Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(15) | 163-184

Article title

Ściganie karne w Unii Europejskiej przed i po Traktacie z Lizbony – wybrane zagadnienia

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Criminal prosecution in the European Union before and after the Lisbon Treaty – selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktualne działania legislacyjne Unii Europejskiej, dokonywane na podstawie tytułu V rozdziału 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zatytułowanego „Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych”, wpisują się w szerszy proces internacjonalizacji prawa karnego. Ukazują one zmianę paradygmatu tej gałęzi prawa, która do tej pory była wytworem przede wszystkim krajowych porządków prawnych. Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące regulacji ścigania karnego na gruncie prawa Unii Europejskiej. Ze względu na to, że obecny kształt tej regulacji jest efektem wieloletniego procesu, na który składały się zarówno rozmaite działania prawodawcze, jak również różne formy współpracy międzynarodowej niemającej charakteru prawodawczego, artykuł nie ogranicza się do omawiania obecnego stanu europejskiego ścigania karnego, ale uwzględnia też historyczny opis powstania poszczególnych instytucji zarówno przed, jak i po powstaniu Unii Europejskiej. Jego pierwsza część przedstawia rys historyczny instrumentarium zwalczania przestępczości, którym dysponowała Unia Europejska, a wcześniej Wspólnota, przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Ta część artykułu ma dwa zasadnicze cele: opisanie trudności, jakie napotykano, podejmując pierwsze próby koordynacji zwalczania przestępczości na poziomie europejskim, oraz ukazanie skali postępu, jaki dokonał się w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat. Następnie omówione są wybrane zagadnienia dotyczące harmonizacji przepisów regulujących prawa procesowe osób podejrzanych oraz oskarżonych w postępowaniu karnym. Zasygnalizowane jest także zagadnienie norm minimalnych odnoszących się do kar. Ostatnia, podsumowująca część artykułu ma na celu ocenę, czy obrana przez państwa członkowskie w postlizbońskiej rzeczywistości ścieżka internacjonalizacji prawa karnego jest zasadna.
EN
Current legislative activity of the European Union performed under Title V, Chapter 4 of the Treaty on the Functioning of the European Union: "Judicial cooperation in criminal matters" is part of a wider process of internationalisation of criminal law. It shows a paradigm shift of this branch of law, which until now has, first and foremost, been a product of national legal systems. The article discusses selected issues concerning the regulation of criminal prosecution under European Union law. Due to the fact that the present shape of this regulation is the result of a long process of numerous legislative activities as well as various non-legislative forms of international cooperation, the article is not limited to the discussion of the current state of the criminal prosecution in the EU, but takes into account the historical emergence of various institutions, both before and after the establishment of the European Union. Its first part presents the historical development of instruments designed to cope with crime, which the European Community and then the European Union had at their disposal. This part has two objectives: to describe the difficulties encountered when the first attempts to coordinate the fight against crime at the European level were undertaken and to show the significance of the progress that has been made in this area in recent years. After that, selected issues concerning the harmonisation of rules governing the procedural rights of suspects and defendants in criminal proceedings are discussed. The issue of minimum standards relating to penalties is also raised. The concluding part of the article assesses, whether the path of internationalization of criminal law chosen by the Member States in the post-Lisbon reality is justified.

Year

Issue

Pages

163-184

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński
author
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Barwinek Z., Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, Warszawa 2012.
 • Bieńkowska E., Mazowiecka L. (red.), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, LEX 2014.
 • Biernat S., Framework Decision as a Legal Instrument within the Third Pillar, w: The European Arrest Warrant and Its Implementation in the Member State of the European Union, ed. by P. Hofmański, A. Górski, Warszawa 2008.
 • Brouwer E., Digital Borders and Real Rights: Effective Remedies for Third-Country Nationals in the Schengen Information System, seria Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, Leiden 2008.
 • Dzialuk I., O harmonizacji kar minimalnych w prawie Unii Europejskiej, w: Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 2014.
 • Górka M., Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 • Górski A., Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2010.
 • Górski A., Sakowicz A., Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w Unii Europejskiej, w: Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, pod red. A. Górskiego, A. Sakowicza, Warszawa 2006.
 • Górski A., Toruński M., Zmiany w treści prawa do tłumaczenia w postępowaniu karnym według dyrektywy Komisji i Rady 2010/64/UE, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 15.
 • Gruszczak A., III filar Unii Europejskiej po Tampere: wnioski i perspektywy, „Studia Europejskie” 2000, nr 3.
 • Grzelak A., Królikowski M., Sakowicz A. (red.), Europejskie prawo karne, Warszawa 2012.
 • Grzelak A., Ostropolski T., Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 2009, s. XI.1–3.
 • Grzelak A., Trzeci filar Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Hanausek T., Pikulski S., Problem stosowania podstępu w działaniach kryminalistycznych, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1991, t. 21.
 • Hofmański P., Przyszłość ścigania karnego w Europie, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 12.
 • Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2011.
 • Klamczyńska A., Ostropolski T., Prawo do adwokata w dyrektywie 2013/48/UE – tło i implikacje dla polskiego ustawodawcy, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 15.
 • Letschert R., Rijken C., Rights of Victims of Crime: Tensions Between an Integrated Approach and a Limited Legal Basis for Harmonisation, „New Journal of European Criminal Law” 2013, vol. 4, iss. 3.
 • Maroń H., Integracja europejska a prawo karne, Toruń 2003.
 • Michalska-Warias A., Podstęp przy zgwałceniu w prawie polskim oraz angielskim i amerykańskim, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. XXI.
 • Nestler C., Europäisches Strafprozessrecht, „Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft” 2004, Bd. 116, H. 2.
 • Nowak C., Prawo do korzystania z pomocy tłumacza w europejskim i polskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 10.
 • Occhipinti J.D., The Politics of EU Police Cooperation: Toward a European FBI?, London 2003.
 • Oudenaren J. van, Uniting Europe: An Introduction to the European Union, Lanham 2005.
 • Paprzycki L.K., Przyszłość europejskiego prawa karnego, „Palestra” 2007, nr 9–10.
 • Pływaczewski E., Guzik-Makaruk E., Kilka uwag na temat wpływu decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej na kształt prawnokarnego ustawodawstwa w Polsce, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, z. 15.
 • Szarek-Mason P., The European Union’s Fight Against Corruption: The Evolving Policy Towards Member States and Candidate Countries, Cambridge 2010.
 • Szwarc-Kuczer M., Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, Warszawa 2011.
 • Wojtaszczyk K., Szymańska J., Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Zoll A., Europäisierung des Strafrechts aus der polnischen Sicht, „Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft” 2006.

Notes

PL
I. Artykuły
EN
I. Papers

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-986d3df9-3933-4316-9f66-3721d010c7bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.