PL EN


2016 | 3(348) | 67-92
Article title

Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych w obrębie aglomeracji miejskich w krajach rozwiniętych − na przykładzie Zagłębia Ruhry (Niemcy) oraz Metropolii Górnośląskiej (Polska)

Content
Title variants
EN
Development strategies of urban farms in developed countries on the example of Ruhr Metropolis (Germany) and Upper Silesia Metropolis (Poland)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka rozwoju różnych form działalności rolniczej na obszarach zurbanizowanych w krajach rozwiniętych nabiera coraz większego znaczenia. Wynika to z bardzo dużego natężenia procesów urbanizacji i coraz silniejszej suburbanizacji. Właściciele gospodarstw rolnych położonych w strefach bezpośredniego oddziaływania miast funkcjonują na wymagającym rynku, gdzie duża konkurencja o grunty, miejscowe regulacje dotyczące kierunków zagospodarowania terenu i inne uwarunkowania prawno-planistyczne często znacząco utrudniają rozwój, a nawet utrzymanie produkcji rolniczej. Tym samym, aby zwiększyć szanse na przetrwanie i rozwój, zarządzający gospodarstwami muszą stosować adekwatne do lokalnych warunków strategie oraz modele biznesu. Celem opracowania jest określenie kierunków rozwoju miejskich gospodarstw rolnych na przykładzie 20 gospodarstw zlokalizowanych w Zagłębiu Ruhry oraz Metropolii Górnośląskiej. Prowadzone badania wykazały, iż zasadniczo można wyróżnić 3 główne modele biznesowe, tj. dywersyfikacja, specjalizacja oraz dyferencjacja. Wybór konkretnego modelu biznesu jest pochodną lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, posiadanych zasobów ziemi oraz kapitału, ale również bardzo dużą rolę odgrywają wiedza i kompetencje zarządzających gospodarstwami.
EN
Development of various forms of agricultural activities in urban areas in developed countries is becoming increasingly important. This is due to very high intensity of urbanisation and suburbanisation processes. The owners of farms located in areas of direct impact cities operate in a challenging market, where strong competition for land, local regulations on land development and planning often significantly hinder development or even agricultural production. Thus, to increase the chances of survival and development, managers of agricultural holdings must apply business models adequate to local conditions. The aim of this study was to characterise different business models on the example of 20 urban farms located in the Ruhr and Upper Silesia Metropolis. Results demonstrated that in principle there are 3 main business models, i.e. diversification, specialisation and differentiation. The choice of a particular business model is derived from the local natural and cultural resources owned land and capital, but also it is very dependent on knowledge and expertise of farm managers.
Contributors
 • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland, w.sroka@ur.krakow.pl
author
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland, adam_was@sggw.pl
References
 • Banik, I., Simons, J., Hartmann, M. (2007). Regionale Herkunft als Erfolgsfaktor für die Qualitätswahrnehmung von Verbrauchern in Nordrhein-Westfalen. Research paper, Faculty of Agriculture, University of Bonn.
 • Bis, J. (2013). Innowacyjny model biznesowy- sposób na zwiększenie przewagi konkuren¬cyjnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(13), s. 53-64.
 • Bockelmann, W., Odening, M. (2012). Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Program Wieloletni 2011-2014, nr 66, Warszawa: IERIGŻ-PIB.
 • Brzóska, J. (2009). Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarzą¬dzania przedsiębiorstwem. Organizacja i Zarządzanie, nr 2(6) s. 5-23.
 • Cavin, J.S. (2014). COST Action Urban Agriculture Europe: Documentation of the 5th Working Group Meeting. Lausanne-Geneva 10-13/09/2014. Pobrane z: http://www. urbanagricultureeurope.la.rwthaachen.de/files/150203_lausanne_report_reduced. pdf
 • Coussy, M. (2015). The role of innovation in urban farms. Bachelor thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of “International Horticulture Management”at CAH Vilentumof Dronten, Wageningen UR.
 • Danso, G.K., Drechsel, P., Akinbolu, S.S., Gyiele, L.A. (2003). Review of studies and lite¬rature on the profitability and sustainability of urban and peri-urban agriculture. FAO Final Report (PR 25314), IWMI, Accra.
 • Doligalski, T. (2014). Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów. W: T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Domagalska-Grędys, M. (2009). Rozwój jako element strategii gospodarstwa kwiaciarskie¬go. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, s. 23-38.
 • Dudin, M.N., Lyasnikov, N.V.E., Leont’eva, L.S., Reshetov, K.J.E., Sidorenko, V.N. (2015). Business Model Canvas as a Basis for the Competitive Advantage of Enterprise structures in the Industrial Agriculture. Biosciences Biotechnology Research Asia, 12(1), s. 887-894.
 • Eppler, M.J., Hoffmann, F., Bresciani, S. (2011). New business models through collaborative idea generation. International Journal of Innovation Management, 15(06), s. 1323-1341.
 • Ganguly, S., Kujac, P., Leonard, M., Wagner, J., Worthington, Z. (2011). Lively’hood farm financial analysis. A feasibility study of commercial urban agriculture in the city of San Francisco. Presidio Graduate School. San Francisco.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2007). Profitability and sustaina¬bility of Urban and peri-urban agriculture. Rzym: Wydawnictwo FAO.
 • Hol, A., Mubin, O., Ginige, A. (2014). Proposed business model for SME farmers in peri-ur¬ban Sydney Region. W: ICE-B. SCITEPRESS. s. 137-144.
 • Firlej, K. (2013). Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym. Przed-siębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 13, s. 27-39.
 • Hedin, D.I. (2015). The business models of commercial urban farming in developed coun¬tries. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.
 • Ilbery, B.W. (1991). Farm diversification as an adjustment strategy on the urban fringe of the West Midlands. Journal of Rural studies, 7(3), s. 207-218.
 • Koźmiński, A. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lohrberg, F., Timpe, A. (2011). Urbane Agrikultur – Neue Formen der Primärproduktion in der Stadt. Planerin Fachzeitschrift für Stadt. Regional und Landesplanung, nr 5, s. 35-37.
 • Liu, S. (2015). Business characteristics and business model classification in urban agricul¬ture. Master thesis for the chair group Rural Sociology submitted in fulfillment of the de¬gree of the Master in Organic Agriculture at Wageningen University. The Netherlands.
 • Matejun, M. (2011). Metoda studium przypadki w pracach badawczych młodych naukow¬ców z zakresu nauk o zarządzaniu. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 19, s. 203-213.
 • Mok, H.F., Williamson, V.G., Grove, J.R., Burry, K., Barker, S.F., Hamilton, A.J. (2014). Strawberry fields forever? Urban agriculture in developed countries: a review. Agronomy for Sustainable Development, 34(1), 21-43. DOI 10.1007/s13593-013-0156-7.
 • Mougeot, L.J.A. (2000). Urban agriculture: definition, presence, potential and risks. W: N. Bakker. et al. (ed.), Growing Cities, growing food: urban agriculture on the policy agenda. A reader on Urban agriculture. Feldafing: German Foundation for International Development (DSE).
 • Mougeot, L.J.A. (2006). Growing better cities: urban agriculture for sustainable develop¬ment. Ottawa: International Development Research Centre.
 • Nogalski, B. (2009). Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsię¬biorstw. Master of Business Administration, 17(2), s. 3-14.
 • Osterwalder, A. (2004). The business model ontology: A proposition in a design science ap¬proach. PhD Thesis, Lausanne: University of Lausanne.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C.L. (2005). Clarifying business models: Origins, pre¬sent, and future of the concept. Communications of the Association for Information Systems, 16(1), s. 1-25.
 • Osterwalder, A. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Helion.
 • Paul, H. (2014). Modele biznesu i sprawność wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych. Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Piorr, A. (ed.). (2011). Peri-urbanisation in Europe: towards European policies to sustain urban-rural futures. Synthesis report. PLUREL [sixth framework programme]. Forest & Landscape, University of Copenhagen.
 • Poreter, M.E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and compe¬titors. New York: The Free Press.
 • Pölling, B. (2016). Professional urban agriculture and its characteristic business models in Metropolis Ruhr, Germany. Maszynopis.
 • Pölling, B., Lorleberg, W. (2014). Methodology proposal for case studies about business mo¬dels, success factors and societal benefits of urban and peri-urban agricultural enterpri¬ses and projects. Working Paper COST urban agriculture. Aachen.
 • Schulz, K., Weith, T., Bokelmann ,W., Petzke, N. (2013). Urbane Landwirtschaft und „Green Production“ als Teil eines nachhaltigen Landmanagements. Müncheberg: Wydawnictwo Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF).
 • Seddon, P., Lewis, G. (2003). Strategy and Business Models: What’s the Difference? 7th Pacific Asia Conference on Information Systems, 10-13 July 2003, Adelaide, South Australia, s. 236-248.
 • Sroka, W. (2014). Definicje oraz formy miejskiej agrokultury–przyczynek do dyskusji. Wieś i Rolnictwo, 2(163), s. 85-104.
 • Sroka, W., Pölling, B. (2015). The Potential and Significance of Urban Agriculture on the Basis of the Ruhr Metropolis and the Upper Silesian Metropolis. Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego, 15(30), s. 180-193.
 • Sulewski, P. (2007). Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach to¬warowych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Thuan Truong, M., Nguyen, T. (2013). The Business Plan: Organic Farm in Ho Chi Minh City. Lahti University of Applied Sciences. Vietnam.
 • Torquati, B., Tancini, C., Paffarini, C., Illuminati, R. (2015). Empirical survey on business models of kindergarten farms. Agricultural and Food Economics, 3(1), s. 1-13.
 • Wierzbiński, M. (2015). Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, nr 398, s. 481-499.
 • Van der Schans, J.W., Wiskerke, J.S.C. (2012). Urban agriculture in developed economies. In: Viljoen, A. & Wiskerke, J.S.C. (eds.), Sustainable food planning. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, s. 245-258.
 • Van der Schans, J.W. (2015). Business models urban agriculture. Pobrane z: https://www. wageningenur.nl/upload_mm/f/3/6/fb858e59-2190-46d9-8fe7-f293efd8c0a8_MFL_ Business%20models%20urban%20agriculture.%20Juni%202015%20Small.pdf
 • Vorley, B., Lundy, M., MacGregor, J. (2009). Business models that are inclusive of small far¬mers. Agro-industries for Development, Wallingford, UK: CABI for FAO and UNIDO, s. 186-222.
 • Vukelić, N., Rodić, V. (2014). Farmers’management Capacities as a success Factor in Agriculture: A Review. Economics of Agriculture, 61(3), s. 805-814.
 • Zasada, I. (2011). Multifunctional peri-urban agriculture − A review of societal demands and the provision of goods and services by farming. Land use policy, 28(4), s. 639-648.
 • Żekało, M., Malak-Rawlikowska, A. (2011). Metoda Interaktywnego Zarządzania Strate-gicznego w agrobiznesie – wykorzystanie w gospodarstwach mlecznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13(1), s. 495-500.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9855bd42-b082-4554-8cbc-16e8aa9410bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.