Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 30 | 40-52

Article title

Konwergencja dochodowa i technologiczna państw Unii Europejskiej w latach 2000–2011

Content

Title variants

EN
Income and Technological Convergence across European Union Countries in Years 2000-2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka konwergencji ma fundamentalne znaczenie dla krajów Unii Europejskiej. Na usuwanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy państwami członkowskimi i ich regionami prze-znacza się najwięcej środków z unijnego budżetu. W związku z powyższym w niniejszym artykule podjęto próbę weryfikacji konwergencji dochodowej i technologicznej w krajach UE w latach 2000–2011. Do oceny konwergencji wykorzystano miary klasyczne: β- i σ-konwergencji oparte na PKB per capita, sumarycznym wskaźniku innowacyjności, wydajności pracy, zatrudnieniu w high-tech oraz eksporcie towarów high-tech. Wykorzystano również współczynnik zmienności do analizy zmian wydajności pracy oraz indeks ujawnionych przewag komparatywnych do oceny specjaliza-cji w sektorze high-tech. Na podstawie analizy stwierdzić można, że kraje UE zbliżały się do siebie pod względem dochodowym i technologicznym w badanym okresie, jednak na skutek kry-zysu światowego proces ten został w dużym stopniu spowolniony.
EN
The convergence aspect has fundamental meaning for European Union countries. For removal the developmental disparities between EU member states and their regions is intended the largest part of UE budget. According to the above, this article is an attempt to verify the process of income and technological convergence across EU countries in years 2000–2011. The analysis is based on classical measures: β- and σ-convergence using variables: GDP per capita, summary innovation index (SII), work productivity, employment in high tech sector and export of high tech goods. The author also evaluated variation coefficient of work productivity and revealed comparative advantage index for specialization in high tech sector. The scrutiny confirms convergence in income and technological area during analyzing period. In spite of the fact, the global crisis heavy affected this process and caused its limitation.

Year

Issue

30

Pages

40-52

Physical description

Contributors

  • Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

  • Archibugi D., Filippetti A., 2011, Is the Economic Crisis Impairing Convergence in Innovation Performance across Europe?, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49.
  • Innovation Union Competitiveness Report, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/ research/innovation-union/index_en.cfm?section=competitiveness-report&year =2011 (dostęp 12.08.2012).
  • Jabłoński Ł., 2012, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Mokrosińska D., 2011, Polityka kohezji w Unii Europejskiej [w:] Polityka kohezji i kon-wergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej, red. S.I. Bu-kowski, Difin, Warszawa.
  • Nowak W., 2007, Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarcze-go, Kolonia Limited, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98ad857f-e62c-4a33-8397-b4f6a435fd56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.