Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 37 | 333-343

Article title

Zastosowanie Data Envelopment Analysis jako miernika zróżnicowania edukacyjnego regionów

Authors

Content

Title variants

EN
The Application of Data Envelopment Analysis as a Measure of Educational Differences between Regions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ze względu na to, że znacząca część budżetów samorządowych przeznaczona jest na eduka-cję, bardzo istotne jest kontrolowanie tych wydatków od strony efektywności ekonomicznej. Ana-lizy te nie powinny być jednak skierowane tylko na efektywność ekonomiczną, tę bowiem można wyrazić w formie mierników. Prowadząc analizy efektywności nakładów w edukacji nie można pomijać również bardzo trudno mierzalnej efektywności społecznej działań edukacyjnych. W wyniku prowadzonych analiz wykazano brak zróżnicowania efektywności nakładów na edukację w regionach, co nie koresponduje z podkreślanym w literaturze zróżnicowaniem osią-gnięć edukacyjnych. Może to wskazywać na inne niż nakłady czynniki będące powodem różnic. Czyn-niki te mogą się mieścić w sferze motywacji do nauki oraz w pewnych sferach składających się na efektywność społeczną. Nadmienić też należy, że badany obszar województw nie odzwierciedla rze-czywistych regionów, w których obserwowane jest zróżnicowanie edukacyjne. Warto również zwrócić uwagę na znaczny poziom agregacji analizowanych danych (poziom województwa). W artykule zaprezentowano metodę Data Envelopment Analysis w kontekście zastosowania jej do pomiaru efektywności nakładów na szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jak wynika z przedsta-wionego materiału, metoda DEA może być rekomendowana jako wsparcie w procesie analiz efektywności nakładów na edukację. Trzeba podkreślić, że z pewnością należy starannie dobrać do analiz zarówno czynniki wyjściowe, jak również efekt po stronie wyjścia, który jest skutkiem działań edukacyjnych. Swobodny dobór czynników poddawanych analizie należy traktować jako niewątpliwą zaletą tej metody.
EN
Due to the fact that a significant portion of government budgets is spent on education, it is very important to control spending on education in terms of economic efficiency. Such analyses should not, however, focus only on economic efficiency as this can be expressed in the form of measures. Analyses of the effectiveness of investment in education cannot ignore the social effi-ciency of educational activities, which are very difficult to measure. The analyses conducted so far have showed no differences in the efficiency of investment in education between studied regions. The lack of differences in resources for education between the regions does not correspond with differences in educational attainment pointed out in the litera-ture, which may indicate that factors other than expenditures give rise to the differences. These factors may be in the area of motivation for learning and other factors that make up the social efficiency. It should be noted that the study area of provinces does not reflect the actual regions, where educational differences are observed. Attention must also be paid to the significant level of aggregation of analysed data (the provincial level). The paper presents the method of Data Envelopment Analysis in the context of its application in measuring the effectiveness of expenditures spent on secondary education. As can be concluded from the material, the DEA method can be recommended as a support in the analysis of the effi-ciency of investment in education. It should be emphasized that both input factors as well as an effect on the output side, which is a result of education, must surely be carefully selected for the sake of the analysis. The fact that factors to be analysed can be freely selected should be treated as a big advantage of this method.

Year

Issue

37

Pages

333-343

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

References

 • Barro R.J., 1999, Human capital and growth In cross-country regressions, “Swedish Economic Policy Review”, t. 6(2).
 • Bates J.M., 1993, The efficiency of local education authorities, “Oxford Review of Edu-cation”, No. 19(3).
 • Coelli T., Rao D.S.P., Battese G.E., 1998, An introduction to efficiency and productivity analysis, Kluwer Academic Publischers, Boston.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J. (red.), 2004, Handbook on Data Envelopment Anal-ysis, Kluwer Academic Publisher, Boston.
 • Chames A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978, Measuring the efficiency of decision mak-ing units, “European Journal of Operational Research”, Vol. 2, Iss. 6.
 • Dolata R., 2007, Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności kształce-nia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, Centralna Komisja Egzamina-cyjna, Warszawa.
 • Feng Y.J., Lu H., Bi K., 2004, An AHP/DEA method for measurement of the efficiency of R&D management activities in universities, “International Transactions in Opera-tional Reaserch”, No. 11(2).
 • Gospodarowicz A. (red.), 2002, Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Guzik B., 2009a, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecz-nej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Guzik B., 2009b, Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit, „Roczni-ki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 2.
 • Guzik B., 2009c, Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA, „Badania operacyjne i decyzje”, nr 1.
 • Herbst M., 2012, Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Pol-ski w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Johnes J., 2006, Measuring teaching efficiency in higher education: An application of Data Envelopment Analysis to economic graduates from UK Universities 1993, “European Journal of Operational Research”, No. 174(1).
 • Kao C., Hung H.T., 2008, Efficiency analysis of university departments; An empirical study, “Omega”, No. 36.
 • Skrzypek E., 2012, Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, http://efektywnosc.konferencja.org/ufiles/File/Skrzypek_Elzbieta.pdf (dostęp 2.01. 2014).
 • Szuwarzyński A., 2006, Metoda DEA pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkół wyższych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2.
 • Szuwarzyński A., 2005, Pomiar efektywności procesu kształcenia w uczelni wyższej [w:] Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych, red. K. Leja, A. Szuwarzyń-ski, Wydawnictwo Zakładu Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2012, Województwo wielkopolskie. Podregiony, Powia-ty, Gminy 2012, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98836a0f-4a8a-417a-8e31-1fdcfdc1c1e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.