Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IV | 45-56

Article title

Aktualny model kary pozbawienia wolności i jego perspektywy

Title variants

EN
The Current Model for Custodial Sentences and its Perspectives

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zasadniczym celem artykułu jest syntetyczna analiza problematyki związanej z karą pozbawienia wolności. Kara ta jest jedną z najstarszych, o dość skostniałym kształcie. Pod jej adresem podnoszonych jest natomiast szereg zastrzeżeń, dostrzeganych nie tylko przez pryzmat kosztów, jakie wiążą się z jej wykonaniem, lecz także przez pryzmat funkcji, jakie kara ma pełnić wobec skazanego. Powstaje zatem pytanie, czy jest w obecnej polityce karnej alternatywa dla tego rodzaju kary? Autorzy próbują odpowiedzieć na to pytanie, a równocześnie przedstawić istniejący stan prawny i wysuwane w doktrynie propozycje jego modyfikacji.
EN
The main aim of this article is to provide a synthetic analysis of the problems associated with custodial sentences. This is one of the oldest types of sentence, and it has a fairly ossified structure. It is, however, subject to a number of objections, perceived not only in terms of the costs related to its implementation, but also in terms of the purpose that the sentence is meant to serve in relation to the convicted individual. This raises the question – is there an alternative for this kind of sentence within current criminal policy? The authors attempt to provide an answer to this question, while simultaneously presenting the existing state of the law and proposals offered within the doctrine for its modification.

Year

Volume

IV

Pages

45-56

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Kraków 2006.
 • Grześkowiak A., Debaty nad karą śmierci, [w:] Marek A. (red.), System prawa karnego, t. 6, M. Melezini (red.), Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010.
 • Homański P., Paprzycki L.K., [w:] Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Janiszewska-Talago E., Wykonywanie kar długoterminowego pozbawienia wolności, Warszawa 1980.
 • Konarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002.
 • Konarska-Wrzosek V., Propozycja zmian katalogu kar w kodeksie karnym z 1997 r. w zakresie kar pozbawienia wolności oraz dolegliwości związanych z niektórymi rodzajami kar wolnościowych, [w:] Kardas P., Sroka T., Wróbel W. (red.),
 • Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012.
 • Kotowski W., Kurzępa B., Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny do art. 28, Warszawa 2009, LEX.
 • Marek A., Prawo karne, Część ogólna, Bydgoszcz 1992.
 • Melezini M., Granice czasowe kary pozbawienia wolności (stan obecny i proponowane zmiany,) [w:] Gardocki L., Królikowski L., Walczak-Żochowska A.(red.), Gaudium in littersi Est. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.
 • Szczygieł G., Kara pozbawienia wolności, [w:] Marek A. (red.), System prawa karnego, t. 6, M. Melezini (red.), Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010.
 • Szymanowska A., Polacy wobec przestępstw i karania, Warszawa 2008.
 • Szymanowski T., Polityka karna i pomoc penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego. Podstawowe problemy w świetle badań empirycznych, Warszawa 2004.
 • Szymanowski T., Skazania na bezwzględne kary pozbawienia wolności jako następstwo nieefektywnej polityki karnej, „Państwo i Prawo” 2014, z. 4.
 • Tyszkiewicz L., Co i jak zmienić w nowym kodeksie karnym, „Palestra” 1999, z. 12.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 40, poz. 227).
 • Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 października 2012 r., II AKa 401/12, LEX nr 1236439.
 • Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 listopada 2007 r., II AKa 346/07, LEX nr 370399.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 12 listopada 2003 r., II AKa 255/03, OSA 2005, z. 3, poz. 18.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 14 września 2005 r., II AKa 165/05, KZS 2005, z. 10, poz. 25.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 20 listopada 2003 r., II AKa 306/03, KZS 2004, z. 1, poz. 29.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98294e34-22ca-48c2-9ecc-6b41abc00e77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.