Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 6 | 11-50

Article title

Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2010 – zalecenia i rekomendacje, w tym dla Polski

Authors

Content

Title variants

EN
Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2010 – zalecenia i rekomendacje, w tym dla Polski

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Strategia Lizbońska jest głównym instrumentem polityki unijnej. Wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy to najważniejsze cele po 2000 r. Tym celom podporządkowano reformy strukturalne UE. W pewnych obszarach widoczne są znaczące zmiany w sposobie funkcjonowania Państw Członkowskich UE. Państwa Członkowskie (zwłaszcza 12 NMS) po raz pierwszy, po przyjęciu do UE, zostały zobowiązane do opracowania i wdrażania strategii (KPR i NSRO) zgodnych w celami unijnymi. W ostatnim etapie realizacji Strategii Lizbońskiej (tj. w latach 2008-2010) za najważniejsze obszary uznano: 1) inwestycje w kapitał ludzki i modernizacja rynku pracy; 2) uwolnienie potencjału gospodarczego; 3) inwestycje w wiedzę i innowacje; 4) energia i zmiany klimatyczne. Artykuł omawia zalecane przez Komisję i realizowane przez Państwa Członkowskie działania w każdym z priorytetowych obszarów. Analiza wyników prowadzi do wniosku, iż między Polską a najlepszymi pod względem realizacji tej strategii Państwami występują znaczące różnice (m. in. system kształcenia dzieci i dorosłych, otoczenie MSP, wydatki na B+R). Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013. Fundusze te jak do tej pory nie są efektywnie wykorzystywane dla zmniejszenia dysproporcji między Polską a wiodącymi Państwami Członkowskimi UE 27 w priorytetowych obszarach Strategii Lizbońskiej. Zdaniem autorki wynika to z tego, że w Polsce cele Strategii Lizbońskiej nie zostały przełożone na realne od strony organizacyjnej i finansowej programy działań, które stworzyłyby w średnim okresie czasu (5-10 lat) nadzieję na przybliżenie się Polski przynajmniej do średniej UE 27. Nadal brak jest planów działań mających na celu poprawę warunków w wielu dziedzinach (np. dla działalności innowacyjnej, zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu) i określenia sposobów ich realizacji. Utrzymuje się w Polsce, zdaniem autorki, instytucjonalna niezdolność do określania celów (np. RPO: podlaskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), jak i formułowania sposobów dojścia do nich.
EN
Lisbon Strategy remains the main instrument of the union policy. Growth and job creation remains the most important goals of the Lisbon strategy. The structural reforms of the EU are supposed to facilitate achievement of this goals. In certain areas of the EU Member States activities there are a visible positive changes due to structural reforms. The Member States, specifically 12 NMS, had been obliged first time , after joining the EU, to work out and implement strategies ( National Reform Programmes and National Strategic Reference Framework) consistent with the EU strategic aims. In the last stage of the Lisbon strategy (years 20018-10) the most important targets are: 1) investments in the human capital and modernization of the labor market; 2) releasing of the growth potential; 3) investments into knowledge and innovations; 4) energy and climate changes. The article discuses The European Commission recommendations and actions of the Member States in these priority areas. Results of the analysis suggest that there are deep differences between Poland and the best performing Member States (e.g. in education of children and adults, conditions for efficient SME developments, R&D expenditures). Poland is a number one beneficiary of the structural funds in the financial perspective 2017-13. Those funds are not used efficiently to decrease disproportions between Poland and the best performing Member States in the priority areas of the Lisbon Strategy. The reason for this, according to the author, is a lack of transformation of the Lisbon Strategy in Poland into organization and financial actions programs targeted to close a gap between Poland and the best performing Member States in the time perspective of 5-10 years. Still in many important areas e.g innovation activities, renewable energy sources, social exclusion preventions, no specific action plans exist. In Poland, according to the author, there is an institutional inability to specify the national aims of the Lisbon Strategy and the paths leading to its fulfillment.

Year

Issue

6

Pages

11-50

Physical description

Dates

published
2011-04

Contributors

author
 • Akademia Finansów w Warszawie

References

 • COM (2008) 301, Commission Communication: Cohesion Policy and SMEs, 2007-2013. Investment targeting SMEs: allocations by Member State, 14.05.2008.
 • COM(2009) 34, Commission of the European Communities: Implementation of the Lisbon Strategy Structural Reforms in the context of the European Economic Recovery Plan – a more detailed overview of progress across the EU in the specific macro- and micro-economic as well as the employment areas, Volume II, Brussels, 28.1.2009.
 • Dz. U. 47, poz. 278, Ustawa z dnia 4 marca o świadczeniu usług na terytorium RP.
 • Dz. U. C 86 , Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z postępów w realizacji programu prac ”Edukacja i szkolenie 2010” – ”Uczenie się przez całe życie dla wiedzy, kreatywności i innowacyjności” Dz. U. C 86 z 5.05.2008 r.
 • Dz. U. C z 2009, Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) Dz. U. C z dn. 28.05.2009
 • Dz. U. L 198, Decyzja RADY z dnia 15 lipca 2008 roku dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (Dz. U. L 198 z dn. 26.07.2008)
 • Dz. U. L 333, Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (2001–2005) (2000/819/WE), Dz. U. L 333 z 29.12.2000.
 • Eurostat, 2009, Key data on education in Europe 2009, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
 • KOM (2006) 481, Komunikat KWE do RUE, PUE: Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia, Bruksela, dnia 8.9.2006.
 • KOM (2007) 592, Komunikat Komisji dla RUE, PUE, EKES i KR: Przedsiębiorstwa - kwestią kluczową dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Przegląd śródokresowy nowoczesnej polityki w zakresie MSP, Bruksela, dnia 4.10.2007
 • KOM (2007) 803, Komunikat Komisji do Rady Europejskiej: Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010) Utrzymanie tempa zmian CZĘŚĆ I, Bruksela, dnia 11.12.2007 roku
 • KOM (2007) 359 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, EKES i Komitetu Regionów: Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, Bruksela, dnia 27.6.2007r.
 • KOM (2008) 11 Komunikat do RUE, PUE dotyczący Pierwszej oceny Krajowych Planów Działania na rzecz racjonalizacji zużycia Energii, wymaganych na mocy dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Wspólne postępy w racjonalizacji zużycia energii, Bruksela, dnia 23.1.2008.
 • KOM(2008) 32, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, EKES i KR: Drugi strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej.
 • KOM (2008) 412, Komunikat Komisji do PUE, RUE, EKES i KR: Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku., Bruksela, dnia 2.7.2008.
 • KOM (2008) 652, Komunikat Komisji do RUE, PUE, EKES i KR: W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej, Bruksela, dnia 17.10.2008
 • KOM (2009) 15, Komunikat Komisji do Parlamentu Rady, EKES i KR: Trzeci strategiczny przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej, Bruksela 28.1.2009
 • KOM (2009) 25, Komunikat KWE do PUE, RUE, EKES i KR: Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na jednolitym rynku. Drugie wydanie tablicy wyników dla rynków konsumenckich, Bruksela, dnia 18.05.2009
 • KOM (2009) 192, Komunikat KWE do RUE, PUE: Sprawozdanie na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej: sprawozdanie Komisji zgodnie z art. 3 dyrektywy 2001/77/WE, art. 4 ust. 2 dyrektywy 2003/30/WE oraz w sprawie realizacji unijnego planu działania w sprawie biomasy, 24.04.2009r.
 • Konkluzje, Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 21.11.2008 roku w sprawie przygotowania młodzieży na wyzwania XXI wieku: program europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa (2008/C 319/08)
 • KPR, www.kpr.gov.pl
 • SEC (2008) 2099, Komisja Wspólnot Europejskich: Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej (SPE) Streszczenie oceny skutków; Dokument uzupełniający, Bruksela, dnia 25.6.2008
 • SEC (2008) 2293, Commission of the European Communities: Progress towards The Lisbon Objectives in education and training. Indicators and benchmarks, Commission staff working document.
 • SEC (2008) 2649, Commission Staff Working Document: Annex to 19th Annual Report of Implementation f the Structural Founds (2007) Parts 1-3.
 • SEC (2008) 2750, Commission Staff Document: Accompanying the report from the Commission to the Council and the European Parliament : On the financial instruments of the multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2006). End report as at 31.12.2006 (including key results as at 31.12.2007), Brussels, 7.11.2008.
 • Pałka R., 2009a, Strategia Lizbońska- cele i instrumenty dynamicznego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego Wspólnoty”, Biuletyn Analityczny ”Finanse a rozwój” nr 3.
 • Pałka R., 2009b, Przegląd niektórych polityk realizowanych w UE i w Polsce w latach 2008-2009, (w:) Instytut Finansów Akademii Finansów: Raport o stanie państwa w 2008 r., Warszawa.
 • Rada UE, Rada UE (ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów) do Rady Europejskiej: Wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu (2007/2008), Bruksela, 3 marca 2008 r. (07.03) 7169/08
 • Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008 roku, Konkluzje Prezydencji, 7652/08.
 • Rezolucja PUE, Rezolucja PUE w sprawie uczenia się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” (2008/2102(INI)).
 • Przegląd Regionalny nr 1. Bilans otwarcia programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013. Perspektywa Regionalna. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Regionalnych, Warszawa, marzec, 2008.
 • Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozoju Regionalnego, Warszawa, maj, 2009.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie, (WE) nr 1260/1999 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/25 z dn. 31.7.2006
 • Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od dnia 30 października 2004 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, Ministerstwo Środowiska.
 • Zalecenie 2007, Zalecenie Rady 2007/209/WE z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie planowanej na 2007 rok aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie.
 • Zalecenie 2008, Komisja: Zalecenia w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy. Dz. U. L 307 z dn. 18.11.2008. Zmniejszenie ubóstwa jest centralną kwestią Strategii Lizbońskiej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-986565dc-5421-453e-a524-55168ca3f530
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.