Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 55 | 338-347

Article title

Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy w warunkach zrównoważonego rozwoju

Content

Title variants

EN
Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy w warunkach zrównoważonego rozwoju

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule ukazano zróżnicowanie ze względu na płeć na europejskim rynku pracy z perspektywy polityki równości szans, a także omówiono ekonomiczny kontekst polityki równościowej. Zaprezentowano mierniki określające zróżnicowanie wynagrodzenia wg płci. W artykule ukazano niedostateczny udział kobiet w gremiach decyzyjnych, ciałach przedstawicielskich zarówno w biznesie, jak i w polityce. Dane statystyczne potwierdzają, że w krajach europejskich utrzymują się istotne różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn (gender pay gap). Zapewnienie kobietom równego traktowania w sprawach ekonomicznych i politycznych wzmocni zrównoważony rozwój gospodarczy i przyniesie korzyści społeczne na całym świecie.
EN
The paper shows the gender differences in the European labor market from the perspective of equal opportunities, and discusses the economic context of equality policy. Data describing wage differentiation by gender were presented. This article shows the insufficient participation of women in decision-making bodies, representative bodies in business as well as in politics. Statistics show that significant gender pay gap persists in European countries. Ensuring equal treatment for women in economic and political affairs will enhance sustainable economic development and bring about social benefits around the world.

Year

Volume

55

Pages

338-347

Physical description

Contributors

 • Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • European Commission, Integrated guidelines for growth and jobs (2005–2008), COM (2005) 141 final, Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities 2005.
 • Gender balance on corporate boards. Europe is cracking the glass ceiling, 2016.
 • http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/
 • http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj---cele/cel-5:-osiagnac-rownosc-plci-i-wzmocnic-pozycje-wszystkich-kobiet-i-dziewczat/2944
 • Incorporating Equal Opportunities for Women and Men into All Community Policies and Activities, COM (96) 67, 21.02.1996.
 • Kalinowska-Nawrotek B., 2004, Nierówności płci na rynku pracy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 4, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Krzyminiewska G., 2013, Nierówności a rozwój społeczny świata, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 139, Katowice.
 • Leber U., Wagner A., 2007, Early and phased retirement In European companies: Establishment Survey on working Time 2004–005, Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities 2007.
 • Rewizorski M., 2011, Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy, PP 2 ’11, Koszalin.
 • Surdykowska B., 2008, Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, Zeszyty Prawnicze 8/1, 271–295.
 • Szałkowski A., 2002, Rozwój pracowników, przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9836edb0-3d36-47c9-a5fc-601d34def4b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.