Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 28 | 193-207

Article title

Problematyka bezpieczeństwa podczas rekreacji wodnej na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego

Title variants

EN
Safety problems during water recreation at the wroclaw water junction

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza i ocena poziomu bezpieczeństwa rekreacji wodnej w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. W analizie zastosowano procedury wynikające z metodyki zarządzania ryzykiem, takie jak: identyfikacja istniejących zagrożeń, szacowanie ryzyka związanego z podjętym działaniem oraz opracowanie planów awaryjnych postępowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Jest to nowatorskie podejście w naukach o kulturze fizycznej. Rozważania obejmują uwagi metodologiczne oraz wnioski metodyczne (edukacja dla bezpieczeństwa).
EN
The aim of the paper is to analyze and assess the safety level of water recreation at Wroclaw Water Junction. The needed information is collected with the use of diagnostic survey (interview). During the data analysis the procedures resulted from risk management methodology, are applied. The analysis begins with the identification of the existing risks that is followed by risk assessment, and elaboration of contingency plans defining the appropriate response to emerging threats. This is a novel approach in the field of physical culture. Conducted considerations lead to some methodological remarks and conclusions (education for safety).

Year

Issue

28

Pages

193-207

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • Bartosiewicz S., Bogucki J., Odrzańska Droga Wodna w obszarze regionu wodnego Środkowej Odry. Stan obecny i perspektywy, Wrocław 2008, http://wroclaw.rzgw.gov.pl/ [20.11.2010].
 • Białecki M., Znaczenie Wrocławskiego Węzła Wodnego dla turystyki i rekreacji [maszynopis pracy magisterskiej], AWF, Wrocław 2010.
 • Czerwiński J., Wrocław. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997.
 • Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Żak, Warszawa 1997.
 • Halter M., Wrocławski Węzeł Wodny, „Żagle” 2008, nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
 • Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2008.
 • Kozłowska E., Rekreacja z Odrą w tle na przykładzie Wrocławia, „Nauka Przyroda Technologie” 2008, t. 2, z. 4.
 • Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999.
 • Maraton pływacki na Gliniankach, http://wroclaw.dlastudenta.pl/sport/artykul/Maraton [16.10.2011].
 • Marina Topacz, http://pl.wikipedia.org/wiki/Marina_Topacz [16.10.2011].
 • Największe rzeki Wrocławia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeki_we_Wroc [16.10.2011].
 • Osiński W., Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań 1996.
 • Rajzer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, Dz.U. nr 57, poz. 358.
 • Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 1995.
 • Statut Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 2003, http://www.wopr.pl [16.10.2011].
 • Statystyka utonięć, http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/958/ [16.10.2011].
 • Tabela wypadków utonięć. Statystyki ZG WOPR, http://www.wopr.pl/ [16.10.2011].
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. nr 88, poz. 553.
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. nr 191, poz. 1410.
 • Wiesner W., Jaki był Marek Petrusewicz, Wrocław 2009.
 • Wiesner W., Nauczanie elementów ratownictwa wodnego jako proces kształtowania osobowości dziecka uczącego się pływać, „Human Movement” 2003, nr 2 (8).
 • Wiesner W., Pływanie na wodach otwartych, w: Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim, red. R. Błacha, W. Bigiel, AWF, Wrocław 2005.
 • Wiesner W., Swimming Education – the Area of Interest and Methodical Basis, w: Science in Swimming II, red. K. Zaton, M. Jaszczak, AWF, Wrocław 2008.
 • Wiesner W., Zarządzanie ryzykiem a edukacja dla bezpieczeństwa w rekreacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej” 2011, nr 23.
 • Wiesner W., Błacha R., Zarządzanie ryzykiem jako metoda edukacji dla bezpieczeństwa w nauczaniu żeglarstwa, w: Kierunki rozwoju żeglarstwa i turystyki wodnej, red. A. Komorowski, Fundacja Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2010.
 • Wiesner W. i in., Podstawy metodyczne edukacji ratowniczej, Matrix, Olsztyn 2007.
 • Strona internetowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: wroclaw.rzgw.gov.pl [28.08.2010].
 • Strona internetowa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: www.kzgw.gov.pl [1.09.2010].
 • Strona internetowa o śródlądowych drogach wodnych: www.kanaly.info [8.09.2010].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-986479f7-3175-4be1-9e2b-ad579dd8c9e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.