Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 529 | 225-236

Article title

Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście nieformalnego zatrudnienia

Content

Title variants

EN
The situation of women on the labor market in the context of informal employment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba oceny wpływu aktywności zawodowej kobiet na skłonność do podejmowania zatrudnienia nieformalnego. W opracowaniu starano się ocenić zależność pomiędzy stopą bezrobocia oraz wskaźnikiem zatrudnienia a udziałem pracy nieformalnej w PKB, z drugiej zaś strony, w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe – wskazać przyczyny podejmowania pracy nieformalnej w opisywanej kategorii. Realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności metody regresji liniowej. Wykorzystano także metodę bezpośrednią – kwestionariuszową. W publikacji została opisana istota nieformalnego zatrudnienia, poziom aktywności zawodowej kobiet w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, a także stopa bezrobocia w latach 1994- -2017. Na podstawie danych statystycznych, przy wykorzystaniu metody regresji liniowej, dokonano próby oceny wpływu aktywności zawodowej wśród kobiet na zakres pracy nieformalnej.
EN
Aim: The aim of the article is an attempt to assess the influence of women’s activity on the tendency to take up informal employment. The paper attempts to assess the relationship between the unemployment rate and the employment rate and the share of informal work in GDP, and, on the other hand, based on the conducted surveys ‒ to indicate the reasons for undertaking informal work in the described category. Methodology: The implementation of the objective required the use of descriptive-statistical methods, in particular linear regression methods. The direct-questionnaire method was also used. Results: The publication describes the nature of informal employment, the level of professional activity of women in Poland and selected European Union countries, as well as the unemployment rate in 1994-2017. On the basis of statistical data, an attempt was made to assess the impact of professional activity among women on the scope of informal work based on the linear regression method.

References

 • Bieszki M., Stępniak A., 1984, Ocena „gospodarki równoległej” w krajach socjalistycznych, Gospodarka Planowa, nr 5, s. 233.
 • Cassel D., Caspers A., 1984, Was ist Schattenwirtschaft? Begriff und Erscheinungsformen der Sekond Economy, Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 1, s. 1–7.
 • EC, 1998, Communication of the Commission on Undeclared Work, European Commission, COM (98)-219, Brussels.
 • ESA, 2010, Rozporządzenie w sprawie ESA 2010, Dz. Urz. UE z dnia 26 czerwca 2013 r., http:// epp.eurostat.ec.eu/portal/page/esa 2010.
 • Fundowicz J., Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., 2016, Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, s. 7.
 • Fundowicz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B., 2018, Szara strefa 2018, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa, s. 21 i nast., www.ipag.org.pl.
 • GUS, 2005, Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, GUS, Warszawa, s. 8.
 • GUS, 2015, Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku, GUS, Warszawa, s. 10.
 • GUS, 2016, Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy 2015, GUS, Warszawa.
 • GUS, 2017a, Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015, GUS, Warszawa, s. 267.
 • GUS, 2017b, Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy 2016, GUS, Warszawa, 6 czerwca.
 • GUS, 2017c, Rocznik statystyczny pracy. Przegląd międzynarodowy, GUS, Warszawa.
 • GUS, 2018, Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 roku, GUS, Warszawa, 23 lutego 2018.
 • Hussmanns R., 2004, Measuring the informal economy: from employment in the informal sector to informal employment, Working Paper, no. 53, International Labour Office, December, s. 15.
 • KE, 2013, Komunikat prasowy dotyczący pracy nierejestrowanej oraz konsultacji ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawców, Komisja Europejska, 4 lipca 2013, Biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, 2013.
 • Kostrubiec S., 1999, Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku, Gospodarka Narodowa, nr 5–6, s. 16.
 • Medina L., Schneider F., 2018, Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?, WP/18/17, International Monetary Fund, styczeń.
 • Mróz B., 2002, Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 14.
 • OECD, 2002, Measuring the Non-Observed Economy. A Handbook, OECD, Paris.
 • Schneider F., 2004, The Size of the Shadow Economies of 145 Countries all over the World, First Results over the Period 1999 to 2003, IZA, Discussion Paper, no. 1431.
 • Schneider F., 2007, Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries, Jahannes Kepler University of Linz, Austria, 24 lipca.
 • Schneider F., 2015, Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015, www.Econ.jku.at/Schneider/foles/publications, January 20.
 • Torgler B., Schneider F., 2007, Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis, IZA Discussion Paper Series, s. 9–10.
 • UN, 2015, The World’s Woman 2015. Trends and statistics, United Nations, New York, https://unstat.un.org.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98657285-72fa-4650-a000-a2fb16d531cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.