Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 50 | 235-250

Article title

Chronobiologia odżywiania i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz życie duchowe wczesnośredniowiecznych cenobitów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji

Authors

Content

Title variants

EN
THE CHRONOBIOLOGY OF NUTRITION AND ITS IMPACT ON PHYSICAL AND MENTAL HEALTH AND SPIRITUAL LIFE OF THE EARLY MIDDLE AGES CENOBITES OF THE RULE OF BENEDICT OF NURSIA
DE
Die Chronobiologie der Ernährung und ihre Auswirkung auf die körperliche und geistige Gesundheit und das geistige Leben der frühen Cenobites der Regel von Benedikt von Nursia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł opisuje zwyczaje żywieniowe mnichów przestrzegających Reguły Benedykta z Nursji (zm. 547). Ten italski organizator życia monastycznego okazał się dobrym pedagogiem i obserwatorem, poznał naturalne potrzeby człowieka i w swojej regule nie przepisał niczego, co przekraczało ludzkie możliwości. Z pewnością znał on też podstawowe prawa chronobiologii, czyli współczesnej nauki zajmującej się biologicznymi rytmami zachodzącymi w organizmach żywych. Człowiek powinien postępować zgodnie z naturą i swoim biologicznym zegarem, jeśli chce zachować zdrowie duszy i ciała. Jednak we wspólnocie klasztornej cenobitów nikt nie mógł postępować zgodnie z własnymi indywidualnymi potrzebami, lecz wszyscy podporządkowywali się odgórnym prawom Reguły. Trzymali się więc ściśle pór posiłków i zasiadali do wspólnego stołu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rodzaj diety dostosowywali oni do swojego trybu życia, to znaczy aktywności fizycznej i umysłowej. Jadali zazwyczaj proste posiłki składające się z mało przetworzonych produktów żywnościowych. Wystarczały im warzywa, owoce i chleb, a wszystko to jadali w ciągu dnia, kiedy było jeszcze widno. Wówczas łatwiej mogli spalać energię, potrzebną do wykonywania pracy. Pod wieczór zaś nie zasiadali do stołu, lecz przygotowywali organizmy do odpoczynku. Cenobici zawsze starali się zaspokoić swoje naturalne potrzeby i nigdy nie pozostawali wygłodzeni, dzięki temu nie odczuwali irytacji, mogli skuteczniej modlić się i pracować. Dbając o swoje ciała wpływali też na rozwój życia duchowego.
EN
The article describes the eating habits of monks living according to the rule of Benedict of Nursia. The Italic organizer of the monastic life was a good teacher and an observer. He recognized the natural needs of man and his rule did not prescribe anything that exceeds human capabilities. Surely he knew the law and the basic chronobiology (the science dealing with the modern biological rhythms that occur in living organisms). It should follow nature and the biological clock if it wants to maintain good health of mind and body. However, in the community of monastic cenobites no one could follow his own individual needs, all had to be subordinate to the rights of the rules. They held to strictly seasonal food and sat down at the common table in accordance with the schedule. The type of diet that they had adapted to their way of life and their physical and mental activity. They ate simple meals, usually consisting of little processed food products (vegetables, fruits and bread). They ate all during the day. It made it easier to burn the energy they needed to do their job. In the evening they were preparing their bodies to rest. The cenobites tried to satisfy their natural needs and never stayed starving, so they did not feel deprivation and they could pray and work better. The taking care of your body also influenced the development of the spiritual life.
DE
Der Artikel beschreibt die Essgewohnheiten der Mönche nach der Regel Benedikts von Nursia. Er war ein guter Lehrer und Beobachter der natürlichen und menschlichen Bedürfnisse und er schrieb nichts vor, was menschliche Fähigkeiten übersteigt. Er kannte die Grundrechte der Chronobiologie (die moderne Wissenschaft von den biologischen Rhythmen, die in lebenden Organismen auftreten). Man sollte nach der Natur und ihrer biologischen Uhr folgen, wenn man um die Gesundheit von Körper und Seele pflegen will. In der Gemeinschaft der Mönche konnte jedoch niemand seinen eigenen individuellen Bedürfnissen folgen. Alle folgten der (Ordens-) Regel. Sie hielten feste Essenszeiten ein und setzten sich – ihrem Zeitplan folgend – an den gemeinsamen Tisch. Die Art der Diät haben sie nach den Erfordernissen des Lebens, das heißt, der körperlichen und geistigen Aktivität angepasst. Normalerweise aßen sie eine einfache Mahlzeit (Gemüse, Obst, Brot) im Laufe des Tages. Das erleichtert es die Energie, die sie für ihre Arbeit benötigten, zu verbrennen. Am Abend bereiteten sie die Organismen sich auszuruhen. Die Mönche versuchten ihre natürlichen Bedürfnisse immer zu befriedigen und waren nie hungrig. Sie irritierten sich nicht und konnten besser beten und arbeiten. Die Sorge für den Körper beeinflusst auch die Entwicklung des geistigen Lebens.

Year

Issue

50

Pages

235-250

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9839e516-a6ec-4491-a19e-b7fa35a9fed7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.