Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 50 | 4 | 113-136

Article title

Czy w nauczaniu filozofii obowiązują paradygmaty ideologiczne?

Content

Title variants

EN
Are ideological paradigms binding in teaching philosophy?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W tekście podjęty został problem kontekstów ideologicznych i światopoglądowych związanych z kształceniem filozoficznym. W pierwszej części tekstu poddano analizie odniesienia filozoficzne wiązane ze znaczeniem i użyciem terminu ’ideologia’. Wskazano na występujące tu trudności interpretacyjne: uwarunkowania pozapoznawcze i normatywne, element korzyści danej grupy społecznej. Druga część poświęcona jest uwikłaniom światopoglądowym filozofii. Przedstawione w tych dwóch częściach refleksje służą, w trzeciej części tekstu, próbie wyjaśnienia roli ideologii w edukacji filozoficznej. Wyodrębniono i omówiono główne ideologie, związane z podstawowymi konwencjami kształcenia filozoficznego. Rozważania kończy refleksja związana z kondycją edukacji filozoficznej wobec sporów ideologicznych i światopoglądowych.
EN
The author deals with the problem of ideological and worldview contexts related to philosophical education. The first part is an analysis of philosophical references associated with the meaning and use of the term “ideology”. The following difficulties of interpretation have been pointed out: the cognitive and normative factors, the beneficial element of a given social group. The second part is devoted to the worldview entanglements of philosophy. The thoughts presented in these two parts are, in the third part of the text, used as an attempt to explain the role of ideology in philosophical education. The main ideologies associated with the basic conventions of philosophical education have been distinguished and discussed. The discussion is closed with a reflection upon the condition of philosophical education in view of the ideological and worldview disputes.

Year

Volume

50

Issue

4

Pages

113-136

Physical description

Contributors

  • Akademia im. Jana Długosza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Zakład Filozofii, ul. D. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98716543-0341-4bb4-9d00-389c403fce4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.