Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 523-536

Article title

Rozwój infrastruktury i usług społecznych na rynku domów pomocy społecznej w świetle teorii zrównoważonego rozwoju

Content

Title variants

EN
Development of infrastructure and social services market and sustainable development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rosnące potrzeby współcześnie żyjących pokoleń w zakresie opieki społecznej i niekorzystne zmiany demograficzne oraz szerokie znaczenie terminu „zrównoważonego rozwoju” są uzasadnieniem dla niniejszych badań. W opracowaniu dokonano identyfikacji specyficznych czynników wpływających na podejmowanie inwestycji w sektorze inwestycji infrastrukturalnych oraz przedstawiono i przeprowadzono analizę rynku domów pomocy społecznej. Opracowanie zamyka wskazanie barier i szans rozwoju tego „młodego”, ciekawego, ale i wymagającego rynku. W kontekście rynku domów pomocy społecznej trzeba bowiem mówić o konieczności zrównoważonego rozwoju – czyli zachowaniu równowagi między celami społecznymi a ekonomicznymi. Jednocześnie zrównoważony rozwój ma wymiar szerszy – bowiem obok rozwijania infrastruktury ekonomicznej nakłady winny być ponoszone na rozwój infrastruktury i sieci społecznych. Szeroko pojmowany rozwój zależy bowiem od zachowania równowagi między rozwojem wszystkich zasobów, dla dobra przyszłych, ale i obecnych pokoleń.

Year

Volume

4

Pages

523-536

Physical description

Contributors

 • Dr, Zakład Inwestycji, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

References

 • Dąbrowski J., Nowosielski T. (2013), Zrównoważony rozwój nowym paradygmatem rozwoju gospodarczego, w: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój, Klimek H., Nowosielski T. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk.
 • Grabusińska Z. (2013), Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Herbst I. (2008), Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Bank DnB Nord, Warszawa.
 • Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2012 (2013), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli prawidłowości świadczenia usług przez domy pomocy społecznej (2006), Warszawa, Najwyższa Izba Kontroli, kwiecień, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole, 250.html, dostęp dnia 13.05.2013.
 • Kamińska T. (1999), Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Krzemiński J. (2014), Niespokojna przyszłość domów spokojnej starości, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/niespokojna-przyszlosc-domow-spokojnej-starosci/, dostęp dnia 04.05.2014.
 • Marcinek K. (2014), Wprowadzenie do inwestowania, Wyd. UE, Katowice.
 • Mikita M., Pełka W. (2009), Rynki inwestycji alternatywnych, Poltex, Warszawa.
 • Nitecki S. (2012), Udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej, „Roczniki Administracji i Prawa”, Vol. 12.
 • Ocena stanu i skuteczności pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2012 (2013), Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, listopad, http://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/839/Ocena%20stanu%20i%20skuteczno%C5%9Bci%20pomocy%20spo%C5%82ecznej%20wojew%C3%B3dztwa%20po morskiego%20za%20rok~.pdf.
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r . (2012), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • RREEF (2005), Understanding Infrastructure, RREEF Real Estate and Infrastructure Research, London.
 • Rudnicka M., Surdej A. (2013), Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 • Sierpowska I. (2009), Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Strange T., Bayley A. (2008), Sustainable Development. Linking Economy, Society, Environment . OECD, Paris.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009–2010 (2010), Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa.
 • Szulz B. (2010), Dom pomocy społecznej jako forma wsparcia i opieki nad osobami starszymi, w: Elan vital v priestore medzigeneraèných vzt’ahov, Balogová B. (red.), Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove.
 • Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r., poz. 118.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.
 • Wojewnik-Filipkowska A. (2007), Inwestycje infrastrukturalne i inwestycje w nieruchomości finansowane na zasadach Project Finance, w: Strategie inwestowania w nieruchomości, Dziworska K., Geurts T. G., Lorens P. (red.), Urbanista, Warszawa.
 • Wybrane informacje o ponadgminnych oraz gminnych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych i placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej, wg stanu na dzień 31.XII.2012, (2013), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wrzesień.
 • Założenia do strategii innowacyjności i efektywności gospodarki (2010), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 6 sierpnia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-989a06cb-1280-4e32-bf46-e99aa450bf0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.