Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 6 (34) | 313-333

Article title

The authorized entity to perform the constitutional right of public information access – remarks on the grounds of the judgement of the Constitutional Tribunal of December 2nd 2015 (SK36/14)

Content

Title variants

PL
Uprawniony do realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2015 r. (SK 36/14)

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The analysis contained in the subject matter article focuses on two linked matters, which is the detailed description of the entitled one to perfom the constiutional right to access public information and the evaluation of the judgement of the Constitutional Tribunal of December 2 nd (SK 36/14), in which it claimed that the constitutional protection of the right to access public information (article 61 of the Polish Constitution) is exclusively reserved for the benefit of citizens.
PL
Analiza zawarta w przedmiotowym artykule koncentruje się na dwóch powiązanych ze sobą zagadnieniach, tzn. sprecyzowaniu uprawnionego do realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej oraz ocenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2015 r. (SK 36/14), w którym stwierdził on, że konstytucyjna ochrona prawa dostępu do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP) zastrzeżona jest wyłącznie na rzecz obywateli.

Year

Issue

Pages

313-333

Physical description

Dates

published
2016-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Bernaczyk M., Funkcja prawa do informacji w polskim porządku prawnym, [In:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, ed. M. Jabłoński, Wrocław 2014
 • Bernaczyk M., Kuczma P., Jawność działania władz publicznych jako zasada ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, [In:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, eds. B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 2010.
 • Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Bernaczyk M., Prawo do informacji w Polsce i na świecie, Warszawa 2014
 • Bernaczyk M., Uprawniony i zobowiązany. Redefinicja czy konkretyzacja, [In:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, eds. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2015.
 • Czarny P., Konstytucyjne podstawy prawnej regulacji stosunków prywatnoprawnych w Polsce (na tle koncepcji oddziaływania praw konstytucyjnych oraz obowiązku ochrony tych praw przez państwo, [In:] Oddziaływanie współczesnych konstytucji na stosunki między podmiotami prywatnymi, ed. M. Florczak-Wątor, Kraków 2015.
 • Garlicki L., Rozdział II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [In:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. III, ed. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Jabłoński M., Problem zdefiniowania podmiotu wolności i praw w Konstytucji RP – wybrane zagadnienia, [In:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, eds. B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 2010.
 • Jabłoński M., Udostępnianie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu, Wrocław 2013.
 • Jabłoński M., Zasada zróżnicowania zakresu realizacji konstytucyjnych wolności i praw jednostki w oparciu o kryterium obywatelstwa polskiego, [In:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, T. I Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, ed. M. Jabłoński, Warszawa 2010.
 • Jarosz-Żukowska S., Prawo do skargi konstytucyjnej – stan obecny i postulaty de lege ferenda, [In:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, ed. M. Jabłoński, Wrocław 2014.
 • Kłopocka-Jasińska M., Balicki R., Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej – wybrane problemy, [In:] Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, ed. K. Urbaniak, Poznań 2015.
 • Kowalskiej A., Wymóg formalny opatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej podpisem a status postępowania w sprawie udzielenia tej informacji, “Przegląd Prawa Publicznego” 2012, No. 10.
 • Krzywoń A., Zdolność skargowa publicznych podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, “Państwo i Prawo” 2014, Issue 11.
 • Lipowicz I., Komentarz do art. 61 Konstytucji, [In:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, ed. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Łabno A., Partie polityczne a proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Ro-
 • zważania na tle sytuacji w Polsce w latach 1989 – 2002, [In:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, eds. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
 • Masternak-Kubiak M., Kuczma P., Prawo petycji jako prawo podmiotowe (aspekt podmiotowy i przedmiotowy), [In:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2015.
 • Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Lexis Nexis 2010.
 • Sakowska-Baryła M., Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych,
 • Wrocław 2014.
 • Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki, ed. M. Florczak-
 • Wątor, Kraków 2015.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, Zakamycze 1998.
 • Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz (komentarz do art. 1), System informacji prawnej LEX 2008.
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, eds. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2015.
 • Trzciński J., Zakres podmiotowy i podstawa skargi konstytucyjnej, [In:] Skarga konstytucyjna, ed. J. Trzciński, Warszawa 2000.
 • Trzciński J., Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej, [In:] Skarga konstytucyjna, ed. J. Trzciński, Warszawa 2000.
 • Tuleja P., Skarga konstytucyjna w Polsce – dziesięć lat doświadczeń, “Przegląd Legislacyjny” 2007, No. 3(61).
 • Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności – wybrane problemy, Kraków 2003.
 • Urbaniak K., Model polskiej skargi konstytucyjnej na tle porównawczym, [In:] Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, ed. K. Urbaniak, Poznań 2015.
 • Wieruszewskiego R., Pozycja ustrojowa cudzoziemca, azylanta i uchodźcy – założenia konstrukcyjne i praktyka prawna, [In:] Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, ed. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98675531-a74a-4772-95e2-d290777b4d4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.