Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 24-35

Article title

Aktywność targowo-wystawiennicza jako przejaw komunikacji marketingowej klastrów

Content

Title variants

EN
Fair and Exhibition Activity as a Symptom of Clusters Marketing Communication
RU
Ярмарочно-выставочная активность как проявление маркетинговой коммуникации кластеров

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem artykułu jest charakterystyka aktywności targowo-wystawienniczej klastrów w ramach ich komunikacji marketingowej. Artykuł składa się z dwóch integralnych części. W pierwszej przedstawiono specyficzne atrybuty i strategiczny wymiar wydarzeń wystawienniczych. W drugiej części scharakteryzowano postrzeganie tych wydarzeń przez badanych menadżerów polskich i zagranicznych klastrów. W artykule podkreślono, że targi i wystawy gospodarcze ze względu na swój złożony i wielofunkcyjny charakter stanowią skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej. W trakcie tych wydarzeń wykorzystanie marketingu sensorycznego pozwala na oddziaływanie na poszczególne zmysły odbiorców przekazu marketingowego, co sprzyja kształtowaniu relacji z interesariuszami i transferowi informacji. Ponadto w artykule wykazano, że główną barierą uczestnictwa klastrów w targach i wystawach zagranicznych jest wciąż bariera finansowa. Rozważania naukowe prowadzono na podstawie analizy literatury przedmiotu i wyników badań empirycznych.
EN
The aim of the article is to characterise the fair and exhibition activity of clusters within their marketing communication. The paper consists of two integral parts. The former presents specific attributes and strategic dimension of exhibition events. The latter characterises the perception of Polish and foreign cluster managers of this kind of marketing events. The article emphasises that due to their complex and multifunctional character fairs and exhibitions are seen as an effective tool of marketing communication. The use of sensory marketing during these events allows an effective impact on particular senses of marketing recipients, which facilitates the formation of relationships with stakeholders and transfer of information. Moreover, the article presents that the main barrier to the participation of clusters in fairs and exhibitions abroad is still the financial barrier. Scientific considerations were based on the results of literature review and empirical research.
RU
Цель статьи – дать характеристику ярмарочно-выставочной активности кластеров в рамках их маркетинговой коммуникации. Статья состоит из двух интегральных частей. В первой представили специфические атрибуты и стратегическое измерение выставочных мероприятий. Во второй части дали характеристику восприятия этих мероприятий опрошенными менеджерами польских и зарубежных кластеров. В статье подчеркнули, что хозяйственные ярмарки и выставки ввиду своего сложного и многофункционного характера представляют собой эффективный инструмент маркетинговой коммуникации. По ходу таких мероприятий использование сенсорного маркетинга позволяет воздействовать на отдельные органы чувства адресатов маркетингового сообщения, что способствует формированию отношений со стейкхолдерами и передаче информации. Кроме того в статье выявили, что основным барьером для участия кластеров в зарубежных ярмарках и выставках по-прежнему остается финансовый барьер. Научные рассуждения проводились на основе анализа литературы по предмету и результатов эмпирических исследований.

Year

Pages

24-35

Physical description

Contributors

 • Politechnika Rzeszowska

References

 • Bartosik-Purgat M., Schroeder J. (2014), Targi międzynarodowe jako źródło informacji o rynkach i partnerach zagranicznych, „International Business and Global Economy”, No. 33.
 • Bazarnik J., Manczak I. (2014), Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców – próba zdiagnozowania, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(350).
 • Boesso I., D’Orazio M.S., Torresan A. (2014), Marketing klastra i budowanie jego marki, PARP, Warszawa.
 • Gębarowski M. (2010), Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk.
 • Gębarowski M. (2012), Targi jako narzędzia aktywności marketingowej instytucji naukowych i badawczych, „Prace Instytutu Lotnictwa”, nr 1(222).
 • Gębarowski M. (2013), Determinanty wykorzystania współczesnych targów jako skutecznego narzędzia realizowania celów public relations, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 157.
 • Gębarowski M. (2014), Formuła współczesnych targów w kontekście koncepcji marketingu relacyjnego oraz marketingu sensorycznego, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Koszarek M. (2011), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 • Małachowska M. (2012), Komunikowanie w klastrze – wykorzystanie public-relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową, (w:) Buko J., Frankowska M. (red.), Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 719, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 94.
 • Małachowska M. (2013), Komunikacja marketingowa w organizacjach klastrowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 751, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 29.
 • Palmen L., Baron M. (2011), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Proszowska A. (2015), Targi gospodarcze w dobie marketingu doświadczeń, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Siemieniako D., Gębarowski M. (2016), B2B relationship marketing management in trade fair activity, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.
 • Staszewska J. (2016), Marketing klastrów, „Marketing i Rynek”, nr 7.
 • Szromnik A. (2014a), Koszty udziału przedsiębiorstw w targach – próba identyfikacji istoty, struktury i determinant, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Szromnik A. (2011), Targi w rozwoju miast i regionów, (w:) Mruk H. (red.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań.
 • Szromnik A. (2014b), Targi jako rynek - próba syntezy zakresu pojęciowego i cech wyróżniających, (w:) Szromnik A. (red.), Targi w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków.
 • Szultka S. (2012), Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych, PARP, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9832e454-f189-4748-9106-40f8d84b2e72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.