Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 4 | 1219-1233

Article title

Sustainable development for soya production based on the field research carried out at the Variety Assessment Experimental Station of Głubczyce in the years 2015-2017

Content

Title variants

PL
Zrównoważenie środowiskowe w produkcji soi w oparciu o wyniki badań polowych przeprowadzonych w stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach w latach 2015-2017

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this research was to determine the impact of various nitrogen fertilization systems in soya cultivation on quality and quantity of crop, as well as to examine the economic aspects of sustainable farming. The study was based on research carried out in the Variety Assessment Research Station of Głubczyce (years: 2015-2017). The soybean, protein and fat of four soya varieties (Glycine max (L.)Merrill) non-GMO (Augusta, Mavka, Aligator, Lissabon) were compared, using varying doses of N/ha (0, 30 and 60 kg). The cost effectiveness of the various fertilization doses was also determined. The soybean yields of the different soya varieties differed significantly, which indicates the existence of interdependence between weather conditions during growth and both quantity and quality. Fertilizing with 30 kg N/ha was the optimal rate both in terms of quality and quantity of the yield, as well as economically. The varieties of ‘Aligator’ and ‘Lissabon’ proved the best suited to the climate and environment of Głubczyce region, regarding significant LSD coefficients.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zmiennego systemu nawożenia azotem w uprawie soi, na cechy jakościowe i ilościowe struktury plonów oraz aspekt ekonomiczny jako istotne elementy zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie. W pracy wykorzystano wyniki doświadczeń ścisłych prowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach w latach 2015-2017. W badaniach porównano plony nasion, białka i tłuszczu w czterech odmianach soi (Glycine max (L.)Merrill) non-GMO (Augusta, Mavka, Aligator, Lissabon) w zależności od zróżnicowania azotem w dawkach 0, 30 i 60 kg N/ha, oraz oszacowano opłacalność produkcji w/w wariantach nawozowych. Plony nasion porównywanych odmian soi różniły się istotnie wskazując jednocześnie na bardzo wysoką zależność składu ilościowego i jakościowego od przebiegu warunków pogodowych w okresie wegetacji. Nawożenie azotem w dawce 30kg N/ha okazało się optymalną dawką tego składnika w uprawie soi zarówno w aspekcie jakościowo-ilościowym struktury plonu jak i w aspekcie ekonomicznym. Najlepiej przystosowaną odmianą soi do warunków klimatyczno-siedliskowych rejonu Głubczyc okazały się odmiany Aligator i Lissabon, na co wskazują istotne współczynniki NIR.

Year

Volume

18

Issue

4

Pages

1219-1233

Physical description

Dates

published
2018-12-01

Contributors

 • Variety Assessment Experimental Station of Głubczyce, Poland
 • Chair of Soil Science and Environmental Geology, Department of Land Protection, Opole University, Poland

References

 • Adamska, H. (2015). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Barłowska, J., Walanciuk, A., Idec, J. (2017). Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata. Przegląd Hodowlany nr 2: 1-3.
 • Dacko M., Płonka A. (2017). Idea rozwoju zrównoważonego w opiniach i postawach rolników. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIX, zeszyt 1: 38-43.
 • Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne- szanse i perspektywy rozwoju. Problemy Higieny i Epidemiologii 96(2): 370. Avaible at: http://www.phie.pl/pdf/phe-2015/phe-2015-2-370.pdf. Accessed 10 May 2018.
 • Eurostat, Official statistical data portal of the European Commission (2018). Available at http://ec.europa.eu/eurostat. Accessed 8 May 2018.
 • Fiedor, B. (2012). Wzrost zrównoważony – ekorozwój - rozwój trwały. Równowaga w ekonomii – ujęcie retrospektywne. Ekonatura 04: 28.
 • Fiedor, B., Kociszewski, K. (2010). Ekonomia Rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Golinowska, M. (2013). Rozwój rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Hopfer, A. (1992). Funkcje obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 401: 53-60.
 • Jończyk, K. (2014). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 8(1/2014): 130.
 • Kaczorowski, B., Baturo, W. et al. (eds.) (2004). Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Adesemoye, A., Kloepper, J. (2009). Plant-microbes interactions in enhanced fertilizer-use efficiency. Appl Microbiol Biotechnol. 85(1):1-12 DOI: 10.1007/s00253-009-2196-0.
 • COBORU. (2017). Lista opisowa odmian roślin rolniczych [Polish national list of agricultural plant varieties]. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Accessed 1.03.2017.http://www.coboru.pl/Publikacje_COBORU/Listy_odmian/lo_rolnicze_2017.pdf
 • Dobek, T.K., Dobek, M. (2008) Efektywność produkcji soi w polskich warunkach [Effectiveness of soybean production under the conditions of Poland]. Inżynieria Rolnicza 4(102):233-240.
 • FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx. Accessed 28.08.2018.
 • Gawęcki, K., Bednarczyk, M., Głogowska, J. Kręgielewski, M. (2018). Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Województwie Opolskim za lata 2015-2017 [Results of Post-registration Experiments in the Plant Variety of Opole Voivodeship for the years 2013-2015].
 • GUS. 2017. Wyniki produkcji roślinnej w Polsce 2016 [Crop production results in 2016], Departament Rolnictwa. Warszawa. pp.82. www.stat.gov.pl
 • IOR. (2012). Metodyka integrowanej ochrony soi [Methodology of integrated soybean protection], pp. 32. https://www.ior.poznan.pl/plik,1524,metodyka-integrowanej-ochrony-soi-dla-producentow-pdf.pdf
 • Jarecki, W., Bobrecka-Jamro, D. (2015). Effect of fertilization with nitrogen and seed inoculation with nitragina on seed quality of soya bean (Glycine max (L.) Merrill). Acta Sci. Pol. Agricultura, 14(3), 51-59 www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Kościelniak, W., Pyziak, K. (2017). Soja – Uprawa z perspektywą – poradnik agrotechniczny [Soyabean - Crop production with prospects – an agrotechnical guide], http://oodr.pl/soja-uprawa-perspektywa-poradnik-agrotechniczny
 • Lorenc-Kozik, A.M., Pisulewska, E. (2003).Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i mikroelementami na plonowanie wybranych odmian soi [The effect of increasing levels of nitrogen fertilizer and microelements on seed yield of selected soybean cultivars], Rośliny Oleiste,24, 131-142.
 • Luboiński, A., Markowicz, M. (2017). Wpływ systemu nawożenia azotem na plonowanie trzech odmian soi (Glycine max(L.) Merr.) [The effect of nitrogen fertilization system on yields of three non-GMO soybean varieties], Fragm. Agron. 34(3): 66–75.
 • Machnacki, M. (2014.) Regionalne zrównoważenie ekonomiczno-ekologiczne gospodarstw rolniczych a ich położenie na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) [Regional economic and ecological sustainability of farms and their location in less favoured areas (LFA)], Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 4, 35–4.
 • Maria, J.K.M., Enkhtaivan, G., Lee, J., Thiruvengadam, M., Keum, Y-S., Kim, D.H. (2015). Spectroscopic determination of metabolic and mineral changes of soya-chunk mediated by Aspergillus soya. Food Chemistry 170, 1–9. doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.08.029
 • Our Common Future. 1987. The World Commission on Environment and Development. Oxford University Press.
 • Pawlak, K. (2014). Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych w handlu wewnątrzwspólnotowym [The competitive position of the main producers and exporters of oilseeds and vegetable oils in the intra-EU trade]. JJARD, 3(33), 185-203.
 • Penna, C., Massa, R., Olivieri, F., Gutkind, G., Cassán, F. (2011) A simple method to evaluate the number of bradyrhizobia on soybean seeds and its implication on inoculant quality control. AMB Express 1(1):21 doi: 10.1186/2191-0855-1-21
 • Pisulewska, E., Lorenc-Kozik, A., Borowiec, F. (1999).Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na plon, zawartość oraz skład kwasów tłuszczowych w nasionach dwóch odmian soi [The effect of nitrogen fertilisation level on seed yield, fat content and fatty acids composition of two soybean cultivars], Rośliny Oleiste, 20, 511-520.
 • PN (Polish Standard)75/A-04018
 • PN(Polish Standard)76/R- 64753
 • PN(Polish Standard)-R- 65950
 • Pyziak, K., Bednarczyk, M., Głogowska, J., Kręgielewski, M. (2016). Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Województwie Opolskim za lata 2013-2015 [The Results of Post-registration Experiments in the Plant Variety of Opole Voivodeship for the years 2013-2015].
 • Pyziak, K., Bednarczyk, M., Głogowska J., Kręgielewski M. (2017). Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Województwie Opolskim za lata 2014-2016 [The Results of Post-registration Experiments in the Plant Variety of Opole Voivodeship for the years 2013-2015].
 • Pyziak, K., Bednarczyk, M. (2017). Katalog odmian soi, Agrotechnika soi [A catalogue of soy varieties. Argrotechnics of soy]. https://www.saatbau.com/uploads/magazine/soja_2017.pdf
 • Smędzik-Ambroży, K. (2014). Zrównoważenie środowiskowe produkcji a wyniki ekonomiczne i potencjał produkcyjny gospodarstw FADN z Regionu Wielkopolski i Śląska w latach 2004–2010 [The environmental sustainability of production and the economic performance and potential production of farms in the regions of Wielkopolska and Sileisa in the years 2004–2010]. Progress in Economic Science, 1, 65-73. DOI:http://dx.medra.org/10.14595/PIES/01/00.
 • Wrzaszcz, W. (2011). Zrównoważenie środowiskowe versus zrównoważenie ekonomiczne indywidualnych gospodarstw rolnych [The Environmental Sustainability versus Economic Sustainability of the Family Owned Agricultural Holdings]. Zeszyty Nauk SGGW, 11(26), 2, 156-167. Kajdanek, K., Smoliński, G. (2016). Szanse i bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w opinii wybranych rolników ekologicznych na Dolnym Śląsku. Społeczeństwo i Ekonomia 1(5): 57.
 • Kociszewski, K. (2008). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. In: Sokołowska S., Bisaga A. (eds.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej: 203-211. Uniwersytet Opolski.
 • Kociszewski, K. (2010). The development of organic farming in Poland under the conditions of integration with European Union. In: Kudłak R., Platje J., Will M. (eds), Economic and Environmental Studies, Governance for sustainable development Vol. 10, No. 1 (13/2010), 7-9 March 2010: 11-22. Opole University, Faculty of Economics. Available at: http://www.ees.uni.opole.pl/volumes_2010_01.html. Accessed 5 May 2018.
 • Kowalska, A. (2015). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(37): 468.
 • Krasowicz, S. (2005). Cechy rolnictwa zrównoważonego. In: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym: 23-27. IERiGŻ, Warszawa.
 • Kułyk, P., Michałowska, M. (2016). Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2014. Zeszyty naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 113: 18-19.
 • Kuś, J. (2009). Rolnictwo ekologiczne w Europie i Polsce. Problemy Ekologii Vol. 13, nr 6: 319.
 • Kutkowska, B., Antosz, I. (2012). Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych. Wieś i Rolnictwo Nr 4: 91-111.
 • Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej – wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Manteuffel Szoege, H. (2005). Zarys problemów ekonomiki środowiska. SGGW Warszawa.
 • Mazur-Wierzbicka, E. (2016). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Studia i Prace WNEiZ US. Problemy współczesnej ekonomii Nr 44/1: 196-206.
 • Minta S., Tańska-Hus B., Nowak M. (2013). Koncepcja wdrożenia produktu regionalnego „Wołowina Sudecka” w kontekście ochrony środowiska. Annual Set The Environmental Protection (Rocznik Ochrona Środowiska) 15: 2887-2898.
 • Motowidlak, U. (2008). Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa. Problemy rolnictwa światowego Tom 5(XX): 84-95.
 • Pawlewicz, A., Szamrowski, P. (2012). Rola grup producenckich w rolnictwie ekologicznym w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIV, Zeszyt 5: 160-163.
 • Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych Seria G Tom 96, Zeszyt 4: 183.
 • Stolze, H., Lampkin, N. (2009). Policy of Organic Farming Rationale and concepts. Food Policy 34: 244-257.
 • Turczak, A. (2014). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zeszyty Naukowe FIRMA i RYNEK 2014/1(46): 59-70.
 • Uglis, J., Jęczmyk, A. (2015). Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 379: 57-66.
 • Zegar, J.S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Paradygmaty – globalizacja – polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zuba, M. (2011). Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia nr 3 (1/2011): 261-288.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98675773-a9e4-470a-b21e-2620c8ae05b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.