Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(27) | 116-129

Article title

Interakcje społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w organizacji – założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania

Content

Title variants

EN
Social interactions conducive to employee engagement in the organization - assumptions in the light of the theory of organization and management

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Obtaining a competitive advantage is primarily sought in innovation and the ability of the organization to flexible action. In both cases their engagement is especially important. The members of the organization rarely work independently of others, and mutualinteraction may enhance or limit the employees engagement. Shaping social interaction conductive to the employees engagement in the organization becomes interesting. The goal of the article is to formulate the assumptions of this issue. Three groups of factors which allow to consider the complexity of social interaction: direction and intensity, form and structure have been distinguished. Attention is paid to changes which affect the functioning of the organization at meso and micro level. It has been recognized that social interactions in contemporary organizations should be considered (1) as a complex process, which consists of three previously mentioned groups of factors, and (2) based on the orientation of reserves, assuming also that employees are a potential organization and become its participants.

Year

Issue

Pages

116-129

Physical description

Contributors

References

 • Abbot G.N., White F.A., Charles M.A., 2005, Linking values and organizational commitment, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 78.
 • Adler R.B., Rosenfeld L. B., Proctor R.F., 2006, Relacje interpersonalne: proces porozumiewania się, Rebis, Poznań.
 • Argyle M., 2001, Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.
 • Ayers K., 2009, Why engagement is not enough, Training & Development in Australia, April.
 • Baldev S., Anupama R., 2010, Determinants of employee engagement in a private sector organization: an explorery study, Advances in Management, vol. 3.
 • Borkowski J., 2003, Socjologia i psychologia społeczna, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 1996, Co-opetition, Doubleday Currency, New York.
 • Crozier M., 1993, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa.
 • Czyż-Gwiazda E., 2014, Orientacja procesowa organizacji – aspekt teoretyczno-empiryczny, [w:] Lichtarski J., Nowosielski S., Osbert-Pociecha G., Tabaszewska-Zajbert E. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, PN UE we Wrocławiu nr 340, Wrocław (10.15611/pn.2014.340.23).
 • Daniecki W., 1998, Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Ursa Consulting, Olsztyn.
 • Diener E., Fujita F., 1995, Resources, personal strivings and subjective well-being: A nomotheic and idiographic approach, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 68, no 5.
 • Dobrzyński M., 1981, Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Drucker P., 1998, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Glińska-Neweś A., 2010, Pozytywny potencjał organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Pozytywny potencjał organizacji, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Hobfoll S.E., 1989, Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress, American Psychologist, vol. 44.
 • Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie – zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kanter R.M., 1998, Pozyskiwanie ludzi dla organizacji przyszłości, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 • Karolczak-Biernacka B., 1981, Współzawodnictwo, współpraca, wynik, IWZZ, Warszawa.
 • Kular S., Gatenby M., Rees Ch., Soane M., Truss E., 2008, Employee Engagement: A Literature Review, Working Paper Series, no. 19, Kingston Business School, Kingston.
 • Kotarbiński, T., 1982, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.
 • Kożusznik B., 2005, Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krupski R., 1999, Teoria chaosu a zarządzanie, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Krzemiński I., 1999, Co się dzieje między ludźmi?, Jacek Santorski & CO, Warszawa.
 • Lewicka M., Grzelak J., 2002, Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne, GWP, Gdańsk.
 • Lichtarski J.M., 2014, Synoptyczny i inkrementalny rozwój współczesnych orientacji w przedsiębiorstwie, [w:] Lichtarski J., Nowosielski S., Osbert-Pociecha G., Tabaszewska-Zajbert E. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, PN UE we Wrocławiu nr 340, Wrocław (10.15611/pn.2014.340.08).
 • Mazur K., 2011, Tworzenie i przywłaszczanie wartości : perspektywa relacji: pracownik-organizacja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Mazur K., 2013, Wpływ ujęć behawioralnych na zarządzanie strategiczne – kierunek rozwoju, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne: Quo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych.
 • Mazurkiewicz A., 2010, Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Mika S., 1982, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 • Miles R.E., 1965, Human relations or human resources?, Harvard Business Review, 43(4).
 • Morawski W., 2001, Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 • Niemczyk J., 2013, Strategia: od planu do sieci, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Oleksyn T., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Piórkowska K., 2014, Treści kognitywne i metodologiczne psychologii społecznej i poznawczej w kontekście nauk o zarządzaniu, [w:] Lichtarski J., Nowosielski S., Osbert-Pociecha G., Tabaszewska-Zajbert E. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, PN UE we Wrocławiu nr 340, Wrocław (DOI:10.15611/pn.2014.340.10).
 • Platonoff A. L., 2005, System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. US., Szczecin.
 • Płoszajski P., 1995, Nowy paradygmat dla nowej rzeczywistości, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • Poleszczuk J., 2004, Ewolucyjna teoria interakcji społecznych, Instytut Socjologii UW, Warszawa.
 • Prahalad C., Hamel G., 1990, The core competence of corporation, Harvard Business Review, May/June.
 • Prahalad C.K., 1998, Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., BEckhard R. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 • Rampersad H.K., 2010, Ty – marka inna niż wszystkie: sztuka autentycznego brandingu osobistego, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Robinson D., Perryman S., Hayday S., 2004, The Drivers of Employee Engagement, Institute for Employment Studies, Report 408, Brighton.
 • Rokita J., 2007, Zarządzanie strategiczne – zdobywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Saks A.M., 2006, Antecedents and consequences of employee engagement, Journal of Managerial Psychology, vol. 21, iss. 7.
 • Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A.B., 2002, The measurement of engagement and burnout: A two samples confirmatory factor analytic approach, Journal of Happiness Studies, vol. 3.
 • Scott W.E., Cummmings L.L. (eds), 1983, Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa.
 • Sikorski Cz., 2004, Motywacja jako wymiana: modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.
 • Smythe J., 2009, CEO – dyrektor do spraw zaangażowania, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Stankiewicz J., Moczulska M., 2012, Wyzwalanie zaangażowania pracowników poprzez rywalizację czy współpracę?, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego: Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, PTE Oddział Łódzki, Łódź.
 • Stankiewicz J., Moczulska M., 2015, Od wspólnoty do koopetycji – zarys ewolucji (współ) działań istotnych dla zarządzania w organizacji, Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Stańczyk-Hugiet E., Niemczyk J., Jasiński B., 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sułek M., 2008, Trzy działy prakseologii, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej, w Warszawie, z. 1-2, t. II, Ciechanów.
 • Sułkowski Ł., 2014, Paradygmaty i nurty badawcze w metodologii nauk o zarządzaniu - próba syntezy w oparciu o światową literaturę przedmiotu, [w:] Lichtarski J., Nowosielski S., Osbert-Pociecha G., Tabaszewska-Zajbert E. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, PN UE we Wrocławiu nr 340, Wrocław (10.15611/pn.2014.340.14)
 • Sutherland J., Canwell D., 2007, Klucz do zarządzania strategicznego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa.
 • Trzcieliński S., Adamczyk M., Pawłowski E., 2013, Procesowa orientacja przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Turowski J., 2000, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Wojciszke B., 2002, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zbierowski P., Bratnicki M., 2014, Orientacja pozytywna jako nowy kierunek w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Lichtarski J., Nowosielski S., Osbert-Pociecha G., Tabaszewska-Zajbert E. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, PN UE we Wrocławiu nr 340, Wrocław (10.15611/pn.2014.340.17).
 • Znaniecki F., 2011, Relacje społeczne i role społeczne, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9893a54a-22f6-4027-a9d5-78117e36ee87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.