Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 171-192

Article title

Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych

Content

Title variants

EN
Fundamental causes of financial crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rzeczywistość życia i działania w ziemskich warunkach podlega ograniczeniom określonym przez prawa fundamentalne. Do praw fundamentalnych należą między innymi: zasada zachowania energii, zasada spontanicznego i losowego wzrostu nieporządku oraz zasada ekonomiczności działania. Dwóch pierwszych zasad nie można ominąć, bowiem one konstytuują naturę rzeczywistości, a próby ich przekraczania skutkują katastrofami i kryzysami. W ekonomii występują kryzysy finansowe, jeśli mają miejsce działania niezgodne z zasadą zachowania energii. Sytuacje kryzysowe zdarzają się, gdy banki centralne tworzą w nadmiarze pieniądz gotówkowy (można rzec z niczego) i udzielają kredytów bankom komercyjnym. Dzięki zrozumieniu, że kapitał stanowi zdolność do wykonywania pracy, wiadomo, że to postępowanie narusza zasadę fundamentalną. Ponadto, odkrycie stałej ekonomicznej wskazuje, że możliwości wzrostu są ograniczone, więc nadmiar kreowanego pieniądza gotówkowego wywołuje nadmierny wzrost w kategoriach finansowych, po czym następuje spadek wielkości ekonomicznych w wyniku dostosowania się wielkości nominalnych do realnych, czyli do ograniczeń określonych naturą rzeczywistości.
EN
Economy conducted in reality is limited by fundamental laws. These laws include, among others, energy conservation principle, random and spontaneous growth of disorder and cost-effectiveness law. The first two laws cannot be omitted; they constitute a nature of reality. An attempt to violate these laws leads to a catastrophe and crisis. Financial crisis appears in the economy, when the principle of conservation of capital is dishonored. It is true, if Central Banks create too much cash money and transfer it to commercial banks. Thanks to the understanding, that the capital is an ability to perform work, we know that this procedure disturbs the first fundamental principle. Additionally, the recent discovery of the economic constant shows, that the possibilities of growth are limited. Therefore, the overflow of cash causes fast financial growth, and then economic ratio has to adjust to its feasible real value, that is to the limitations determined by nature of reality.

Year

Issue

Pages

171-192

Physical description

Dates

published
2009-09

Contributors

 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

References

 • Aoki M. 2009. Letter from Masahiko Aoki. [online]. 2008-2011 IEA President, Dostępny w Internecie: http://www.iea-world.com/page/index_newsletter.html.
 • Atkins P. 2005. Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 83-7301-541-8. [Galileeo's Finger - The Ten Great Ideas of Science, 2003].
 • Bernstein P.L. 2007. Capital Ideas Evolving. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-73113-3.
 • Cornford A. 2005. Everything You Wanted to Know about Basel II but Were Afraid to Ask, "Finance & Common Good" no. 21, Spring.
 • Cieślak I. 2007. Rachunek kapitału ludzkiego jako podstawa zarządzania kosztami pracy. Praca doktorska. Warszawa: Akademia im. Leona Koźmińskiego.
 • Cieślak I., Dobija M. 2007. Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego. "Zeszyty Naukowe" nr 735. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Cieślak I., Kucharczyk M. 2004. Kształtowanie cen artykułów rolnych. W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Pod red. M. Adamowicza. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 83-7244-464-1.
 • Dobija M. 2004. Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital. W: S. Kwiatkowski, P. Houdayer (eds.). Knowledge Cafe for Intellectual Entrepreneurship THROUGH or AGAINST Institutions. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Dostępny w SSRN: http://ssrn.com/author=518110.
 • Dobija M. 2005. Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds. "Argumenta Oeconomica Cracoviensia" no. 4, pp. 5-20. Dostępny w SSRN: http://ssrn.com/abstract=956553.
 • Dobija M. 2006. Teoretyczne przesłanki wartości godziwej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 32(88).
 • Dobija M. 2007. Abstract Nature of Capital and Money. W: L.M. Cornwall (ed.). New Developments in Banking and Finance. New York: Nova Science Publishers.
 • Dobija M. 2008. Labour Productivity Ratio and International Comparison of Economic Performance ― Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examinations. Paper presented at IEA 15th World Congress, Istanbul, Turkey, June 25-29, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract==l 159729.
 • Dobija M. 2009. Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego. "Master of Business Administration" nr 1(96) styczeń‒luty.
 • Goetzmann W.N., Ibbotson R.G. 2005. History and the Equity Risk Premium (April 6, 2005) "Yale ICF Working Paper" no. 05-04, April 6. Available at SSRN: http://ssrn.com/abs-tract=702341.
 • Kozioł W. 2005. Aналimuчна φyнкція βupoбнuцmβa y фopмyβанні npeміальнux onлam npaці. W: Концеnція poзϐumку буxϨалmepcькоϨо обліку аналізу і аубumy ϐ yмоϐаx міжнаробної інmeѕрації meзu боnоϐібі. Red. A.Д. Бутко, Київський національний торговельно-економіУний університет 20-22 квітня 2005.
 • Krabbe J.J., 1993. A "Physiocratic" Approach to Sustainability. "International Journal of Social Economics" vol. 20, no. 9, pp. 15-21. MCB University Press.
 • Knight F.H. 1921. Risk, Uncertainty, and Profit, [online, dostęp: 2006-02-15]. Boston: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company. Dostępny w Internecie: http://www.econlib.org/li-brary/Knight/knRUP7.html.
 • Kuchmacz J. 1996. Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach efektywnego rynku. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" z. 467. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Kuchmacz J. 2004. Examining Changes in the Rate of Return in the Contexts of Market Efficiency. W: M. Dobija, S. Martin (red.). General Accounting Theory Towards Balancing the Society. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Kurek B. 2007. Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, praca doktorska (PhD thesis), Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Kurek B. 2008. The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA. W: I. Górowski (Ed.). General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 375-392.
 • Kurek B. 2009. An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation. Referat na 32nd Annual Congress European Accounting Association, Tampere, Finland, 12-15 May 2009.
 • McDonalds. 1999. Big MacCurrencies. "Economist" vol. 351, iss. 8113, p. 66.
 • Pikulska-Robaszkiewicz A. 1999. Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-255-3.
 • Stankiewicz W. 2000. Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1276-3.
 • Strzelecki J. 2009. Wina banków centralnych."Gazeta Bankowa" z 11. 05. 2009.
 • Welch I. 2000. Research Roundtable Discussion: The Market Risk Premium (June 30, 2000). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=234713.
 • Wright R. 2000. The Logic of Human Destiny. Wydanie polskie: Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia. Warszawa: Prószyński.
 • Zarlenga S. 2008. The Need for Monetary Reform [online]. American Monetary Institute. Dostępny w Internecie: http://www.monetary.org/need_for_monetary_refonTi.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-989e7a8a-432e-49a2-b7df-0ba3261040b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.