Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 4 | 508–512

Article title

Czynniki ryzyka zachorowania na międzybłoniaka opłucnej

Content

Title variants

EN
Risk factors of morbidity of malignant pleural mesothelioma

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Międzybłoniak opłucnej należy do najczęściej występują- cych nowotworów opłucnej. Rozpoznaje się go przeważnie u mężczyzn od 50 do 74 roku życia. W Polsce w 2009 roku odnotowano 250 nowych zachorowań na międzybłoniaka. Najczęstszym i najlepiej poznanym czynnikiem wpływającym na rozwój międzybłoniaka opłucnej są włókna azbestu, a w szczególności włókna krokidolitu. Azbest to grupa 6 minerałów, które były dość powszechnie stosowane w przemyśle z uwagi na ich właściwości fiyczne i chemiczne. Wykazano, iż na rozwój międzybłoniaka opłucnej ma wpływ czas oraz intensywność narażenia na włókna azbestu. Szacuje się, że czas ten wynosi od 20 do 40 lat. Po ukazaniu się dowodów na związek między ekspozycją na azbest a rozwojem mię- dzybłoniaka opłucnej, Międzynarodowa Organizacja Pracy uchwaliła konwencję odnoszącą się do bezpieczeństwa przy stosowaniu i wykorzystywaniu wyrobów zawierających włókna azbestu. W Polsce od 2008 roku realizowane są programy dotyczące usuwania materiałów zawierających azbest, jak również profiaktykę oraz wczesne wykrywanie międzybłoniaka opłucnej u osób mających kontakt z azbestem. Innymi czynnikami o udowodnionym wpływie na rozwój międzybłoniaka opłucnej są infekcja Simon Virus 40, genetyczna podatność na szkodliwe działanie erionitu oraz narażenie na promieniowanie jonizujące. Międzybłoniak opłucnej charakteryzuje się stosunkowo niskim odsetkiem całkowitych wyleczeń. Radykalne leczenie chirurgiczne jest możliwe u około 10% pacjentów. Pozostali chorzy poddawani są leczeniu, które ma za zadanie przedłużyć i poprawić ich jakość życia.
EN
Malignant pleural mesothelioma is the most frequently occurring type of pleural neoplasm. It is mainly diagnosed in men between 50 and 74 years of age. In Poland was recorded 250 new cases of this neoplasm in 2009. Asbestos fire, especially crocidolite fire, is the most common and the best known factor predisposing to the development of pleural mesothelioma. Asbestos is a set of 6 minerals, which due to its physical and chemical properties, used to be commonly implemented by industry. It has been proven, that the time and intensity of exposure to asbestos are what affct the formation of pleural mesothelioma. This exposure time ranges between 20 and 40 years. When the correlation between asbestos exposure and development of mesothelioma was fist published, the International Labour Organization adopted a convention regulating safety in the use of products containing asbestos. As of year 2008, Poland implemented programs on asbestos removal as well as prevention and early mesothelioma diagnosis for individuals exposed to asbestos. Other provable factors, that predispose to the development of pleural mesothelioma are infection with Simon Virus 40, genetic susceptibility to erionite and exposure to ionizing radiation. The malignant pleural mesothelioma is characterized by relative low percentage of full recovery. Radical surgical treatment is possible in about 10% cases. Other patients are subjected to treatment aiming to prolong and improve the quality of life.

Journal

Year

Issue

4

Pages

508–512

Physical description

Contributors

author
  • Z Oddziału Onkologii Klinicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
  • Z Zakładu Onkologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98640893-d14f-4157-9f4a-71f7734758ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.