Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 100 | 131-146

Article title

Jakościowe aspekty doskonalenia zarządzania organizacją

Authors

Title variants

EN
Qualitative Aspects of the Improvement of the Organization's Management

Languages of publication

Abstracts

PL
Doskonalenie to proces, który znajduje zastosowanie w wielu obszarach aktywności organizacji. Doskonalenie zarządzania dotyczy jakości, wiedzy, informacji, procesów i prowadzi do poprawy efektywności oraz konkurencyjności organizacji. Doskonalenie organizacji powinno być zintegrowane. Związki, jakie zachodzą pomiędzy doskonaleniem a zarządzaniem, widoczne są w zasadach filozofii TQM. Sprawdzonym narzędziem doskonalenia zarządzania jest cykl E. Deminga PDCA. Doskonalenie odbywa się z wykorzystaniem sprawdzonych modeli zarządzania. Usprawnianie systemów zarządzania to konieczność w warunkach zmiennego otoczenia oraz rosnących wymagań i oczekiwań klientów.
EN
Improvement of management systems has become a necessity in a changing environment conditions and in the light of growing demands and expectations of customers. Doing improvements to an organization is a process that is used in many areas of the organization's operations and activities of employees. Improving management with regard to quality, knowledge, information, processes and consequently leads to improved efficiency and competitiveness of an organization. Improvement process should be integral and integrated. It is in the principles of TQM philosophy where the links between doing improvements and management process excellence are clearly visible. A proven method for doing improvements to the management process is E. Deming's PDCA cycle. The quest for excellence and improvement is often started by use of proven management models.

Contributors

author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Beer M., Nohria N., Breaking the Code of Change, "Harvard Business Review", May-June 2000, 78, 3.
 • Borys T., Rogala P. (red.), Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 • Bugdol M., Zarządzanie przez jakość. Zagadnienia społeczne, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2003.
 • Felfe J., Firma i ja, "Charaktery" 2009, nr 5.
 • Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa
 • Haffer R., Karaszewski R., Pierwszy Kanadyjski Kongres Jakości, "Problemy Jakości" 2009, nr 11.
 • Imai M., Kaizen, Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
 • Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, Wyd. Fachowe Ce- DeWu, Warszawa 2011.
 • Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją, "Problemy Jakości" 2010, nr 3.
 • Krupa M., W poszukiwaniu doskonałości organizacyjnej, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1999.
 • Kuc B.R., Zarządzanie doskonale, Wyd. Oskar-Master of Biznes Warszawa 1999.
 • Lober R., Doścignąć czołówkę, APN Promise Warszawa 2009.
 • Myszewski J.M., O zapewnieniu skuteczności doskonalenia, [w:] E. Skrzypek (red.) Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, UMCS Lublin, 2008, T. I.
 • Oliver J., Continuous improvement; role of organisational learning mechanisms, "International Journal of Quality & Reliability Management" 2009, no 6.
 • Peters T., Małe, wielkie sprawy. 163 sposoby osiągania doskonałości w biznesie, M T Biznes, Warszawa 2010.
 • Peters T.J., Waterman R.H., In Search of Excellence, Harper and Row, New York, 1982.
 • Peters T.J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wyd. Medium, Warszawa 2000.
 • PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 • PN-EN ISO 9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. PKN, Warszawa 2010.
 • Robbins S.P., Langton N., Organizational Behaviour Concepts, Controversies, Applications, Prentice Hall, Toronto 2003.
 • Rogala P., Doskonalenie w koncepcji zarządzania jakością, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.) Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2011.
 • Rogala P., Ewolucja cyklu PDCA, "Problemy Jakości" 2011, nr 4.
 • Senge P., Kleiner A., Roberts Ch., Smith B., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyków. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Skrzypek A., Kaizen jako narzędzie doskonalenia zarządzania "Problemy Jakości" 2012 nr 2.
 • Smythe J., CEO - dyrektor do spraw zaangażowania, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Ścierski J., Doskonalenie systemów zarządzania w małych firmach, [w:] T. Sikora (red.), Doskonalenie organizacji, Wyd. UE, Kraków 2010.
 • The Fundamental Concepts of Excellence, V. 2.1/En, 2003, s. 3.
 • Tsutsumi S., Tsuchihashi K., Przez TQM do doskonałości w zarządzaniu "Problemy Jakości" 2001, nr 12.
 • Urbaniak M., Kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, PWN, Warszawa 2001.
 • Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania sukcesu. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98a50d05-bf51-4112-879d-ec55d6b40b8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.