Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(234) | 55-80

Article title

Niejednoznaczna odpowiedź miast na populizm i kryzys demokracji

Content

Title variants

EN
An Ambiguous Response of Cities to Populism and the Crisis of Democracy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł rozpoczyna się od rekonstrukcji dyskursu o kryzysie demokracji i reakcji wywoływanych przez ten rodzaj narracji. Następnie omówiono ideę protestu miejskiego, wskazując na dwoiste oblicze obywateli miasta i ambiwalentne reakcje miast na zjawisko dekapilaryzacji władzy. Aby ukazać złożoność i różnorodność opisywanego zagadnienia, autor przywołuje przykłady miejskiego populizmu i reakcji na to zjawisko (między innymi w miastach Polski, Kanady, Włoch, Holandii, Niemiec). Autor w tekście wskazuje, że odpowiedź miast na populizm i kryzys demokracji wzmacnia lub osłabia tendencje autorytarne, zarówno w przypadku działań instytucjonalnych (związanych z tworzeniem i realizacją lokalnej polityki), jak i pozainstytucjonalnych (związanych ze sferą aktywizmu mieszkańców).
EN
In the article, a reconstruction of the crisis of democracy discourse and the reactions to this narration is laid out. Based on this reconstruction, the idea of urban protest is discussed. The dual face of the urban citizenry and ambivalent reactions of cities to the phenomenon of decapillarisation of power are discerned. Several case studies of urban populism (from the cities in Poland, Canada, Italy, Netherlands, Germany) and reaction to it are presented and analyzed in order to demonstrate the complexity and diversity of the problem. The author stipulates that the response of cities to populism and the crisis of democracy may strengthen or weaken authoritarian tendencies both at the level of institutional activities (related to the creation and implementation of local policies) and at the non-institutional level (related to the sphere of activism).

Keywords

Year

Issue

Pages

55-80

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Appadurai, Arjun i James Holston. 1999. Introduction: Cities and citizenship. W: J. Holston (ed.). Cities and citizenship. London: Duke University Press, s. 1–20.
 • Appadurai, Arjun. 2010. Głęboka demokracja – zarządzanie miejskie i horyzont polityki. „Res Publica Nowa” 11–12: 25–35.
 • Arendt, Florian, Hans-Bernd Brosius i Patricia Hauck. 2017. Die Auswirkung des Schlüsselereignisses „Silvesternacht in Köln“ auf die Kriminalitätsberichterstattung. „Publizistik” 62, 2: 135–152. DOI: 10.1007/s11616-017-0322-z.
 • Arendt, Hannah. 1998. O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie. Tłum. A. Łagodzka i W. Madej. Warszawa: Aletheia.
 • Badach, Joanna, Anna Stasiak i Andrzej Baranowski. 2018. The role of urban movements in the process of local spatial planning and the development of participation mechanism. „Miscellanea Geographica” 22, 4: 187–196. DOI: 10.2478/mgrsd-2018-0036.
 • Barber, Benjamin. 2014. Gdyby burmistrzowie rządzili światem: dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta. Tłum. H. Jankowska i K. Makaruk. Warszawa: Muza SA.
 • Bartłomiejski, Robert. 2017. Kto rządzi? Grupy interesu w konflikcie ekologicznym w mieście. „Acta Politica Polonica” 41, 3: 85–92. DOI: 10.18276/ap.2017.41-06.
 • Bauder, Harald. 2017. Sanctuary cities: Policies and practices in international perspective. „International Migration” 52, 2: 174–187. DOI: 10.1111/imig.12308.
 • Benken, Przemysław. 2014. Wypadki gryfickie 1951 r. Szczecin: Wyd. IPN.
 • Bernhard, Laurent i Hanspeter Kriesi. 2019. Populism in election times: a comparative analysis of 11 countries in Western Europe. „West European Politics” 42, 6: 1188–1208. DOI: 10.1080/01402382.2019.1596694.
 • Bilewicz, Aleksandra. 2013. Państwo niedomiasto, czyli o prawie do wsi. „Nowe Peryferie”, 5 sierpnia 2013, dostępny w: http://nowe-peryferie.pl/index.php/2013/08/panstwo-niedomiasto-czyli-o-prawie-do-wsi/ [dostęp 12.02.2014].
 • Brass, Paul R. (ed.). 1996. Riots and pogroms. New York: NYU Press.
 • Brubaker, Rogers. 2017. Why populism?. „Theory and Society” 46, 5: 357–385. DOI: 10.1007/s11186-017-9301-7.
 • Bucholc, Marta. 2016. Złożoność, kryzys i zaangażowanie. W: G. Skąpska, M.S. Szczepański, Ż. Stasieniuk (red.). Co po kryzysie? Warszawa: PTS, s. 129–142.
 • Bukraba-Rylska, Izabella. 2018. O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce. „Wieś i Rolnictwo” 179, 2: 13–30. DOI: 10.7366/wir022018/01.
 • Butler, Judith. 2016. Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń. Tłum. J. Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Canepari, Eleonora i Elisabetta Rosa. 2017. A quiet claim to citizenship: mobility, urban spaces and city practices over time. „Citizenship Studies” 21, 6: 657–674. DOI: 10.1080/13621025.2017.1341654.
 • Castells, Manuel. 2013. Sieci oburzenia i nadziei: ruchy społeczne w erze Internetu. Tłum. O. Siara. Warszawa: WN PWN.
 • Chodak, Jarosław. 2016. Globalna fala protestu i rewolucji: przyczyny, cele, dyfuzja. „Zoon Politikon” 7: 35–56. DOI: 10.19247/ZOON201602.
 • Chwedoruk, Rafał. 2015. Protesty kibiców piłkarskich w Polsce w XXI wieku. Analiza ruchu społecznego. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 11, 2: 84–114.
 • Cunningham, Frank. 2011. The virtues of urban citizenship. „City, Culture and Society” 2, 1: 35–44. DOI: 10.1016/j.ccs.2010.10.003.
 • Dalton, Russell J. 2008. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington: CQ Press.
 • Danley, Stephen. 2018. Pragmatic urban protest: How oppression leads to parochial resistance. „Sociological Research Online” 23, 2: 518–527. DOI: 10.1177/1360780418757538.
 • Dąbrowska, Małgorzata (red.). 2015. Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka. Warszawa–Łódź: IPN.
 • Dostal, Jörg Michael. 2015. The Pegida Movement and German Political Culture: Is Right-Wing Populism Here to Stay? „The Political Quarterly” 86, 4: 523–531. DOI: 10.1111/1467-923X.12204.
 • Drozdowski, Rafał i Maciej Frąckowiak. 2015. Smutek konkretu. W: M. Frąckowiak, M. Roszkowska, B. Świątkowska (red.). Smutek konkretu. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, s. 14–22.
 • Drozdowski, Rafał. 2010. Poprawianie miejskiej przestrzeni publicznej. „Przegląd Zachodni” 334, 3: 3–17.
 • Fabiszak, Małgorzata, Anna W. Brzezińska i Marta Gruszecka. 2017. Kibice Lecha Poznań a władze miasta – Rekontekstualizacja toposów populistycznych w starych i nowych mediach. „Kultura i Społeczeństwo” 61, 2: 63–84.
 • Falter, Jürgen W. 1981. Radicalization of the middle classes or mobilization of the unpolitical?: The theories of Seymour M. Lipset and Reinhard Bendix on the electoral support of the NSDAP in the light of recent research. „Social Science Information” 20, 2: 389–430. DOI: 10.1177/053901848102000207.
 • Florea, Ioana, Agnes Gagyi i Kerstin Jacobsson. 2018. A Field of Contention: Evidence from Housing Struggles in Bucharest and Budapest. „VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” 29, 4: 712–724. DOI: 10.1007/s11266-018-9954-5.
 • Foryś, Grzegorz. 2017. Obszary wiejskie jako miejsce powstawania nowych ruchów społecznych. Implikacje teoretyczne i empiryczne. „Przegląd Socjologiczny” 66, 2: 113–136. DOI: 10.26485/PS/2017/66.2/5.
 • Frank, Rüdiger. 2017. De-monetisation, Re-monetisation, and Parallel Currencies in North Korea. W: F. Rövekamp, M. Bälz, H. Hilpert (eds). Cash in East Asia. Cham: Springer, s. 43–61.
 • Foucault, Michel. 1998[1975]. Nadzorować i karać. Tłum. T. Komendant. Warszawa: Aletheia.
 • Gądecki, Jacek i Paweł Kubicki. 2014. Polityki miejskie. „Politeja” 27, 1: 135–156. DOI: 10.4467/20843976ZK.17.032.7587.
 • Gorlach, Krzysztof i Paweł Starosta. 2018. Rodzinne gospodarstwa rolne w społecznościach wiejskich: zmiany organizacji życia społecznego wsi w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. „Roczniki Nauk Społecznych” 46, 4: 17–42. DOI: 10.18290/rns.2018.46.4-2.
 • Grimm, Robert. 2015. The rise of the German Eurosceptic party Alternative für Deutschland, between ordoliberal critique and popular anxiety. „International Political Science Review” 36, 3: 264–278. DOI: 10.1177/0192512115575384.
 • Halamska, Maria. 2011. Transformacja wsi 1989–2009: zmienny rytm modernizacji. „Studia Regionalne i Lokalne” 44, 2: 5–25.
 • Hansen, Mogens H. 2011. Polis. Wprowadzenie do dziejów miasta-państwa w starożytności. Tłum. R. Kulesza i A. Kulesza. Warszawa: WUW.
 • Jacobsson, Kerstin i Elżbieta Korolczuk (eds). 2017. Civil society revisited: Lessons from Poland. New York: Berghahn Books.
 • Johnston, Ron, David Manley, Charles Pattie i Kelvyn Jones. 2018. Geographies of Brexit and its aftermath: Voting in England at the 2016 referen¬dum and the 2017 general election. „Space and Polity” 22, 2: 162–187. DOI: 10.1080/13562576.2018.1486349.
 • Jonda, Bernadette. 2016. Willkomenskultur: porażka czy jednak zdany egzamin? Zmieniające się znaczenie kultury przyjęcia w Niemczech. W: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.). Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości. Poznań: WNPiD UAM, s. 411–424.
 • Kaczmarczyk, Michał R. 2010. Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kajdanek, Katarzyna i Jacek Pluta. 2018. Bike power: emergence of the cycling movement in the urban public sphere. W: K. Kajdanek, I. Pietraszewski, J. Pluta (eds). City and Power: postmodern urban spaces in contemporary Poland. Berlin: Peter Lang GmbH, s. 79–109.
 • Kajdanek, Katarzyna i Jacek Pluta. 2016. Aktywność lokalna w przestrzeni publicznej a potencjał grup interesu. „Przegląd Socjologiczny” 65, 1: 101–124. YADDA identifier: bwmeta1.element.desklight-f158d9ce-b793-46e5-aa2d-82996102462a.
 • Kaltwasser, Cristóbal R. i Paul Taggart. 2016. Dealing with populists in government: a framework for analysis. „Democratization” 23, 2: 201-220. DOI: 10.1080/13510347.2015.1058785.
 • Kaltwasser, Cristóbal R. 2012. The ambivalence of populism: threat and corrective for democracy. „Democratization” 19, 2: 184–208. DOI: 10.1080/13510347.2011.572619.
 • Kasprowicz, Dominika. 2017. Populistyczna radykalna prawica jako obszar badawczy. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Katz, Bruce i Jeremy Nowak. 2018. The new localism: how cities can thrive in the age of populism. Washington: Brookings Institution Press.
 • Keane, John. 2009. The Life and Death of Democracy. New York: Simon & Schuster.
 • Kipfer, Stefan i Parastou Saberi. 2014. From “revolution” to farce? Hard-right populism in the making of Toronto. „Studies in Political Economy” 93, 1: 127–152. DOI: 10.1080/19187033.2014.11674967.
 • Kitschelt, Herbert. 2018. Party Systems and Radical Right-Wing Parties. W: J. Rydgren (ed.). The Oxford Handbook of the Radical Right. Oxford: Oxford University Press, s. 166–199. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190274559.013.9.
 • Kocyba, Piotr. 2016. Wieso Pegida keine Bewegung harmloser, besorgter Bürger ist. W: K. S. Rehberg, F. Kunz, T. Schlinzig, (red.). PEGIDA – Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und »Wende«-Enttäuschung? Bielefeld: Transcript-Verlag, s. 147–163.
 • Köhler, Bettina i Markus Wissen. 2003. Glocalizing protest: Urban conflicts and global social movements. „International Journal of Urban and Regional Research” 27, 4: 942–951. DOI: 10.1111/j.0309-1317.2003.00493.x.
 • Kotus, Jacek i Tomasz Sowada. 2017. Behavioural model of collaborative urban ma-nagement: extending the concept of Arnstein’s ladder. „Cities” 65: 78–86. DOI: 10.1016/j.cities.2017.02.009.
 • Kowalewska, Dorota. 2017. W jakim kierunku zmienia się polska polityka etniczna? W: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.). Między tolerancją a niechęcią: polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości. Poznań: WNPiD Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 125–132.
 • Kowalewski, Maciej. 2016. Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: ZW Nomos.
 • Kowalewski, Maciej. 2018. Emergent political spaces in the post-socialist city: Solidarity Square. „Space and Polity” 22, 3: 328-341. DOI: 0.1080/13562576.2018. 1555959.
 • Krastev, Ivan. 2014. Democracy disrupted: The politics of global protest. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
 • Król, Agnieszka i Paula Pustułka. 2018. Women on strike: mobilizing against reproductive injustice in Poland. „International Feminist Journal of Politics” 20, 3: 366–384. DOI: 10.1080/14616742.2018.1460214.
 • Kubat, Marcin. 2019. Radio news – przekaz informacyjny w wybranych stacjach radiowych w pierwszej godzinie po zakończeniu głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku. Analiza porównawcza. „Zeszyty Prasoznawcze” 237, 1: 31–43. DOI: 10.4467/22996362PZ.19.002.10216.
 • Levi, Primo. 1986. The Drowned and the Saved. London: Abacus.
 • Lipset, Seymour. 1959. Social Stratification and Right-Wing Extremism. „The British Journal of Sociology” 10, 4: 346–382. DOI: 10.2307/587800.
 • Magen, Amichai. 2018. After Merkel: Can Germany Rescue Europe and Itself? „Israel Journal of Foreign Affairs” 12, 3: 349–356. DOI: 10.1080/23739770.2018.1557379.
 • Majbroda, Katarzyna. 2018. Wrocławski Marsz Równości jako przykład karnawalizacji protestu w przestrzeni miejskiej. Perspektywa antropologiczna. „Journal of Urban Ethnology” 16: 63–80.
 • Majewski, Piotr. 2015. Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu. „Sprawy Narodowościowe” 47: 57–79.
 • Matyja, Rafał. 2016. Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych w miastach prezydenckich. Wybory sejmowe 2015. „Acta Politica Polonica” 36, 2: 5–19. DOI: 10.18276/ap.2016.36-01.
 • Maurel, Marie-Claude. 2018. Gdy zmienia się system. Ścieżki rozwoju wiejskiego w Europie Centralnej. „Wieś i Rolnictwo” 178, 1: 49–65. DOI: 10.7366/wir012018/03.
 • Mayer, Margit. 2018. Cities as sites of refuge and resistance. „European Urban and Regional Studies” 25, 3: 232–249. DOI: .1177/0969776417729963.
 • Mayer, Margit, Catharina Thörn i Håkan Thörn. 2016. Urban uprisings. London: Palgrave Macmillan.
 • Mazurek, Aleksandra. 2017. A Kraków to… miasto organizacji i ruchów obywatelskich. „Zarządzanie Publiczne” 37, 1: 25–37. DOI: 10.4467/20843968ZP.16.004.6500.
 • Mergler, Lech, Kacper Pobłocki i Maciej Wudarski. 2013. Antybezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu. Warszawa: Fundacja Res Publica.
 • Michalska-Żyła, Agnieszka i Małgorzata Marks-Krzyszkowska. 2018. Quality of Life and Quality of Living in Rural Communes in Poland. „European Countryside” 10, 2: 280–299. DOI: 10.2478/euco-2018-0017.
 • Michna, Waldemar. 2010. Organizacje wiejskie i rolnicze oraz ich rola w rozwoju obywatelskiej demokracji i krajowej gospodarki. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy.
 • Miller, James. 1994. Democracy is in the streets: From Port Huron to the siege of Chicago. Harvard: Harvard University Press.
 • Mouffe, Chantal. 2000. The Democratic Paradox. London: Verso.
 • Mudde, Cas i Cristobal Rovira Kaltwasser. 2017. Populism: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Norris, Pippa. 2011. Democratic deficit: Critical citizens revisited. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nowosielski, Michał. 2016. Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania. Poznań: Instytut Zachodni.
 • O’Brien, Thomas. 2018. Urban movements in neoliberal Europe. „Social Movement Studies” 17, 1: 119–122. DOI: 10.1080/14742837.2017.1393410.
 • Oexle, Otto G. 2000. Społeczeństwo średniowiecza: mentalność – grupy społeczne – formy życia. Tłum. M.A. Nowak. Toruń: Wyd. UMK.
 • Pluciński, Przemysław i Marek Nowak. 2017. E pluribus unum? Źródła i specyfika ruchów miejskich we współczesnej Polsce. „Przegląd Socjologiczny” 66, 3: 115–135. DOI: 10.26485/PS/2017/66.3/5.
 • Purcell, Mark. 2008. Recapturing democracy: Neoliberalization and the struggle for alternative urban futures. London: Routledge.
 • Radomski, Grzegorz. 2017. Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Rakusa-Suszczewski, Mikołaj 2016. Cień radykalizmu. Pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych. Warszawa: Aspra-JR.
 • Rakusa-Suszczewski, Mikołaj. 2017. Populizm i radykalizm: niepokój społeczny we współczesnej Europie. „Studia Europejskie” 81, 1: 33–55.
 • Reuband, Karl-Heinz. 2015. Wer demonstriert in Dresden für Pegida? Ergebnisse empirischer Studien, methodische Grundlagen und offene Fragen. Düsseldorf: Mitteilungen des Instituts für deutsches und internationales Parteienrecht der Düsseldorf Universitat.
 • Ridgley, Jennifer. 2008. Cities of refuge: Immigration enforcement, police, and the insurgent genealogies of citizenship in US sanctuary cities. „Urban Geography” 29, 1: 53–77. DOI: 10.2747/0272-3638.29.1.53.
 • Roberts, Geoffrey K. 1994. Extremism in Germany: sparrows or avalanche? „European Journal of Political Research” 25, 4: 461–482. DOI: 10.1111/j.1475-6765.1994. tb00431.x.
 • Romanowicz, Tomasz. 2011. Wizja obywatela w strukturze społeczeństwa syndykalistycznego w twórczości Kazimierza Zakrzewskiego. W: E. Krasucki, M. Przyborowski, R. Skrycki (red.). Studia z dziejów polskiego anarchizmu. Szczecin: STN, s. 152–159.
 • Rossi, Ugo. 2018. The populist eruption and the urban question. „Urban Geography” 39, 9: 1425–1430. DOI: 10.1080/02723638.2018.1448135.
 • Rucht, Dieter i Simon Teune. 2015. Die Marke Pegida. Ein rechtspopulistisches Erfolgsprodukt. „Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte’’ 4, 15: 14–16.
 • Rucht, Dieter. 2010. Rosnące znaczenie polityki protestu. W: R. J. Dalton i H-D. Klingemann (red.). Zachowania polityczne, t. 2. Warszawa: WN PWN, s. 349–369.
 • Schoene, Matthew. 2018. Urban Protest in the European Union. „PS: Political Science & Politics” 51, 1: 73–78. DOI: 10.1017/S1049096517001780.
 • Scoones, Ian, et al. 2018. Emancipatory rural politics: confronting authoritarian populism. „The Journal of Peasant Studies” 45, 1: 1–20. DOI: 10.1080/03066150.2017.1339693.
 • Silver, Daniel, Zack Taylor i Fernando Calderón-Figueroa. 2019. Populism in the City: the Case of Ford Nation. „International Journal of Politics, Culture, and Society”, 1–21. DOI: 10.1007/s10767-018-9310-1.
 • Skąpska, Grażyna. 2016. Co po kryzysie? Odpowiedzi katastroficzne i prometejskie na temat kryzysu oraz społecznej świadomości i solidarności. W: G. Skąpska, M.S. Szczepański, Ż. Stasieniuk (red.). Co po kryzysie? Warszawa: PTS.
 • Starosta, Paweł. 2010. Civic participation in rural Europe. „Przegląd Socjologiczny” 59, 2: 77–108.
 • Szewczak, Wiktor. 2010. Istota i mechanizmy funkcjonowania demokracji Ad Hoc. „Studia Socjologiczne” 197, 2: 11–30.
 • Szpak, Agnieszka. 2019. How to deal with migrants and the State’s backlash–Polish cities’ experience. „European Planning Studies” 27, 6: 1159–1176. DOI: 10.1080/09654313.2019.1569598.
 • Sztando, Andrzej. 2017. Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 • Theiss, Maria. 2012. Różne światy lokalnego obywatelstwa społecznego? O zróżnicowaniach gminnej polityki społecznej w Polsce. „Studia Polityczne” 30: 287–322.
 • Theiss, Maria. 2018. Obywatelstwo i obywatelstwo społeczne w nauce o polityce społecznej – koncepcje i związki z lokalnym poziomem polityki. W: M. Theiss (red.). Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej. Przykład wychowania przedszkolnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 19–52.
 • Thompson, Edward P. 1980. Protest and survive. Campaign for Nuclear Disarmament and the Bertrand Russell Peace Foundation.
 • Thompson, Phillip. 2017. The Future of Urban Populism: Will Cities Turn the Political Tides? „New Labor Forum” 26, 1: 18-26. DOI: 10.1177/1095796016682020.
 • Thran, Malt i Lukas Boehnke. 2015. The value-based Nationalism of Pegida. „Journal for Deradicalization” 3: 178–209.
 • Trzebiński, Jerzy. 2002. Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP, s. 17–42.
 • Uitermark, Justus i Jan Willem Duyvendak. 2008. Civilising the city: populism and revanchist urbanism in Rotterdam. „Urban Studies” 45, 7: 1485–1503. DOI: 10.1177/0042098008090685.
 • Virchow, Fabian. 2016. PEGIDA: Understanding the Emergence and Essence of Nativist Protest in Dresden. „Journal of Intercultural Studies” 37, 6: 541–555. DOI: 10.1080/07256868.2016.1235026.
 • Vorländer, Hans, Maik Herold i Steven Schäller. 2016. PEGIDA. Entwicklung, Zusammensetzung und Deutung einer Empörungsbewegung. Wiesbaden: Springer.
 • Wasilewski, Jacek. 2012. Opowieści o Polsce. Retoryka narracji. Warszawa: Head-made.
 • Wasilewski, Jacek i Tomasz Olczyk. 2017. Storytelling jako narzędzie marketingu politycznego–model. „Studia Politologiczne” 45: 36–53.
 • Woroniecka, Grażyna. 2001. Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Zakrzewski, Kazimierz. 1930. Kryzys demokracji. Warszawa: b.m.w.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98b107ef-74e8-460d-b8bf-c56f93356ac7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.