Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(24) | 65–81

Article title

Miejsce i rola przedmiotu polityki Unii Europejskiej w dydaktyce europeistyki

Title variants

EN
The Place and Role of the Modules on EU Policies in the Teaching of European Studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Moduł, który w tradycyjnym programie nauczania został zatytułowany ,,Wybrane polityki wspólnotowe Unii Europejskiej" wciąż czeka na odpowiednie miejsce w nauczaniu studiów europejskich. Czy powinien przede wszystkim podkreślać prawny wymiar polityk europejskich, a tym samym skupiać się na analizie ich podstaw prawnych oraz obowiązujących zasad? A może powinien znaleźć się w centrum zainteresowania ekonomicznej natury polityk europejskich np. badających ich efektywność ? Jak przedstawić rolę europejskich instytucji w tworzeniu polityki? Innymi słowy jakie miejsce powinno tam być dla nauk politycznych ? Artykuł ten rozwija analizę porównawczą planów i programów modułów poświęconych politykom Unii Europejskiej obecnych na polskich uczelniach. Zostały w nim zidentyfikowane 3 główne podejścia do nauczania polityk europejskich: ekonomiczne, prawne i polityczne. Autor podkreśla, że polskie uczelnie wciąż dokonują niewystarczającej analizy porównawczej polityk unijnych oraz w niezadowalający sposób korzystają z instrumentów analizy politycznej . Opierając się na własnych doświadczeniach dydaktycznych autor kończy tekst przemyśleniami, w jaki sposób zaprezentowane podejście mogłoby być dalej rozwijane.
EN
The module that within a traditional curriculum has been entitled “Selected EU Common Policies” still awaits its proper place in the teaching of European studies. Should it primarily be a module emphasizing the legal dimension of EU policies, thus focusing on analyzing their legal foundations and rules? Or rather, it should be centred on the economic nature of EU policies, e.g. testing their effectiveness? How to present the role of EU institutions in policymaking? In other words, what place should there be for political sciences? This article develops comparative analysis of the curricula and syllabi of the modules devoted to EU policies at the Polish universities. Three basic approaches to teaching EU policies have been identified: economic, legal and political. The author stresses that where Polish universities still fail is an insufficient comparative analysis of EU policies and unsatisfactory application of the instruments of policy analysis. Based on the author’s teaching experience, the paper concludes with some thoughts on how such approach could be developed.

Year

Issue

Pages

65–81

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski

References

 • Dye T.R., Understanding Public Policy, Prentice Hall 2005.
 • http://e.kul.lublin.pl/qlsale.html?op=10&zid=289842.
 • http://e.kul.lublin.pl/qlsale.html?op=10&zid=289845.
 • http://e.kul.lublin.pl/qlsale.html?op=10&zid=289860.
 • http://rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/zaoczne/zaoczne02w2.pdf.
 • http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1215777993.pdf.
 • http://www.law.umk.pl/upload/Wysocka/sylabusy%20europeistyka/I%20stopnia/II%20rok/EL-II-13-Wybrane%20polityki%20UE%20-%20wyk%C5%82ad.doc.
 • http://www.politologia.uni.wroc.pl/ipo/images/stories/PW_-_Dyduch.pdf.
 • http://www.univ.rzeszow.pl/wpia/sylabusy2010/Europeistyka/Zaklad-Prawa-Handlowego-i-Gospodarczego/Wybrane-polityki-wspolnotowe---C-st.pdf.
 • http://www.univ.rzeszow.pl/wpia/sylabusy2010/Europeistyka/Zaklad-Prawa-Handlowego-i-Gospodarczego/Wybrane-polityki-wspolnotowe---W-st.pdf.
 • https://oddi.sgh.waw.pl/External/Print.aspx?OfferId=17396.
 • Knoepfel P., Larrue C., Varaone F., Public Policy Analysis, Bristol 2007.
 • Komisja Europejska, The EU Budget 2012 in Figures – Financial Programming and Budget, http://ec.europa.eu/budget/figures/2012/2012_en.cfm.
 • Mény Y., Thoenig J-C., Politiques Publiques, Paris 1989.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, DzU 2007, nr 164, poz. 1166 z późn. zm, http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=11539.
 • Rydlewski G., Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. Studium politologiczne, Warszawa 2006.
 • Ryszka F., O pojęciu polityki, Warszawa 1992.
 • Suwaj P.J., Szczepankowski R., Wokół pojęcia polityki i polityki publicznej, [w:] Nauka administracji, B. Kudrycka, G.B. Peters, P.J. Suwaj (red.), Warszawa 2009.
 • Szarfenberg R., Mapa Pojęciowa Polityki Społecznej, brak daty.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98445b7d-bd2d-43c9-82a5-0da2bf215dd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.