Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 |

Article title

Przestrzenne zróżnicowanie PKB i bezrobocia w Polsce i we Włoszech oraz jego determinanty

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania PKB per capita oraz stopy bezrobocia w Polsce i we Włoszech, a także wskazanie tendencji zmian, jakim to zróżnicowanie podlegało. Badanie przeprowadzono dla polskich województw i włoskich regionów tworzących jednostki terytorialne NUTS 2. Do realizacji tego celu wykorzystano elementarne metody statystyki opisowej oraz ekonometrii przestrzennej (regresja z efektami indywidualnymi — fixed effects). W analizie posłużono się danymi za lata 2002—2014, publikowanymi przez GUS, Narodowy Instytut Statystyczny Włoch (Istat) i Eurostat. Badanie wykazało, że Polskę i Włochy cechuje podobny, wysoki poziom regionalnego zróżnicowania PKB per capita, natomiast różnice wielkości bezrobocia między włoskimi regionami są znacznie większe niż między województwami w Polsce. Stwierdzono również, że różnice badanych wielkości makroekonomicznych wewnątrz obydwu krajów wykazują tendencję wzrostową, co w efekcie może prowadzić do zwiększania się międzyregionalnych dysproporcji w poziomie rozwoju.
EN
The paper aims to identify the scale of spatial differentiation of GDP per capita and unemployment rate in Poland and Italy, as well as to indicate changes in the differentiation trends. The research was carried out at the level of Polish voivodships and Italian regions, forming the territorial units NUTS 2. The elementary methods of descriptive statistics and spatial econometrics (fixed effects) were applied for the research purpose. Data for the years 2002—2014, published by the CSO, Italian National Institute of Statistics (Istat) and Eurostat, were used for the analysis. The results of the research show that Poland and Italy are characterized by a similar, high level of regional diversity of GDP per capita. On the other hand, differences in the level of unemployment among Italian regions are much higher than among Polish voivodships. It was also stated that the differences in examined macroeconomic measures within the two countries are increasing, which in turn can lead to growing inter-regional disparities in the level of development.

Year

Issue

3

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Beccatini, G. (1989). Riflessioni sul distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico. Stato e Mercato, n. 25, s. 111—128.
 • Cicciomessere, R. (2012). Le donne inattive per motivi familiari. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pobrane z: http://www.robertocicciomessere.eu/ Donne_inattive_motivi_amiliari.pdf.
 • Czyż, T. (2002). Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski.Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 i 3, s. 5—13.
 • Dykas, P., Szewczyk, M.W. (2015). Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów PolskiWschodniej. Miscellanea Oeconomicae, nr 4, t. 1, s. 37—54.
 • Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015a). Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 42—59.
 • Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015b). Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej. Miscellanea Oeconomicae, nr 4, t. 1, s. 57—70.
 • Gawlikowska-Hueckel, K., Szlachta, J. (2014). Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer-Business.
 • Gąsior-Niemiec, A. (2003). Mezzogiorno: próba reinterpretacji. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 125—147.
 • Istat (2008). La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale. Anni 1980—2005. Pobrane z: http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080206_00/testointegrale20080206.pdf.
 • Istat (2011). La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale. Pobrane z: http://www.istat.it/it/archivio/39522.
 • Istat (2013). Le superficie dei comuni, delle province e delle regioni italiane. Statistiche report. Pobrane z: http://www.istat.it/it/files/2015/04/Superfici-delle-unit%C3%A0-amministrative-Testo-integrale.pdf.
 • Kwiatkowska, W. (2012). Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 268, s. 125—144.
 • Lewandowski, K. (2013). Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lucarelli, C., Mussida, Ch. (2010). Mobilità del lavoro e disoccupazione: i nuovi scenari dell’economia italiana. Quaderno del Dipartimento di Scienze economiche e sociali dell’Università del Sacro Cuore di Piacenza, n. 69, s. 1—22.
 • Majchrowska, A., Mroczek, K., Tokarski, T. (2013). Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002—2011. Gospodarka Narodowa, nr 9, s. 70—88.
 • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2012). Gli indicatori complementari al tasso di disoccupazione. Pobrane z: http://www.misuredelbenessere.it/fileadmin/upload/docPdf/ indicatori_complementari_10_.pdf.
 • Oltre il Pil (2013). La geografia del benessere nelle regioni italiane e nelle citta metropolitane. Venezia: Unioncamere del Veneto.
 • Pareto, V. (1906). Mannuale di economia politica, Milano: Società Editrice Libraria.
 • Pastuszka, S. (2015). Przyczyny i skutki niedorozwoju Południa Włoch, Samorząd Terytorialny, nr 12, s. 63—75.
 • Scorcu, A.E. (1997). Contiguità territoriale e shock sul consumo nelle regioni italiane, Rivista di Politica Economica, vol. 87 (11), s. 2—24.
 • SVIMEZ (2015). Anticipazioni sui principali andamenti economici dal „Rapporto SVIMEZ 2015 sull’economia del Mezzogiorno”. Roma: Edito di Mulino.
 • Trojak, M., Tokarski, T. (red.) (2013). Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Trznadel, W. (1988). Przestrzenne dysproporcje gospodarczo-społeczne we Włoszech XIX i XX w. i drogi ich przezwyciężania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • The World Bank (2015). Worldwide Governance Indicators (2015). Pobrane z: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports.
 • World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2015—2016. Pobrane z: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings.
 • Viviano, E. (2002). Un’ analisi critica delle definizioni di disoccupazione e partecipazione in Italia, Politica Economica, vol. 19 (1), s. 161—190.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-983bb9bd-6108-4a8f-944e-6037751343eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.