Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(156) | 147–170

Article title

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Content

Title variants

EN
The right of access to medical records after a patient’s death

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
In the article the evolution of principles of access to medical records after a patient’s death is discussed and current regulations thereon are evaluated. In life, the right to access to medical records in vested in: a patient, his/her statutory representative and a person authorized by the patient. After a patient’s death the right of access to medical records is vested in, i.a., the patient’s relatives, whose catalog had been specified by the lawmaker, unless in life the patient expressed his/her objection to disclosure of medical records. A patient’s objection is not definite, as a court may allow close persons’ access to a patient’s records despite the patient’s express objection. In the article the following are analyzed: a catalog of close persons, principles of expressing objection against disclosing patient’s medical records after his/her death, prerequisites for a conceivable revoke of a patient’s objection and manners of settling disputes between a patient’s close persons.

Year

Issue

Pages

147–170

Physical description

Contributors

 • * Dr Przemysław Sobolewski, Biuro Analiz Sejmowych, przemyslaw.sobolewski@sejm.gov.pl, https://orcid.org0000-0002-9631-0921

References

 • Access to Health Record Act 1990, UK Public General Acts 1990, c. 23, <https://www.legislation.gov.uk>.
 • Deklaracja genewska przyjęta Genewie we wrześniu 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva>.
 • Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie sporządzona w Oviedo 4 kwietnia 1997 r., <https://www.coe.int>.
 • Kodeks etyki lekarskiej, <https://www.nil.org.pl>.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 150, 447, 730).
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 965).
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070).
 • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 836).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 150).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 249).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2016 r. poz. 258).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1108).
 • Postanowienie NSA z 8 listopada 2012 r., sygn. akt II OZ 958/12, Legalis.
 • Uchwała siedmiu sędziów SN z 25 lutego 2016 r., sygn. akt I KZP 20/15, OSNKW 2016, nr 3, poz. 19.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 listopada 2008 r., sprawa nr 36919/02, Armonienė przeciwko Litwie, Legalis.
 • Wyrok NSA z 8 września 2016 r., sygn. akt II OSK 1134/16, Legalis.
 • Wyrok SN z 12 listopada 1975 r., sygn. akt V KR 203/75, OSPiKA 1976, nr 10, poz. 187.
 • Wyrok TK z 19 maja 1998 r., sygn. akt U 5/97, OTK ZU 1998/4/46.
 • Wyrok TK z 19 lutego 2002 r., sygn. akt U 3/01, OTK ZU 2002/1A/3.
 • Wyrok TK z 25 lipca 2013 r., sygn. akt P 56/11, OTK ZU 2013/6A/85.
 • Wyrok TK z 22 lipca 2014 r., sygn. akt K 25/13, OTK ZU 2014/7A/76.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 12 stycznia 2017 r., sygn. akt II SAB/Go 156/16, Legalis.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 28 października 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1565/15, Legalis.
 • Andres K et al., Ochrona danych osobowych medycznych, C.H. Beck, Warszawa 2018. Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Ciura G., Opinia merytoryczna do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, druk nr 1998, VIII kadencja Sejmu.
 • Ciura G., Opinia merytoryczna do sprawozdania o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk sejmowy nr 1998) z uwzględnieniem stanowiska Naczelnej Rady Le- karskiej oraz stanowiska i poprawek Rzecznika Praw Pacjenta, druk nr 1998, VIII kadencja Sejmu.
 • Fiutak A., Prawo w medycynie, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 • Fryźlewicz M., D. Olejniczak, Opinia prawna dotycząca komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 1998), druk nr 1998, VIII kadencja Sejmu.
 • Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2010.
 • Kubiak R., [w:] System Prawa Medycznego. Regulacja prawna czynności medycznych, t. II, cz II, red. M. Boratyńska, P. Konieczniak, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne, C.H. Beck, Toruń 2019.
 • Opinia GIODO do druku nr 1998, DOLiS-023-508/17/BG , druk nr 1998, VIII kadencja Sejmu.
 • Opinia Naczelnej Izby Lekarskiej do druku nr 1998 z dnia 1 grudnia 2017 r., druk nr 1998, VIII kadencja Sejmu.
 • Pattinson S.D., Medical law and ethics, Sweet & Maxwell, London 2006.
 • Sobolewski P., [w:] System prawa medycznego. Instytucje prawa medycznego, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Sobolewski P., Opinia prawna dotycząca sprawozdania o komisyjnym projekcie ustawy o pra- wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 1998) z uwzględnieniem stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej oraz stanowiska i poprawek Rzecznika Praw Pacjenta, BAS-WAP-1651/18, druk nr 1998, VIII kadencja Sejmu.
 • Szydło M., [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Stanowisko nr 27/16/P-VII Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 451, VIII kadencja Sejmu.
 • Włodarczyk K., Tajemnica medyczna wiąże lekarza także po śmierci pacjenta, „Dokumentacja Medyczna w Praktyce” 2019, nr 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-985ef392-71b9-4dc9-8c44-750044c25f5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.