Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 19 | 37-49

Article title

Clusters as an element of regional specialisation based on the example of Lower Silesia

Content

Title variants

PL
Klastry jako element specjalizacji regionalnej na przykładzie Dolnego Śląska

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Strategy Europe 2020 is intended to support smart specialisation, i.e. the innovative development of individual regions which benefit from what constitutes their specific and unique features. Regions have to indicate their strong points, and focus their activities on those areas of science and innovativeness which are complimentary to a given region’s resources and ultimately will create or strengthen its comparative advantages. The aim of this article is to present the concept itself, as well as the theoretical principles of smart specialisation in a regional dimension. In turn, they will become the basis for examining the role and the importance of clusters in the development of the regional specialisation of Lower Silesia. At the same time, the authors studied the possibilities of creating new clusters and their relevance for mapping out future areas of specialisation of the region, corresponding with the objectives of Strategy Europe 2020.
PL
Strategia Europa 2020 zakłada wspieranie inteligentnej specjalizacji, tzn. innowacyjnego rozwoju poszczególnych regionów, które czerpią korzyści z tego, co stanowi o ich specyfice i wyjątkowości. Zgodnie z tą koncepcją regiony muszą wykazać swoje mocne i słabe strony i koncentrować działania na tych dziedzinach nauki i obszarach innowacyjności, które będą komplementarne względem zasobów danego regionu, a docelowo będą się przyczyniały do tworzenia lub wzmacniania przewag komparatywnych regionu. Celem artykułu jest ukazanie koncepcji oraz przedstawienie założeń teoretycznych inteligentnej specjalizacji w wymiarze regionalnym, które stanie się osnową do oceny roli i znaczenia klastrów w rozwijaniu specjalizacji regionalnej na Dolnym Śląsku. Jednocześnie zbadano możliwości kreowania nowych klastrów i ich istotności w wytyczaniu przyszłych specjalizacji badanego regionu, wpisujących się w założenia strategii Europa 2020.

Year

Issue

19

Pages

37-49

Physical description

References

 • Evolution of Dolnośląskie Region’s performance between 2014 and 2016, https://interactivetool.eu/EASME/EOCIC/EOCIC_2.html (13.07.2019).
 • Foray D., David P.A., Hall B.H., 2011, Smart Specialization. From Academic Idea to Political Instrument, the Surprising Career of a Concept and the Difficulties Involved in its Implementation,
 • MTEI Working Paper 2011-01, Ecole Politechnique Federale de Lausanne, Lausanne.
 • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G. et al., 2012, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), European Commission. https://interactivetool.eu/EASME/EOCIC/EOCIC_2.html (13.07.2019).
 • Miłek D., Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_13.pdf (21.07.2019).
 • National/Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), The European Commission, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf (24.07.2019).
 • Nazarko Ł., 2014, Inteligentne specjalizacje polskich regionów – przyczynek do ewaluacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 8, cz. I, pp. 247-262.
 • Ochojski A., Polko A., Churski P., Kopczewska K., 2016, Specjalizacja regionalna: podstawy koncepcyjne i aspekty interpretacyjne, Studia KPZK, no. 170.
 • Regional Innovation Scoreboard, 2019, Poland, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35935 (24.07.2019).
 • Rocznik Statystyczny Województw, 2018, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018.
 • Strategie innowacji krajowych/regionalnych na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), 2014, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_pl.pdf (23.07.2019).
 • The Evolution of the Performance of the Dolnośląskie Region between 2014 and 2016, https://interactivetool.eu/EASME/EOCIC/EOCIC_2.html (13.07.2019).
 • The European Cluster Collaboration Platform, https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list?combine=&region_code=PL51 (23.07.2019).
 • The Role of Clusters in a Smart Specialization Strategy, 2013, The European Commission, https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/clusters_smart_spec2013.pdf (24.07.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98871fd0-8748-4270-b5e7-83de253ea852
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.