Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(39) | 293-307

Article title

Podatkowa spirala zadłużenia

Content

Title variants

EN
Tax debt spiral

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podatki są daniną, która nakładana na obywatela w założeniu nie powinna przynosić negatywnych skutków dla jego bezpieczeństwa finansowego. Co do zasady tak też jest. Jednak w niektórych przypadkach przepisy podatkowe pozwalają podatnikom na zastosowanie swoistego wybiegu, który stosowany w szerokim zakresie może znacząco przyczynić się do powstania po jego stronie spirali zadłużenia. Przedmiotem opracowania jest wskazanie takiego zachowania podatnika, przedsiębiorcy, osoby fizycznej, które może pociągać za sobą negatywne skutki w zakresie powstania spirali zadłużenia. Celem pracy jest analiza jednej z przyczyn mogących mieć wpływ na powstanie po stronie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą spirali zadłużenia. Mowa tu o okresowym lub permanentnym powstrzymywaniu się przez przedsiębiorców od wpłaty zaliczki na podatek dochodowy na odpowiednie konto Urzędu Skarbowego. Przedstawiony zostanie stan faktyczny z końca 2017 r., w którym podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a zaliczki na podatek wpłaca w okresach kwartalnych, co dodatkowo może stanowić źródło braku poczucia obowiązku przekazania środków na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
EN
The aim of the work is to analyze one of the reasons that may affect the creation of a spiral of debt on the part of a natural person conducting business. In principle, the legal-dogmatic method, analysis and synthesis were used. The creation of a spiral of indebtedness for natural persons conducting business activity may be indirectly caused by a specific abandonment by the taxpayer consisting in refraining from paying an advance on income tax on time. By postponing the obligation to pay tax, the taxpayer transfers the burden of tax liability to a different date, which, as a consequence, may cause accumulation of various obligations. Such a financial policy may ultimately lead to attempts to incur further obligations, not necessarily safe from the point of view of the financial liquidity of the enterprise and the natural person. Adjustment of applicable tax law may, but does not have to contribute to reducing the risk of creating a spiral of indebtedness of a natural person conducting business activity.

Year

Issue

Pages

293-307

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasepri w Józefowie

References

 • Auksztol, J., Chomuszko, M., Polit-Szychalewska, M. (2015). Poradnik przedsiębiorcy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301182045.
 • Balza, B. (2013). Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza. Warszawa: Difin. ISBN 9788379300471.
 • Melezini, A., Teszner, K. (2018), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381240222.
 • Niedziółka, I. (2014). Dziecko jako konsument. „Journal of Modern Science”, nr 20(1), s. 419–430. ISSN 1734-2031.
 • Popławski, M., Art. 3. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, https://sip.lex.pl/#/commentary/587733982/531422 (dostęp: 2018-02-14).
 • Popławski, M. Art. 4. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, https://sip.lex.pl/#/commentary/587733988/531428 (dostęp: 2018-02-14).
 • Sitek, P. (2018). Prawna analiza przyczyn i skutków spirali finansowej. „Journal of Modern Science”, nr 37(2), s. 271–285. https://doi.org/10.13166/jms/92276. ISSN 1734-2031.
 • Stangret-Smoczyńska, A. (2016), Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego. Wydawca: C.H. Beck. ISBN 9788325587468, 9788325587475.
 • Talar, T. (2016). Księga przychodów i rozchodów jako źródło informacji nie tylko podatkowych. W: A. Niemczyk-Wójcik, T. Talar, Sytuacja prawno-finansowa przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855636.
 • Talar, T. (2016a). Nierzetelność i wadliwość ksiąg podatkowych. Wyzwanie czy zagrożenie dla polskiego sektora bankowego. W: P. Sitek, Wyzwania i szanse dla polskiego sektora bankowego, Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855667.
 • Talar, T. (2016b). Obciążenia fiskalne a bezpieczeństwo finansowe mikroprzedsiębiorcy. W: Karpiuk M., Sawicka M, Sitek P., Prawo bezpieczeństwa finansowego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji. ISBN 9788362383702.
 • Talar, T. (2016c). Oddziaływanie zmian wartości pieniądza na przedsiębiorstwo. W: P. Sitek, Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie, Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855674.
 • Talar, T. (2016d). Ryczałtowe formy opodatkowania przychodów przedsiębiorców. W: A. Niemczyk-Wójcik, T. Talar, Sytuacja prawno-finansowa przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Vizja Press&IT. ISBN 9788362855636.
 • Tanajewska, R. (2017). Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325596866.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-986bb194-6d4b-443f-970d-30b658cb3b75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.