Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 6 | 181-190

Article title

Kształtowanie ładu przestrzennego : doświadczenia francuskie

Authors

Content

Title variants

EN
Kształtowanie ładu przestrzennego : doświadczenia francuskie

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Możliwości kształtowania ładu przestrzennego są zdeterminowane w zasadniczym stopniu przez rozwiązania legislacyjne dotyczące planowania przestrzennego. Rozwiązania te określają kształt struktur organizacyjnych i kompetencje instytucji odpowiedzialnych za planowanie oraz stosowane procedury, mechanizmy i instrumenty planistyczne. W artykule przedstawiono doświadczenia francuskie dotyczące planowania przestrzennego koncentrując się na kwestiach mających największy wpływ na skuteczność podejmowanych działań planistycznych. Omówiono w tym kontekście kompetencje różnych szczebli administracji publicznej i scharakteryzowano podstawowe organy o kompetencjach planistycznych. Przedstawiono także główne narzędzia planistyczne oraz mechanizmy stosowane dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Artykuł zawiera także opis obowiązujących aktów prawnych tworzących ramy kształtowania ładu przestrzennego i dokumentów planistycznych. W artykule zwraca się uwagę na ponad gminny poziom planowania przestrzennego, który związany jest z koniecznością skoordynowanej interwencji planistycznej na obszarach powiązanych funkcjonalnie a znajdujących się w jurysdykcji różnych władz.
EN
Possibilities of shaping spatial order and conditions for sustainable development depend to large extend on legislation concerning spatial planning. Legislation determines organizational structures and competencies of institutions responsible for spatial planning as well as planning procedures, mechanisms, and instruments. The article presents French experience concerning spatial planning and is focused on issues that are the most important for effectiveness of undertaken planning activities. Competencies of different tiers of public administration are described and brief characteristics of key institutions are given. The main planning instruments and mechanism used to protect spatial order are presented in the context of current legislation and obligatory planning documents. The article emphasizes supra local planning dimension that is necessary to address development problems of functionally integrated areas that are under jurisdiction of different local authorities.

Keywords

Year

Issue

6

Pages

181-190

Physical description

Dates

published
2011-04

Contributors

author

References

 • www.legifrance.fr
 • www.droitdelurbanisme.com
 • Przeglądy Terytorialne OECD : POLSKA, OECD publishing 2008
 • Leloup M., Bertone M., Le grand Paris – Les coulisses de la consultation, Archibooks + sautereau editeur, Paris 2009
 • Sobota M., System planowania przestrzennego oraz formy władania ziemią rolniczą we Francji, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 3(2) 2004
 • Buyck J., Cherry J-P., Jarrige F., Montpellier case study :Analysis of regional spatial planning and decision making strategies and their impact on land use in the urban fringe, Plurel Programme 2008
 • www.architectes.org
 • Ordre des Architectes, Dévelopement durable et architecture responsable : Engagements et retour d’expériences, 2007
 • www.culture.gouv.fr
 • www.archi.fr
 • www.pays-de-loire.ecologie.gouv.fr
 • www.iledefrance.fr/sdrif
 • www.lyon.fr/vdl/sections/fr/urbanisme
 • www.mesdemarches.lyon.fr/demarches/sections/fr/urbanisme/autorisations
 • www.grandlyon.com
 • Marcou G., Jacquot H., Le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en Allemagne, Série Droit comparé - Cahier du GRIDAUH n°8, 2003
 • Pawłowska K., Idea swojskości miasta, Kraków 2001
 • Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa 2000
 • Piskorz W., Goulet R., Promouvoir un développement urban durable en Europe. Réalisations et opportunités, Bruxelles 2009

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98405d6a-757c-46f9-ace0-b0ac9414d509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.