazzi Evandro. 1997. Dobro, zło i nauka. Etyczny wymiar działalności naukowo-technicznej, tłumaczenie Elżbieta Kałuszyńska. Warszawa: Oficyna Akademicka OAK.
 • Bacon Francis. 1955. Novum Organum, tłumaczenie Jan Wikarjak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bińczyk Ewa. 2012. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Burke Tom. 2007. Introduction. W Micah D. Hester, Robert B. Talisse (red.), John Dewey’s Essays in Experimental Logic, XIII–XXXIII. Illinois: Southern Illinois University Press.
 • Galison Peter. 1988. “Philosophy in the Laboratory”. The Journal of Philosophy 85: 525–527.
 • Giere Ronald N., Moffatt Barton. 2003. “Distributed cognition: Where the cognitive and the social merge”. Social Studies of Science 33(2): 1–10.
 • Habermas Jürgen. 2003. Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłumaczenie Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hacking Ian. 1984. Representing and Intervening. Topics In the Philosophy of Natural Science. Cambridge University Press.
 • Hacking Ian. 1992. “The Self-Vindication of Laboratory Science”. W Andrew Pickering (red.), Science as Practice and Culture, 29–64. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Hacking Ian. 1993. “Eksperymentowanie a realizm naukowy”, tłumaczenie Danuta Sobczyń-ska. W Danuta Sobczyńska, Paweł Zeidler (red.), Nowy eksperymentalizm. Teoretycyzm. Reprezentacja, 9–30. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
 • Hacking Ian. 1999. The Social Construction of What?. Cambridge: Harvard University Press.
 • Hacking Ian. 2002. “Language, Truth, and Reason”. W Ian Hacking, Historical Ontology, 159–177. Cambridge – London – Massachusetts – England: Harvard University Press.
 • Hacking Ian. 2008. „Niejedności nauk”, tłumaczenie Michał Wróbel. Studia Philosophica Wratislaviensia III/1: 141–170.
 • Heidegger Martin. 1977. „Czas światoobrazu”, tłumaczenie Krzysztof Wolicki. W Martin
 • Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, 128–167. Warszawa: Czytelnik.
 • Heidegger Martin. 1977. „Pytanie o technikę”, tłumaczenie. Krzysztof Wolicki. W Martin Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, 224–255. Warszawa: Czytelnik.
 • Hesse Mary. 1980. „Theory and Values in the Social Science”. W Mary Hesse, Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science. Brighton: The Harvester Press.
 • Husserl Edmund. 1999. Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłuma-czenie Sławomira Walczewska. Toruń: Wydawnictwo Rolewski.
 • Jonas Hans. 1997. Zasada odpowiedzialności, tłumaczenie. M. Klimowicz. Kraków: Wy-dawnictwo Platan.
 • Knorr-Cetina Karin. 1992. “The Couch, the Cathedral, and Laboratory: On Relationship
 • between Experiment and Laboratory in Science”. W Andrew Pickering (red.), Science as Practice and Culture, 77−96. Chicago – London: The University of Chicago Press.
 • Knorr-Cetina Karin. 1993. „Wypowiedź w debacie na temat kontrowersji: realizm-konstruktywizm”. W Wincent Callebaut (red.), Talking the Naturalistic Turn. How Real Philosophy of Science is Done, 169−189. Chicago – London: The University of Chicago Press.
 • Knorr-Cetina Karin. 1995. “Laboratory Studies. The Cultural Approach to the Study of Science”. W Sheila Jasanoff (red.), Handbook of Science and Technology Studies, 140–166. London, New Delhi: Sage Publications.
 • Kuhn Thomas S. 1985. „Tradycje matematyczne a tradycje eksperymentalne w rozwoju nauk fizycznych”. W Thomas S. Kuhn, Dwa bieguny, tłumaczenie Stefan Amsterdamski, 67–112. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Magnus Paul D. 2007. “Distributed cognition and the task of science”. Social Studies of Science 37 (2): 297–310.
 • Michalski Krzysztof. 1977. „Heidegger”. W Martin Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, tłumaczenie Krzysztof Michalski i inni, 6–26. Warszawa: Czytelnik.
 • Ortega y Gasset José. 2016. Bunt mas, tłumaczenie Piotr Niklewicz. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika.
 • Pickering Andrew. 1992. “From Science as Knowledge to Science as Practice and Culture”. W Andrew Pickering (red.), Science as Practice and Culture, 1−26. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Pickering Andrew. 2014. „Nowe ontologie”, tłumaczenie Tomasz Marchewka. W Ewa Biń-czyk, Aleksandra Derra (red.), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów, 243–260. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Ryle Gilbert. 1996. Czym jest umysł, tłumaczenie Witold Marciszewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sikora Marek. 1996. Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
 • Sikora Marek. 2016. Pytanie o jedność nauki. Bydgoszcz: Epigram.
 • Van Fraassen Bastiaan Cornelis. 1980. The Scientific Image. Oxford: Clarendon Press.
 • Zeidler Paweł. 1994. „Nowy eksperymentalizm a teoretycyzm. Spór o przedmiot i sposób uprawiania filozofii nauki”. W Danuta Sobczyńska, Paweł Zeidler (red.), Nowy ekspe-rymentalizm. Teoretycyzm. Reprezentacja, 87–107. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
 • Zeidler Paweł. 2011. „Czy alchemia była protochemią? Studium metodologiczno-historyczne”. W Paweł Zeidler, Chemia w świetle filozofii, 41–52. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
 • Zeidler Paweł. 2013. Models and Metaphors as Research Tools in Science. Berlin – Münster – Wien – Zürich – London: LIT Verlag.
 • Ziman John. 2000. Real Science. Cambridge University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98249dcc-d7ac-439a-abd5-fdb981936899
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.