Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(20) | 5-19

Article title

Legal Positivism Social Source Thesis and Metaphysical Grounding: Employing Metaphysical Grounding based on Metaphysical Laws

Content

Title variants

PL
Pozytywistycznoprawna teza o społecznych źródłach prawa i metafizyczne ugruntowanie. Zastosowanie metafizycznego ugruntowania opartego na prawach metafizycznych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The core of legal positivism is the so-called social source thesis, which claims that legal facts are determined only by social facts. I examine an interpretation of this thesis that uses metaphysical grounding as an exact relation between legal facts and social facts. I argue that the current interpretation of the social source thesis in terms of metaphysical grounding has significant drawbacks that stem from it being based on the view that metaphysical grounding is a primitive relation. For that reason, the current interpretation is unintelligible and poses problems with explaining the normativity of legal facts. I present two other views on metaphysical grounding: that it holds due to essences of facts and that it holds due to metaphysical laws. I apply the notion that metaphysical grounding holds due to metaphysical laws and argue that in the case of grounding of legal facts in social facts, this metaphysical law is constituted by instrumental rationality. It provides intelligibility to this grounding relation, is able to explain the normative character of legal facts, and is compatible with the general form of explanation.
PL
Rdzeniem pozytywizmu prawnego jest tzw. teza o społecznych źródłach prawa, która stanowi, że fakty prawne są zdeterminowane jedynie przez fakty społeczne. W niniejszym artykule badam interpretację tej tezy, która korzysta z relacji metafizycznego ugruntowania jako dokładnej relacji zachodzącej pomiędzy faktami prawnymi a faktami społecznymi. Twierdzę, że dotychczasowa interpretacja tezy o społecznych źródłach prawa korzystająca z relacji metafizycznego ugruntowania posiada znaczące wady z powodu bycia opartą na poglądzie, że metafizyczne ugruntowanie jest relacją pierwotną. Z tego względu, obecna interpretacja jest nieprzejrzysta i ma problem z wyjaśnieniem normatywności faktów prawnych. Przedstawiam dwa inne poglądy na metafizyczne ugruntowanie: że zachodzi ze względu na istoty faktów oraz, że zachodzi ze względu na prawa metafizyczne. Korzystam z ujęcia metafizycznego ugruntowania zachodzącego ze względu na prawa metafizyczne i argumentuję, że dla sytuacji ugruntowania faktów prawnych w faktach społecznych tym metafizycznym ugruntowaniem jest racjonalność instrumentalna. Dostarcza to przejrzystości dla tej relacji ugruntowania, jest w stanie wyjaśnić normatywny charakter faktów prawnych oraz jest spójna z ogólną formą wyjaśnienia.

Year

Volume

Pages

5-19

Physical description

Dates

published
2019-06-01

Contributors

References

Notes

EN

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-988861d2-d5cc-4e70-8558-8a09b9fdc1b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.